cuongvinh03

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .............................................................. 4
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu.................................................................... 4
1.2. Cơ sở lý luận về phát triển cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân
hàng thƣơng mại................................................................................................. 6
1.2.1. Khái niệm về Ngân hàng Thƣơng mại.......................................... 6
1.2.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thƣơng mại ....................... 6
1.2.3 Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ ................................................. 10
1.2.3.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ ....................................... 10
1.2.3.2. Đặc điểm của DNV&N ở Việt Nam........................................ 12
1.2.4. Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thƣơng
mại..................................................................................................................... 17
1.2.4.1 Khái niệm cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ .............. 17
1.2.4.2. Phân loại cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ............... 17
1.2.4.3. Nguyên tắc cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ............ 19
1.2.4.4. Phƣơng thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ......... 19
1.2.5. Phát triển cho vay DNV&N của NHTM.............................................. 21
1.2.5.1. Quan điểm về phát triển cho vay DNV&N của NHTM .......... 21
1.2.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển cho vay DNV&N ............. 22 1.2.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng
thƣơng mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. .................................... 26
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHO VAY
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƢƠNG.................................... 34
2.1. Phƣơng pháp điều tra thu thập dữ liệu........................................... 35
2.2. Phƣơng pháp thống kê ................................................................... 35
2.3. Phƣơng pháp so sánh ..................................................................... 36
2.4. Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp .................................................. 36
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DNV&N TẠI ..... 38
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI
DƢƠNG .......................................................................................................... 38
3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh
Hải Dƣơng ........................................................................................................ 38
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thƣơng mại cổ
phần Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Hải Dƣơng ............................ 38
3.1.2 Tình hình hoạt động, kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công
thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng........................................... 41
3.2. Tình hình phát triển cho vay DNV&N tại Ngân hàng TMCP Công
thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng..................................................... 48
3.2.1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng............. 48
3.2.2. Kết quả phát triển cho vay DNV&N tại Ngân hàng TMCP Công
thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng giai đoạn 2010-2014......... 49
3.2.3. Đánh giá kết quả phát triển cho vay DNV&N tại Ngân hàng
TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng ..................... 65
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DNV&N TẠI NGÂN
HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI DƢƠNG74 4.1. Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay DNV&N tại Ngân hàng
TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng trong thời gian tới.
........................................................................................................................... 74
4.1.1. Định hƣớng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công
thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng........................................... 74
4.1.2. Định hƣớng phát triển cho vay DNV&N của Ngân hàng TMCP
Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng ................................. 76
4.2. Giải pháp phát triển cho vay DNV&N tại Ngân hàng TMCP Công
thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Dƣơng..................................................... 77
4.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp theo hƣớng đa dạng hoá
sản phẩm dịch vụ................................................................................... 77
4.2.2. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ......................................... 80
4.2.3. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng................................ 83
4.2.4. Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định.................................... 87
4.2.5. Cải tiến quy trình điều kiện vay vốn........................................... 88
4.2.6. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ........................ 89
4.2.7. Hoàn thiện hệ thống thông tin..................................................... 90
4.3. Một số kiến nghị........................................................................................ 91
4.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ ............................................................ 91
4.3.2. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng........................ 93
4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam .......................... 95
4.3.4. Kiến nghị với Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam..................... 96
4.3.5. Kiến nghị với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.............................. 98
KẾT LUẬN................................................................................................... 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 103 giảm; tổng dƣ nợ cho vay giảm 2% so với năm 2010, trong đó dƣ nợ cho vay
DNV&N giảm mạnh (giảm 15,4% so với năm 2010) và chiếm tỷ lệ ít so với
tỷ lệ cho vay các đối tƣợng khác (24,6% tổng dƣ nợ cho vay). Bên cạnh đó tỷ
lệ nợ xấu trong cho vay DNV&N/tổng dƣ nợ cho vay DNV&N chiếm tỷ lệ
cao (2,1%) nên tỷ lệ thu nhập từ cho vay DNV&N/ thu nhập từ hoạt động tín
dụng giảm so với năm 2010 và chiếm tỷ lệ thấp (năm 2010 đạt 28,4%, năm
2011 đạt 25,1%). Số lƣợng DNV&N quan hệ tín dụng với chi nhánh giảm, dƣ
nợ cho vay DNV&N giảm, tỷ lệ nợ xấu tăng và cao, thu nhập từ hoạt động
cho vay DNV&N giảm, điều đó cho thấy chi nhánh đang thu hẹp qui mô cho
vay DNV&N và chất lƣợng cho vay chƣa tốt.
Năm 2012 tổng dƣ nợ cho vay của toàn chi nhánh tăng, trong đó dƣ nợ
cho vay các đối tƣợng (doanh nghiệp lớn, DNV&N, cá nhân hộ gia đình) đều
tăng, số lƣợng DNV&N có quan hệ tín dụng với chi nhánh tăng, số lƣợng dƣ
nợ cho vay DNV&N tăng thể hiện chi nhánh đã mở rộng qui mô cho vay. Tuy
nhiên nợ xấu tăng, tỷ lệ nợ xấu giảm không đáng kể và vẫn ở mức cao (2%)
điều đó thể hiện chi nhánh chƣa cải thiện đƣợc chất lƣợng cho vay DNV&N.
Tỷ lệ thu nhập từ cho vay DNV&N/ thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm tỷ lệ
thấy (24%). Chi nhánh cần có những biện pháp cải thiện chất lƣợng cho vay.
Năm 2013, 2014 tổng dƣ nợ cho vay của toàn chi nhánh tăng, trong đó
dƣ nợ cho vay DNV&N tăng và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tổng dƣ nợ cho
vay so với các năm trƣớc (năm 2013 đạt 31,3%, năm 2014 đạt 32%). Số lƣợng
cho vay DNV&N tăng, dƣ nợ cho vay DNV&N tăng thể hiện chi nhánh tiếp
tục mở rộng qui mô cho vay DNV&N. Bên cạnh đó tỷ lệ nợ xấu đã đƣợc kiểm
soát dƣới 1%, lãi thu đƣợc từ hoạt động cho vay DNV&N tăng dần và ổn định
(năm 2013 tăng 55,7% so với năm 2012, năm 2014 tăng 6,4% so với năm
2013) và tỷ lệ thu nhập trong cho vay DNV&N/ thu nhập từ hoạt động tín dụng
tăng cao hơn những năm trƣớc (năm 2013 đạt 31%, năm 2014 đạt 32%). Nhìn chung thu nhập từ hoạt động cho vay DNV&N tăng qua các năm
2010 - 2014 và ngày càng chiếm tỷ lệ cao cho thấy sự tăng trƣởng về qui mô
và chất lƣợng đƣợc nâng cao trong công tác cho vay đối với DNV&N của
Vietinbank Hải Dƣơng. Tuy vậy thu nhập từ cho vay DNV&N vẫn chiếm tỷ
lệ thấp (dƣới 40%), Vietinbank Hải Dƣơng cần có biện pháp mở rộng qui mô
và nâng cao chất lƣợng cho vay DNV&N để thu đƣợc nhiều lợi nhuận từ hoạt
động cho vay DNV&N.
3.2.3. Đánh giá kết quả phát triển cho vay DNV&N tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
3.2.3.1. Kết quả đạt được
Mặc dù đang kinh doanh trong giai đoạn nền kinh tế diễn biến hết sức
phức tạp, nhƣng bám sát những qui định, định hƣớng của NHTMCP Công
Thƣơng Việt Nam, Chi nhánh đã có những hƣớng đi cho vay phù hợp với giai
đoạn này và đạt đƣợc một số kết quả nhất định nhƣ dƣ nợ đƣợc đảm bảo, nợ
xấu giảm, hình ảnh uy tín và vị thế của Vietinbank đã đƣợc ngƣời dân biết
đến. Cụ thể là:
Qua số liệu hoạt động cho vay DNV&N của Chi nhánh Hải Dƣơng
trong giai đoạn 2010 – 2014 thấy rằng nhìn chung dƣ nợ cho vay tăng qua các
năm với mức độ ổn định, riêng năm 2011 giảm so với năm 2010, nhƣng đến
cuối năm 2012, 2013 và năm 2014 dƣ nợ cho vay đã có sự tăng trƣởng cao so
với các năm trƣớc. Tuy nhiên, có thể nhận xét rằng chính sách tín dụng của
Chi nhánh Hải Dƣơng vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức trong việc mở rộng
đầu tƣ cho vay đối với các khách hàng là các DNV&N. Dƣ nợ cho vay của
các DNL chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dƣ nợ cho vay hàng năm của Chi
nhánh và tập trung vào một số ít khách hàng nhƣ Tập đoàn Điện lực Việt
Nam, Công ty CP Xi măng Hoàng Thạch, Công ty cổ phần Môi trƣòng xanh,
Công ty cổ phần lắp máy Lilama, Bệnh viện đa khoa Hoà Bình và một vài doanh nghiệp khác. Nhƣ đã phân tích, việc tập trung cho vay vào một vài
doanh nghiệp sẽ làm cho Chi nhánh bị động vào tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của khách hàng dẫn đến dƣ nợ cho vay phụ thuộc vào sự biến
động theo nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng, rủi ro tín dụng sẽ tăng do tập
trung dƣ nợ quá lớn vào một số khách hàng, quan hệ với những khách hàng
này sẽ phải áp dụng nhiều chính sách ƣu đãi hơn, tỷ lệ cho vay không có tài
sản đảm bảo sẽ tăng do đó dƣ nợ cho vay không có đảm bảo là rất lớn...
Tuy nhiên, việc phát triển cho vay các DNV&N trong thời gian qua đã
đem lại kết quả nhất định, dƣ nợ cho vay tăng, số lƣợng khách hàng tăng đi
đôi với việc chất lƣợng dƣ nợ đƣợc kiểm soát một cách chặt chẽ.
Dư nợ cho vay DNV&N: Dƣ nợ cho vay DNV&N thời điểm cuối năm
2011 giảm so với năm 2010, nhƣng nhìn chung giai đoạn 2010 -2014 dƣ nợ
cho vay DNV&N tăng trƣởng qua các năm và có sự tăng đột biến trong năm
2012; năm 2013, 2014 tiếp tục tăng trƣởng đều đặn, đến cuối năm 2014 dƣ nợ
cho vay DNV&N đã đạt gần gấp đôi so với cuối năm 2010. Trong đó dƣ nợ
cho vay DNV&N ở các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp đều tăng.
Với chính sách tín dụng có nhiều đổi mới; tăng cƣờng công tác tiếp thị, tìm
kiếm khách hàng; nâng cao chất lƣợng phục vụ; mở rộng địa bàn hoạt động;
đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ,...do vậy thời gian qua Chi nhánh Hải
Dƣơng đã tăng dƣ nợ một phần do tăng dƣ nợ của khách hàng hiện tại và cho
vay nhiều khách hàng mới phát sinh.
Doanh số cho vay DNV&N: Bên cạnh chỉ tiêu dƣ nợ cho vay đối với
DNV&N thì doanh số cho vay cũng phản ánh kết quả của việc mở rộng cho
vay DNV&N. Doanh số cho vay phụ thuộc vào chu kỳ luân chuyển vốn và
nhu cầu vay vốn của khách hàng, nếu khách hàng của Chi nhánh có nhu cầu
vay vốn ngắn hạn mà chu kỳ luân chuyển vốn nhanh và vay vốn thƣờng
xuyên thì doanh nghiệp thì doanh số cho vay từ chính khách hàng đó nói

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Phát triển cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top