daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
GIỚI THIỆU AUTOCAD ['ɔ:tou] [kæd] 2007
(Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] [kəm'pju:tə] [eid] [di'zain] hoặc
Computer-Aided Drafting[com·puter aide 'dra- f-ting] [kəm'pju:tə] [eid] ['dra:ftiη] vẽ và
thiết kế với sự trợ giúp của máy tính)
CÁC THAO TÁC CẦN THIẾT
I.1.Khởi động AutoCAD 2007
Ðể khởi động AutoCAD 2007, ta có thể thực hiện theo các cách sau:
• Double click vào biểu tượng trên màn hình nền
• Click theo đường dẩn Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \
AutoCAD 2007
• Màn hinh AutoCad khi mới khởi động
Chú ý : nếu hộp thoại Create New Drawing [kri:'eit] [nju:] ['drɔ:iη]
không xuất hiện ta thực hiện như sau:Trên thanh Menu chọn Tools\Options\System
[tu] \ ['ɔp∫n] \ ['sistəm] Chọn ô “Show Startup dialog “[∫ou] \ ['sta:tʌp] ['daiəlɔg]
/Apply/ok. Hay nhập vào dòng lệnh (gía trị biến là 1 )
Command: filedia ↵
Enter new value for FILEDIA <1>:↵
Thông thường chọn Metric / Ok ['metrik] / [,o'kei]

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top