tony_tony_phq

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: [Free] Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo và phát triển công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực i
Báo cáo chi tiết Phạm Quang Cường Líp QTK10 1.5.3. Đặc điểm về tiền lương ................................................................. 22 II. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực I ........................................................................................ 23 2.1 Xác định nhu cầu đào tạo ...................................................................... 23 2.2. Xác định mục tiêu đào tạo .................................................................... 27 2.3. Xác định đối tượng đào tạo .................................................................. 27 2.4. Xây dựng các chương trình đào tạo ..................................................... 28 2.5. Đánh giá kết quả đào tạo ...................................................................... 32 2.6. Lựa chọn giảng viên ............................................................................. 35 2.7. Chi phí đào tạo ..................................................................................... 35 1.8 Kết quả của đào tạo ............................................................................... 38 P h ầ n 3 : M ộ t s ố g i ả i p h á p n h ằ m h o à n t h i ệ n đ à o t ¹ o v µ p h á t t r i ể n n g u ồ n n h â n l ự c t ạ i c ô n g t y x ă n g d ầ u k h u v ự c i .................................................. 40 I. Đánh giá tình hình nhân sự của công ty .................................................. 40 1. Ưu điểm: ..................................................................................................... 40 1.1. Ban lãnh đạo ......................................................................................... 40 1.2. Đội ngũ cán bộ công nhân viên ............................................................ 41 2. Nhược điểm ................................................................................................ 41 3. Đào tạo và phát triển nhân sự .................................................................. 42 I I . M ộ t s ố g i ả i p h á p n h ằ m h o à n t h i ệ n đ à o t ạ o v à p h á t t r i ể n n g u ồ n n h â n l ự c t ạ i C ô n g t y x ă n g d ầ u k h u v ự c I ................................................ 43 1. Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự ........................................................................................................... 43 2. Giải pháp 2: Giải pháp chung thuộc về giáo dục và đào tạo ................. 46
Thể lực: là tình trạng về sức khỏe, về tuổi tác, về giới tính,… của mỗi người. Mỗi người có một chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi, chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc y tế, mức sống, mức thu nhập,… khác nhau nên tình trạng thể lực của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, với quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, đời sống người lao động ngày một nâng cao thì các chế độ giúp nâng cao thể lực cho người lao động cũng đã được đầu tư, quan tâm đầy đủ.
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 
Top