ngvuhung1988

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: [Free] Giải pháp nhằm tăng cường khai thác vốn tại ngân hàng TMCP SHB Sài gòn Hà Nội
Báo cáo thực tập SV: Nguyễn Thị Hạnh Lớp: TCNH 2.2.4.2 Nguồn trong thanh toán ...................................................................... 16 3. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại ............................ 16 3 . 1 S ự c ầ n t h i ế t c ủ a h o ạ t đ ộ n g h u y đ ộ n g v ố n c ủ a n g â n h à n g t h ư ơ n g m ạ i .............. 16 3.1.1 Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của ngân hàng ................................................................................................ 17 3 . 2 . V ố n q u y ế t đ ị n h k h ả n ă n g t h a n h t o á n v à đ ả m b ả o u y t í n c ủ a n g â n h à n g . 18 3.2.1 Vốn tạo nên năng năng lực cạnh tranh cho ngân hàng ........................ 19 3.3 Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại .................... 20 3.3.1 Huy động tiền gửi ................................................................................... 20 3.3.2 Vay các tổ chức tín dụng ........................................................................ 24 3.3.3 Huy động theo các hình thức khác ......................................................... 24 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn ..................................... 25 4.1 Các nhân tố thuộc về bên trong của ngân hàng ......................................... 25 4.2 Các nhân tố thuộc về bên ngoài ngân hàng ............................................... 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG SHB SÀI GÒN HÀ NỘI .............................................. 36 2.1 Khái quát chung về ngân hàng SHB ......................................................... 36 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển : ........................................................... 36 2.1.1.1. Giới thiệu chung ................................................................................. 36 2.1.2.2. Lịch sử phát triển ................................................................................ 37 2 . 1 . 2 C ơ c ấ u t ổ c h ứ c v à m ạ n g l ư ớ i h o ạ t đ ộ n g c ủ a c h i n h á n h T M C P S H B H à N ộ i .... 39 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh của chi nhánh TMCP SHB Hà Nội qua 2 năm 2009- 2010 .................................................................................... 40 2.1.3.1. Tình hình hoạt động chung của toàn bộ hệ thống ngân hàng SHB .... 41 2.1.3.2. Thực trạng hoạt động của chi nhánh ngân hàng SHB ........................ 46 2.2. Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng SHB ........................ 47 2.2.1 Huy động vốn phân theo kỳ hạn ............................................................. 48 2.2.2 Huy động vốn phân theo loại tiền .......................................................... 49 2.2.3 . Huy động vốn phân theo đối tượng huy động ....................................... 50
Vốn là yếu tố quan trọng bậc nhất để các doanh nghiệp có thể hình thành, hoạt động và phát triển. Ngân hàng- một loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tiền vừa là sản phẩm đầu ra vừa là hàng hoá đầu vào của ngân hàng. Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top