daigai

Well-Known Member
Chia sẽ cuốn ebook cho anh em
Khoa Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã xuất bản “Giáo trình Tài chính doanh nghiệp” do PGS-TS. Lưu Thị Hương làm chủ biên.

Với cách tiếp cận vấn đề khác so với các cách tiếp cận thông thường về tài chính doanh nghiệp, từ một tầm nhìn tổng quát về tài chính doanh nghiệp, các tác giả đã trình bày nội dung và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, phát hiện những vấn đề cần giải quyết liên quan đến từng nội dung của hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Những nội dung về quản lý tài chính doanh nghiệp được trình bày trong giáo trình đã đảm bảo tính khoa học, tính tổng hợp nên có thể áp dụng đối với mọi loại hình doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu cũng như quy mô. Cuốn giáo trình là một tài liệu học tập hữu ích đối với sinh viên trong các trường đại học kinh tế, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hình thành tư duy và phương pháp tiếp cận mới, có khả năng đưa ra các quyết định tài chính tối ưu.

Kết cấu cuốn sách bao gồm 10 chương:

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp

Chương 3: Quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp

Chương 4: Quản lý đầu tư của doanh nghiệp

Chương 5: Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư

Chương 6: Chi phí vốn và cơ cấu vốn

Chương 7: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp

Chương 8: Quản lý tài sản trong doanh nghiệp

Chương 9: Kế hoạch hoá tài chính doanh nghiệp

Chương 10: Vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp
Ch−ơng 1
Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của quản lý tài chính trong
doanh nghiệp quan trọng nh− thế nào? Mục tiêu của quản lý tài chính là gì?
Hoạt động tài chính doanh nghiệp không thể tách rời các quan hệ trao đổi
tồn tại giữa các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, do đó, không thể xem xét
tài chính của các doanh nghiệp nếu không đặt chúng trong một môi tr−ờng
nhất định. Đó là những vấn đề trọng tâm cần đ−ợc làm rõ tr−ớc khi nghiên
cứu tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp. Đây cũng
chính là những nội dung chủ yếu đ−ợc đề cập trong ch−ơng này.
1.1. Doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại
Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có t− cách pháp nhân, hoạt
động kinh doanh trên thị tr−ờng nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu.
Doanh nghiệp là một cách thức tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều
cá nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện đ−ợc bởi các doanh
nghiệp chứ không phải các cá nhân.
ở Việt Nam, theo Luật doanh nghiệp: doanh nghiệp là tổ chức kinh tế
có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đ−ợc đăng ký kinh
doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động
kinh doanh - tức là thực hiện một, một số hay tất cả các công đoạn của quá
trình đầu t−, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hay cung ứng dịch vụ trên
thị tr−ờng nhằm mục đích sinh lợi.
Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp Nhà n−ớc,
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty
liên doanh, doanh nghiệp t− nhân.
Trong nền kinh tế thị tr−ờng, các doanh nghiệp bao gồm các chủ thể
kinh doanh sau đây:
- Kinh doanh cá thể (sole proprietorship)
- Kinh doanh góp vốn (parnership)
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:


Không thank hơi phí
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top