Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nâng cấp và cải tạo hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội
2
ng­êi, vµ do ®ã lµm t¨ng chi phÝ x· héi, g©y l·ng phÝ tiÒn cña cña c¶ ng­êi 
d©n  vµ  c¶  x·  héi.  Ngoµi  ra,  ®iÒu  nµy  cßn  ¶nh  h­ëng  tíi  chÊt  l­îng  hÖ 
thèng giao th«ng, tõ ®ã sÏ lµm gi¶m søc hót cña b¶n th©n mçi ®« thÞ, dÉn 
®Õn lµm gi¶m sù thu hót nguån vèn ®Çu t­ tõ ngoµi vµo, ®Æc biÖt lµ nguån 
vèn  ®Çu  t­  cña  n­íc  ngoµi,  ¶nh  h­ëng  to  lín  ®Õn  sù  ph¸t  triÓn  KT  -  XH 
cña Hµ Néi nãi riªng vµ c¶ n­íc n¬i chung.
Nh­ vËy ta cã thÓ thÊy ®­îc tÇm quan träng cña hÖ thèng giao th«ng 
®« thÞ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi ®« thÞ nãi riªng vµ cña c¶ n­íc 
nãi chung. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më cöa cña n­íc ta hiÖn nay, muèn 
ph¸t  triÓn  kinh  tÕ  nhÊt  thiÕt  ph¶i  cã  sù  ®Çu  t­  cña  n­íc  ngoµi  bëi  ®ã  lµ 
nguån vèn chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng sè nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn 
®« thÞ. Mµ muèn thu hót ®­îc ®Çu t­ cña n­íc ngoµi th× n­íc ta cÇn ph¶i 
quan  t©m  c¶i  thiÖn  hÖ  thèng  h¹  tÇng  kü  thuËt  sao  cho  ®ång  bé  vµ  hoµn 
chØnh. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó thu hót nguån vèn ®Çu t­. Trong ®ã hÖ 
thèng giao th«ng ®­êng bé lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn quan träng nhÊt 
cÊu thµnh nªn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt. V× vËy c«ng t¸c n©ng vµ c¶i t¹o 
hÖ thèng giao th«ng ®­êng bé lµ mét nhiÖm vô v« cïng cÊp thiÕt trong sù 
nghiÖp ph¸t triÓn KT - XH. 
Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Ban Qu¶n lý dù ¸n duy tu giao th«ng ®« 
thÞ, em ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c n©ng cÊp vµ c¶i t¹o 
hÖ  thèng  giao  th«ng  ®­êng  bé  ®«  thÞ.  V×  vËy,  em  ®·  quyÕt  ®Þnh  chän  ®Ò 
tµi: 
“HiÖn  tr¹ng  hÖ  thèng  giao  th«ng  ®­êng  bé  vµ  mét  sè  gi¶i  ph¸p 
nh»m  n©ng  cao  hiÖu  qu¶  cña  c«ng  t¸c  n©ng  cÊp  vµ  c¶i  t¹o  hÖ  thèng 
giao th«ng ®­êng bé trªn ®Þa bµn Hµ Néi 
”.
 Chuyªn ®Ò thùc tËp nµy cã bè côc ( ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn) 
gåm 3 ch­¬ng chÝnh:

Ch­¬ng  I:   C¬  së  lý  luËn  vÒ  c«ng  t¸c  n©ng  cÊp  vµ  c¶i  t¹o  hÖ 
th«ng giao th«ng ®­êng bé.

Ch­¬ng  II:  §¸nh  gi¸  thùc  tr¹ng  cña  c«ng  t¸c  n©ng  cÊp  vµ  c¶i 
t¹o  hÖ  thèng  giao  th«ng  ®­êng  bé  trªn  ®Þa  bµn  Hµ  Néi  trong 
giai ®o¹n 1998 - 2004.
Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa của nước ta hiện nay, muốn phát triển kinh tế nhất thiết phải có sự đầu tư của nước ngoài bởi đó là nguồn vốn chiếm tỷ trọng
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top