hoangyenngothuy

New Member

Download miễn phí Đề tài Khảo sát về vấn đề nâng cao sức cạnh tranh của công ty dược phẩm TWI trong nên kinh tế thị trường

Lời mở đầu

Chương 1 Cơ sở lý luận về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh 4

I. Khái niệm và vai trò của cạnh tranh 4

1. Khái niệm cạnh tranh 4

2. Vai trò 4

II. Nội dung cạnh tranh 5

1. Chiến lược sản phẩm 5

2. Chiến lược giá cả 6

3. Chiến lược phân phối 7

4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 8

Chương 2 Thực trạng và khả năng cạnh tranh của Công ty Dược phẩm TWI 9

I. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty. 9

1. Quá trình hình thành và phát triển 9

2. Chức năng và nhiệm vụ 10

3. Cơ cấu tổ chức 10

4. Đặc điểm mặt hàng 13

 5. Đặc điểm khách hàng của công ty. 14

II.thực trạng cạnh tranh của côngty dược phẩm TwI. 15

 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây. 15

 2. Đặc điểm về vốn của công ty. 17

 3. Đặc điểm về thị trường. 18

 4. Chế độ chính sách- Xã hội. 21

Chương 3 Một số giải pháp công ty Cổ Phần Dựơc phẩm TWI đã thực hiện để nâng cao khả năng cạnh tranh. 21

 I.Môt số chiến lược cạnh tranh của công ty.

1.Chiến lược sản phẩm 21

2.Chiến lược giá cả 22

3.Chiến lươc nghiên cứu thị trường 23

4.Chiến lược giao tiếp và khuyếch trương 27

 II.Một số kiến nghị. 28

1.Kiến nghị với nhà nứơc và ngành 28

2.Kiến nghị với công ty 29

Kết luận 32

Tài liệu tham khảo 33

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


c), X­ëng Ho¸ d­îc. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã 1 Phã Gi¸m ®èc trùc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c¸c phßng: Phßng kho vËn, HÖ thèng Chi nh¸nh, Phßng Kinh doanh, Phßng Kinh doanh-NhËp khÈu, HÖ thèng Cöa hµng.
S¬ ®å hÖ thèng tæ chøc cña c«ng ty:
P. Tæ chøc – HC
HÖ thèng Cöa hµng
Gi¸m ®èc
P. KÕ to¸n-Tµi vô
P. XuÊt khÈu
X­ëng sè 1
X­ëng Ho¸ d­îc
P. KCS
P. gi¸m ®èc
P. Kho vËn
HÖ thèng Chi nh¸nh
P. Kinh doanh- NkhÈu
HiÖn nay C«ng ty cã sè c¸n bé, c«ng nh©n viªn lµ: 345 ng­êi ®­îc ph©n bæ theo c¸c ®¬n vÞ nh­ sau:
B¶ng 2.1. Ph©n bæ nh©n lùc t¹i c¸c bé phËn trong Doanh nghiÖp
®¬n vÞ
Sè l­îng (ng­êi)
®¬n vÞ
Sè l­îng (ng­êi)
Ban Gi¸m ®èc
2
X­ëng sè 1
131
Phßng Tæ chøc-HC
24
X­ëng ho¸ d­îc
34
Phßng KÕ to¸n-Tµi vô
17
Phßng KD D­îc liÖu
18
Phßng XuÊt khÈu
10
Phßng Kho vËn
26
Phßng Kinh doanh-NK
63
Phßng KCS
20
B¶ng 2.2. Ph©n lo¹i tr×nh ®é lao ®éng trong Doanh nghiÖp
Tr×nh ®é
Sè l­îng (ng­êi)
Tû träng (%)
Trªn ®¹i häc
20
5,79
§¹i häc
118
34,20
Trung häc
100
28,98
C«ng nh©n kü thuËt
107
31,01
Tæng céng
345
100
Víi lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm tû träng lín nh­ vËy ®ã lµ nguån lùc rÊt lín gióp c«ng ty thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch cña m×nh.
4. §Æc ®iÓm mÆt hµng cña c«ng ty
Kinh doanh d­îc phÈm. Kinh doanh nguyªn liÖu lµm thuèc, d­îc liÖu, tinh dÇu, h­¬ng liÖu, phô liÖu, ho¸ chÊt (trõ ho¸ chÊt nhµ n­íc cÊm), chÊt mµu phôc vô cho d­îc phÈm, mü phÈm, thùc phÈm vµ c«ng nghÖ. XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng C«ng ty kinh doanh. Mua b¸n m¸y mãc, thiÕt bÞ y tÕ, m¸y mãc, thiÕt bÞ bao b× phôc vô cho s¶n xuÊt t©n d­îc, thuèc y häc cæ truyÒn, mü phÈm, thùc phÈm bæ d­ìng. Trång c©y d­îc liÖu. Kinh doanh bÊt ®éng s¶n.
5. §Æc ®iÓm kh¸ch hµng cña c«ng ty.
Nhãm 1. Kh¸ch hµng trung gian: BÖnh viÖn, Trung t©m y tÕ, Côc qu©n y, Côc y tÕ vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®Êu thÇu Y TÕ.
§Æc ®iÓm: tiÒn mua thuèc do Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp lµ chñ yÕu vµ sö dông trùc tiÕp cho ng­êi bÖnh. GÇn ®©y chñ yÕu lµ thùc hiÖn theo c¬ chÕ ®Êu thÇu nh»m cung cÊp thuèc kÞp thêi, ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o chÊt l­îng víi gi¸ c¶ hîp lý.
Nhãm 2. Kh¸ch hµng trung gian: Doanh nghiÖp D­îc Nhµ n­íc (TW, tuyÕn tØnh vµ mét Ýt tuyÕn huyÖn).
§Æc ®iÓm: Nguån vèn chñ së h÷u Nhµ n­íc, nh­ng vèn vay lín nªn ®­îc quyÒn tù chñ trong kinh doanh. Mua hµng ®Ó b¸n l¹i hoÆc s¶n xuÊt chø kh«ng tiªu dïng do ®ã khèi l­îng lín vµ th­êng xuyªn, nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp nµy chÞu ¶nh h­ëng cña m« h×nh bÖnh tËt vµ nhu cÇu tiªu dïng cña ng­êi cuèi cïng.
Nhãm 3. Kh¸ch hµng trung gian: C«ng ty TNHH, C«ng ty Cæ phÇn, c¸c nhµ b¸n bu«n vµ c¸c hiÖu thuèc b¸n lÎ.
§Æc ®iÓm: vèn cña t­ nh©n vµ mua hµng ho¸ cña C«ng ty ®Ó kinh doanh l¹i hoÆc s¶n xuÊt ®èi víi c¸c c«ng ty TNHH vµ c«ng ty Cæ phÇn. Mua víi sè l­îng lín, gi¸ c¶ c¹nh tranh vµ thanh to¸n ngay.
Nhãm 4. Ng­êi tiªu dïng cuèi cïng: chØ khi nµo m¾c bÖnh nhãm ng­êi nµy míi cã nhu cÇu, khèi l­îng mua mçi lÇn th­êng Ýt vµ ®a d¹ng phô thuéc vµo thu nhËp, møc chi dïng cho sùc khoÎ, tr×nh ®é hiÓu biÕt cña tõng ng­êi vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ hiÖn t¹i. Tuy nhiªn, vÉn nhãm kh¸ch hµng nµy khi hä cã nhu cÇu bæ d­ìng th× møc ®é cÊp thiÕt kh«ng cßn nh­ thuèc ch÷a bÖnh n÷a, quyÕt ®Þnh cña hä l©u h¬n thuèc ch÷a bÖnh. Nhãm ng­êi tiªu dïng cuèi cïng nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®èi víi nh÷ng nhãm kh¸ch hµng trªn vµ chia hä thµnh nh÷ng ng­êi tù ®iÒu trÞ hoÆc bÖnh nh©n. Nh­ng bÖnh nh©n l¹i chÞu sù chi phèi cña b¸c sü (do bÖnh nh©n kh«ng thÓ tù m×nh ®iÒu trÞ mµ kh«ng cã chuÈn ®o¸n vµ kª ®¬n cña b¸c sü). MÆc dï vËy, viÖc chi dïng cho y tÕ cña nh©n d©n ta tõ x­a ®Õn nay lµ ®· mang nh÷ng ®Æc tr­ng næi bËt sau: TÝnh ngÉu nhiªn, tÝnh tù nhiªn, tÝnh b¶n ®Þa, tÝnh phæ biÕn, tÝnh tuú tiÖn vµ tÝnh sïng hµng ngo¹i.
II.thùc tr¹ng c¹nh tranh cña c«ng
ty d­îc phÈm TwI.
1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y
1.1. Doanh thu.
N¨m
2002
2003
2004
Kh 2005
Doanh sè b¸n (triÖu ®ång)
322.964
380.466
435.773
500.000
Tû lÖ % so víi n¨m 2002(%)
117,80
134,92
154,81
Tèc ®é t¨ng tr­ëng so víi n¨m liÒn kÒ (%)
117,80
114,53
114,73
(Nguån: Phßng Kinh doanh nhËp khÈu – Mediplantex)
D­íi ¶nh h­ëng cña sù biÕn ®éng vÒ gi¸ thuèc trong mÊy n¨m gÇn ®©y, doanh sè b¸n ra cña c«ng ty trong mÊy n¨m gÇn ®©y vÉn t¨ng ®Òu ®Æn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn t¹o ra lîi nhuËn. C«ng ty ®· t¨ng m¹nh ®­îc doanh sè, chiÕm ®­îc thÞ phÇn ®¸ng kÓ, cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong xuÊt khÈu vµ t¹o dùng ®­îc uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng.
1.2. XuÊt khÈu.
N¨m
2002
2003
2004
Kh 2005
Gi¸ trÞ xuÊt khÈu (Tr.®)
21.395
17.724
26.139
30.000
Tû lÖ ph¸t triÓn so víi n¨m 2002 (%)
82,84
122,17
140,21
Tèc ®é t¨ng tr­ëng so víi n¨m lion kÒ (%)
82,84
147,47
114,77
(Nguån: Phßng Kinh doanh nhËp khÈu – Mediplantex)
Gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t 21,359 tû ®ång n¨m 2002, chiÕm 6,62%% trong tæng doanh sè b¸n cña c«ng ty. Tû lÖ xuÊt khÈu n¨m 2003 bÞ gi¶m ®i chØ ®¹t 82,84 % so víi n¨m 2002, chiÕm 4,65 % trong tæng doanh sè b¸n cña c«ng ty. Sang n¨m 2004 tû lÖ t¨ng xuÊt khÈu l¹i t¨ng, chiÕm 5,99% doanh sè b¸n cña c«ng ty do khai th¸c triÖt ®Ó ë thÞ tr­êng trong n­íc më réng ®­îc mÆt hµng xuÊt vµ t×m kiÕm thªm ®­îc nhiÒu thÞ tr­êng míi nh­ lµ: Lµo, Campuchia, hiÖn t¹i th× c«ng ty ®· cã chi nh¸nh ë bªn Lµo. Tuy nhiªn, nªn tËp trung thªm vµo kinh doanh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng chuyªn khoa, biÖt d­îc, d­îc liÖu, bèc thuèc kª ®¬n vµ c«ng t¸c trång trät D­îc liÖu – t¹o nguån D­îc liÖu, tinh dÇu xuÊt khÈu.
1.3. ChØ sè sinh lêi
N¨m
ChØ tiªu
2002
2003
2004
Lîi nhuËn tr­íc thuÕ (Tr.®)
1.000
1.235,68
1.451,36
Lîi nhuËn thuÇn (Tr.®)
680
801
921
Tû suÊt doanh lîi doanh thu (%)
0,210
0,210
0,213
(Nguån: Phßng KÕ to¸n – Mediplantex)
1.4. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc
§¬n vÞ: ®ång
N¨m
ChØ tiªu
2002
2003
2004
ThuÕ nép cho nhµ n­íc
10.716.552.107
13.169.012.172
13.581.793.708
B¶o hiÓm, KphÝ C§oµn
652.746.558
655.773,550
671.756.120
Tæng céng
11.369.298.665
13.824.755.722
14.253.549.828
NhËn xÐt: Nh×n vµo b¶ng tæng kÕt trªn, ta thÊy r»ng trong 3 n¨m liÒn C«ng ty lu«n lµm ¨n cã l·i, ®ång thêi víi viÖc lu«n thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc vµ t¨ng l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tuy nhiªn vÒ tæng lîi nhuËn thuÇn n¨m cao nhÊt ®¹t 921 triÖu ®ång n¨m 2004 trong 3 n¨m nh­ng ®©y lµ tû lÖ thÊp cña mét c«ng ty D­îc TW cã doanh thu t­¬ng ®èi lín (trung b×nh chØ ®¹t 0,21% so víi doanh thu). Lý gi¶i ®iÒu nµy, tr­íc hÕt lµ do c«ng ty thiÕu vèn vµ tû lÖ vay vèn kh¸ cao nªn mçi n¨m c«ng ty ph¶i tr¶ l·i vay rÊt lín. MÆt kh¸c, v× hµng nhËp khÈu chiÕm tû träng lín, c«ng ty ph¶i vay §«la Mü do t×nh h×nh lªn gi¸ cña USD so víi VND ®· lµm c«ng ty ph¶i bï chªnh lÖch. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã mét nguyªn nh©n do chñ quan mµ c«ng ty còng cÇn xem xÐt, ®ã lµ vßng quay hµng tån kho, vßng quay vèn l­u ®éng, vßng quay tæng vèn thÊp. Hµng ch­a ®¹t tiªu chuÈn, hµng bÞ lçi háng kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng vÉn cßn chiÕm tû lÖ lín trong khung cho phÐp. Vµ c«ng ty ch­a cã nh÷ng cuéc ®iÒu tra chÝnh thøc vÒ thÞ tr­êng ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n thuèc.
Tæng lîi nhuËn n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr­íc, nh­ng lîi nhuËn kinh doanh l¹i t¨ng chËm h¬n so víi n¨m tr­íc vµ kh«ng æn ®Þnh .H¬n n÷a ph¶i nhËp khÈu hÇu nh­ hoµn toµn c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo ®· lµm c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt mçi khi thÞ trõong thÕ giíi cã sù biÕn ®éng xÊu g©y ¶nh hö¬ng kh«ng tèt ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh gÝa c¶ ®Çu ra lµm t¨ng chi phÝ cña c«ng ty. §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy, nhµ qu¶ trÞ cÇn chó träng h¬n n÷a vµo viÖc ho¹ch ®Þnh ®Çu vµo, dù ®ãan vµ ph©n tÝch xu høong biÕn ®éng cña thÞ trõong thÕ giíi ®Ó ®Ò ra chiÕn lù¬c mua vµo vµ dù tr÷ h

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Khảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh Thừa Thiên Huế Khoa học Tự nhiên 0
D Khảo sát kiến thức,thái độ thực hành về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ sau sinh tại Khoa Sản Bện Y dược 0
D Đánh giá chung về tổ chức công tác hạch toán của xí nghiệp khảo sát xây dựng điện I Luận văn Kinh tế 0
M Khảo sát một số vấn đề về thực trạng công tác tổ chức tiền lương tại Công ty TNHH Điện Stanley Luận văn Kinh tế 0
T Khảo sát nghiên cứu về công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Lake side, trên cơ sở đó đề xu Luận văn Kinh tế 0
D Khảo sát nhận thức và hiểu biết của nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân về đau và các biện pháp giảm Y dược 0
C Khảo sát về cách biểu đạt hành động thỉnh cầu trong giao tiếp bằng lời của người Việt và người Pháp Luận văn Sư phạm 0
S Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện Luận văn Sư phạm 2
C Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động Luận văn Sư phạm 0
S Truyện kể dân gian với văn xuôi hiện đại về đề tài thiếu nhi (khảo sát một số truyện trong sách của Văn hóa, Xã hội 2

Các chủ đề có liên quan khác

Top