Download Tiểu luận Giải phóng dân tộc "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản" miễn phí

A-Đặt vấn đề:
Trong giai đoạn 1920-1945, phong trào cách mạng vô sản trên thế giới diễn ra sôi động và đạt được nhiều thắng lợi to lớn, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc cũng diễn ra mạnh mẽ:
Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền hay chủ nghĩa đế quốc. Từ đó, nhu cầu về thuộc địa càng trở nên quan trọng. Sự bành trướng lãnh thổ của các nước đế quốc đã dẫn đến một mâu thuẫn mới-đó là mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc thực dân. Mâu thuẫn này trở nên là một mâu thuẫn cơ bản, hết sức sâu sắc và gay gắt của thời đại đế quốc chủ nghĩa.
Năm 1848, chủ nghĩa Mác-ăng ghen hình thành về cơ bản và đã nói lên quy luật tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản kèm theo đó là sự ra đời của chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa cộng sản. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa đã dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918) và khiến cho chủ nghĩa tư bản thời kỳ này có phần suy yếu. Trong bối cảnh đó, sự thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga (7/11/1917) mở ra thời đại mới- thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội đồng thời làm nảy sinh mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
Tháng 3/1919, quốc tế cộng sản do Lênin sáng lập trở thành cơ sở tham mưu cho phong trào cộng sản, phong trào công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Cùng với đó chủ nghĩa Mác dần xâm nhập vào các nước thuộc địa, làm thức tỉnh ý thức dân tộc của người dân khiến cho phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ.
Về bối cảnh trong nước, qua hai cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp cướp đoạt tài nguyên, bóc lột nhân công, cho vay nặng lãi, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc gây biến đổi sâu sắc về kinh tế, xã hội, giai cấp. Thực dân Pháp vẫn duy trì cách bóc lột kinh tế ở nông thôn vì vậy nước ta trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Xã hội Việt Nam lúc này song song tồn tại hai mâu thuẫn, mâu thuẫn thứ nhất là mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến vẫn tiếp tục diễn ra và mâu thuẫn mới hình thành là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản dân tộc và một bộ phận giai cấp phong kiến địa chủ mâu thuẫn gay gắt với bọn cướp nước và bán nước, từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách cần giải quyết trước hết là mâu thuẫn chủ yếu giữa dân tộc Việt Nam với thực dân đế quốc cùng bè lũ tay sai của chúng.Song, trước khi Đảng Cộng sản ra đời thì các tổ chức yêu nước và cách mạng chưa nhận thức được mâu thuẫn chủ yếu này.
Nhân dân ta không ngừng đứng lên kháng chiến nhưng tất cả đều bị dìm trong máu lửa do nhiều nguyên nhân khác nhau mà nguyên nhân lớn nhất là nhận thức sai mâu thuẫn và khủng hoảng đường lối cứu nước.
Vượt qua sự hạn chế về mặt tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà cách mạng theo xu hướng tư sản đương thời, NguyễnÁi Quốc đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản. Năm 1959, trong bài Con đường giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay, Người đã viết: “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Vậy, cách mạng vô sản là gì? tại sao con đường cách mạng vô sản là duy nhấtđúng? xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nào mà Ngườiđã lựa chọn con đường đó làm con đường dẫn tới độc lập, hoà bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta? Và nhân dân ta đã vận dụng tư tưởng này làm cơ sở cho quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản như thế nào?
B-Giải quyết vấn đề:
I-Phân tích luận điểm:
1)Về cách mạng vô sản:
Trước hết, theo định nghĩa thì cách mạng vô sản là cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa, trong cuộc cách mạngđó, giai cấp công nhân là giai cấp lãnhđạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nếu như các cuộc cách mạng trướcđó kết thúc bằng việc giành chính quyền thì đối với cách mạng vô sản, việc giành chính quyềnmới chỉ là bước đầu cho quá trình biến đổi cách mạng toàn bộ đời sống xã hội. Cách mạng vô sản phải bao gồmcả hai thời kỳ: cách mạng về chính trị với nội dung chính là thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản và tiếp theo là thời kỳ giai cấp công nhân và nhân dân lao động sử dụng nhà nước của mình để cải tạo xã hội cũ về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng v.v..., xây dựng xã hội mới về mọi mặt nhằm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Mục tiêu của cách mạng vô sản là giải phóng xã hội, giải phóng con người. Mục tiêu giai đoạn thứ nhất của cuộc cách mạng là giai cấp công nhân phảiđoàn kết với những người lao động khác thực hiện lật đổ chính quyền của giai cấp thống trị, áp bức, bóc lột. Mục tiêu giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạnglà giai cấp công nhân phải tập hợp các tầng lớp nhân dân lao động vào công cuộc tổ chức một xã hội mới về mọi mặt, thực hiện xoá bỏ tình trạng người bóc lột người để không còn tình trạng dân tộc nàyáp bức, bóc lột dân tộc khác.
Cách mạng vô sản được lãnhđạo bởi giai cấp công nhân bởi giai cấp công nhân là sản phẩm của nền công nghiệp hiệnđại, là lực lượngđại biểu cho sự phát triển của lực lượng sản xuất tiến bộ, cho xu hướng phát triển của cách sản xuất tương lai; do vậy, về mặt khách quan nó là giai cấp có sứ mệnh lịch sử lãnhđạo nhân dân lao động đấu tranh xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ mọi chế độáp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới-xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Trong chương IV củaTuyên ngôn Đảng Cộng sản, C.Mácđã chỉ rõ:”Trong tất cả các giai cấp hiệnđang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự cách mạng. Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển củađại công nghiệp; giai cấp vô sản, trái lại, là sản phẩm của bản thân nềnđại công nghiệp...” Giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng, có tinh thần cách mạng triệt để nhất, cóý thức tổ chức kỷ luật cao và có bản chát quốc tế. Do đó,sứ mệnhđánh đổ giai cấp tư sản được giao vào tay vô sản làđiều không cần bàn cãi.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do địa vị kinh tế-xã hội của giai cấp này quy định nhưng đẻ biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua nhân tố chủ quan của giai cấp công nhân mà trong những nhân tố chủ quan đó thì việc thành lậpĐảng Cộng sản là vô cùng quan trọng. MộtĐảng trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc, vững mạnh về chính trị,tư tưởng và tổ chức là nhân tố giữ vai trò quyếtđịnh nhấtđảm bảocho giai cấp công nhân hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình.Đảng Cộng sản là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợiích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động, sự lãnhđạo củaĐảng cũng là sự lãnhđạo của toàn thể giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản có lợiích cơ bản thống nhất với lợiích của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động, vì thếĐảng có thể thực hiện giác ngộ quần chúng nhân dân, đưa họ tham gia các phong trào cách mạng.Đảng Cộng sản là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và cả dân tộc.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa muốn giành được thắng lợi, giai cấp công nhân phải thực hiện đượcsự liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác nhằm tạo nên khốiđạiđoàn kết của lực lượng cách mạng, trong đó nòng cốt là liên minh công-nông. Sự liên minh về mặt chính trị trở thành cơ sở vững chắc cho Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tạo thành nòng cốt trong mặt trận dân tộc thống nhất, thực hiện khối liên minh rộng rãi với các tầng lớp lao động khác. Sự liên minh về mặt kinh tếtrở thành một động lực to lớn để thúcđẩy xã hội phát triển nhất là trong thời kỳ tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngoài ra liên minh liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân cùng các tầng lớp lao động khác còn bao gồm cả nội dung văn hoá, xã hội.
2) Về cách mạng giải phóng dân tộc:
Cách mạng giải phóng dân tộc là cuộc cách mạng nhằm lật đổách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân.
*Vậy, cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản không phải là hai khái niệm đồng nhất. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của đất nước ta công cuộc giải phóng dân tộc lại gắn liền với cách mạng vô sản. Sau đây là một vài phân tích để chỉ ra sự gắn kết tất yếu của cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sảnở Việt Nam.
3) Mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản:
Chủ nghĩa Mác chỉ cho các dân tộc bịáp bức thấy rằng, thờiđại đế quốc chủ nghĩa “ tất nhiên cũng phải lại sản sinh ra và nuôi dưỡng cái chính trị đấu tranh chốngáp bức dân tộc và cái chính trị đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản; bởi vậy, thời kỳấyắt phải làm cho: một là, những cuộc khởi nghĩa và những cuộc chiến tranh dân tộc cách mạng, hai là những cuộc chiến tranh và những cuộcnổi dậy của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, ba là, sự kết hợp giữa hai hình thức chiến tranh cách mạngđó, trở nên có khả năng xảy ra và không tránh khỏi.”
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Tags: cơ sở lý luận của Cách mạng vô sản là con đường duy nhất để cứu nước và giải phóng dân tộc, Tại sao Hồ chí Minh nói Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản, Vì sao Hồ Chí Minh lại cho rằng " Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường Cách mạng vô sản ?, Giá trị lý luận và thực tiễn của câu nói muốn cứu nước không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản, các câu hỏi về chủ đề cách mạng vô sản vn, phân tích cơ sở khoa học luận điểm muốn giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản, TẠI SAO hỒ CHÍ MINH KHẲNG ĐỊNH muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Chỉ ra giá trị lí luận và thực tiễn của luận điểm, “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”., ý nghĩa của việc cách mạng giải phóng dân tôccj phải thực hiện theo con đường cách mạng vô sản trong giai đoạn hiện nay, phan tich luan diem muon cuu nuoc va giai phong dan toc khong co con duong nao khac, ý nghĩa muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, Ý NGHĨA Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, nội dung Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng Vô sản nội dung, cơ sở khoa học của con đường cách mạng vô sản là gì, Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Phân tích cơ sở khoa học, nội dung và ý nghĩa của luận điểm này?, “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”

DUYENVT

New Member
Re: Tiểu luận Giải phóng dân tộc

Mình rất cần bài tiểu luận này, gửi cho mình xin bản đầy đủ nhé! Thank Admin
 

tctuvan

New Member
Re: [Free] Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản

link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên cứu tác dụng không mong muốn ở bệnh nhân Hemophilia được truyền chế phẩm máu tại viện huyết học - truyền máu Trung ương giai đoạn 2004 - 2008 Y dược 0
P Bảng Báo cáo kết quả nghiên cứu Marketing về nhu cầu và mong muốn của Khách du lịch khi tham gia 1 t Luận văn Kinh tế 0
N Báo cáo Kết quả nghiên cứu Marketing về nhu cầu và mong muốn của Khách du lịch khi tham gia 1 tour d Tài liệu chưa phân loại 0
O Nghiên cứu lý thuyết Marketing giáo dục bậc đại học.Áp dụng tìm hiểu nhu cầu và mong muốn sinh viên Luận văn Kinh tế 0
G Mình muốn tham khảo những bài luận văn hoặc những đề tài nghiên cứu khoa học về quản trị chất lượng Quản trị Chất lượng 0
D Điều khiển bám quỹ đạo mong muốn của robot di động đa hướng sử dụng bộ điều khiển trượt Khoa học kỹ thuật 0
L xuất file mp3 trên audition muốn sửa lại nhưng không biết làm sao ạ Thủ thuật tin học 1
H Tại sao nước Lào phải phát triển nền kinh tế thị trường, muốn phát triển nền kinh tế thị trường định Luận văn Kinh tế 0
P Thực trạng của việc cổ phần hoá các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.Theo ý anh (chị) muốn thúc đẩy q Luận văn Kinh tế 0
T Bush: Tự do hoá thương mại: “là con đường duy nhất nếu quốc gia đang phát triển muốn thoát khỏi nghè Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top