yoyo_oscan

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

™VӅ giӕng:
Ĉây là mӝt trong nhӳng yӃu tӕ quan trӑng hàng ÿҫu quyӃt ÿӏnh chҩt lѭӧng sҧn
phҭm. Giӕng rau quҧ không nhӳng cho sҧn phҭm có chҩt lѭӧng, hѭѫng vӏ,… mà
giӕng tӕt còn ÿem lҥi năng suҩt trӗng trӑt cao, tҥo ÿiӅu kiӋn hҥ giá thành sҧn
phҭm, hҥ giá nguyên liӋu cho chӃ biӃn, mӝt trong nhӳng yӃu tӕ tăng khҧ năng
cҥnh tranh cho thѭѫng hiӋu (ví dө: giӕng dӭa ViӋt Nam ÿang trӗng ÿҥi trà chӍ
cho năng suҩt 10 – 12 tҩn /ha, trong khi giӕng giӕng dӭa Cayene trӗng thӱ
nghiӋm ӣ ViӋt Nam có thӇ ÿҥt 50 – 60 tҩn/ha). Giӕng tӕt còn giҧm chi phí chăm
bón, thuӕc trӯ sâu và góp phҫn bҧo ÿҧm vӋ sinh thӵc phҭm theo hѭӟng rau quҧ
sҥch. HiӋn nay, chính phӫ có chính sách ѭu ÿãi ÿҫu tѭ sҧn xuҩt và nhұp giӕng
cây trӗng, Công ty cҫn tranh thӫ tӕi ÿa sӵ ѭu ÿãi này tӯng bѭӟc ÿәi mӟi giӕng
nguyên liӋu, lӵa chӑn và ÿѭa vào sҧn xuҩt các loҥi giӕng tiên tiӃn hàng ÿҫu thӃ
giӟi ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng cao cho sҧn phҭm và thұm chí có thӇ sӱ dөng giӕng
nhұp khҭu sҧn xuҩt các sҧn phҭm trái mùa vө, nâng cao khҧ năng cҥnh tranh cho
thѭѫng hiӋu. Tuy nhiên, Công ty cҫn nҳm rõ lý lӏch nѫi sҧn xuҩt hҥt giӕng, nӃu
giӕng nhұp nӝi phҧi qua kiӇm dӏch thӵc vұt. Hҥt giӕng trѭӟc khi gieo trӗng cҫn
xӱ lý thuӕc sâu, bӋnh ÿӇ hҥn chӃ và phòng trӯ sâu bӋnh hҥi sau này.
™Thu mua và bao tiêu nguyên liӋu:
Do ÿһc ÿiӇm ngѭӡi sҧn xuҩt, trӗng trӑt ӣ nѭӟc ta hiӋn nay chӫ yӃu là các hӝ
gia ÿình nông dân, các trang trҥi qui mô nhӓ có ÿһc ÿiӇm là sҧn xuҩt tӵ phát,
phân tán và manh mún nên sҧn phҭm không ÿҥt yêu cҫu vӅ chҩt lѭӧng ÿӗng bӝ
cNJng nhѭ an toàn thӵc phҭm. ĈӇ khҳc phөc tình trҥng trên Công ty cҫn tăng diӋn
tích ÿҫu tѭ bao tiêu vùng nguyên liӋu trên cѫ sӣ bҧo ÿҧm các yӃu tӕ thuұn lӧi,
giao thông nӝi ÿӗng, có trҥi giӕng, có tә chӭc phòng ngӯa sâu bӋnh, có hӧp ÿӗng
mua bán chһt chӁ giӳa nhà máy và ngѭӡi nông dân. Và hiӋu quҧ hѫn hӃt, Công ty
nên có biӋn pháp tә chӭc và hӛ trӧ ÿӇ sӟm hình thành vùng tұp trung chuyên
canh rau quҧ theo mô hình hӧp tác xã nhҵm tҥo sӵ gҳn kӃt chһt chӁ giӳa nhà
cung cҩp nguyên liӋu và Công ty trên cѫ sӣ hài hoà lӧi ích cӫa ÿôi bên. Tҥi ÿây,
Công ty sӁ hѭӟng dүn hӑ vӅ các hӋ thӕng tiêu chuҭn chҩt lѭӧng, vӋ sinh an toàn
thӵc phҭm và yêu cҫu vӅ rau quҧ sҥch. Ĉӗng thӡi phә biӃn kӻ thuұt gieo trӗng,
chăm bón (sӱ dөng phân bón, thuӕc trӯ sâu,…), phѭѫng pháp trӗng ÿӕi vӟi tӯng loҥi rau, cây ăn quҧ, ÿҭy mҥnh dӏch vө, thâm canh ÿӇ vӯa tăng năng suҩt cây
trӗng, vӯa bҧo ÿҧm chҩt lѭӧng ÿӗng bӝ. NӃu hӧp tác xã có ÿiӅu kiӋn, Công ty sӁ
hѭӟng dүn tә chӭc cho xã viên sѫ chӃ nguyên liӋu ngay tҥi chӛ ÿӇ tăng giá trӏ
tiêu thө, tҥo thêm viӋc làm cho xã viên. Phѭѫng thӭc này sӁ giúp cho Công ty
chӫ ÿӝng tә chӭc sҧn xuҩt, bҧo ÿҧm sҧn phҭm làm ra ÿáp ӭng yêu cҫu cӫa Công
ty. Bên cҥnh ÿó góp phҫn tҥo công ăn viӋc làm, tăng thu nhұp và nâng cao mӭc
sӕng cho ngѭӡi dân, hӑ không còn lo cҧnh “͇ hàng d͡i chͫ”. Bӣi vì khi nông
dân cҫm hҥt giӕng ÿi gieo là biӃt chҳc có lãi do có hӧp ÿӗng tiêu thө và hoҥch
ÿӏnh ÿѭӧc thӡi vө trong năm vì không bӏ ÿӝng vӅ vӕn lүn ÿҫu ra. Có nhѭ vұy mӟi
tҥo ÿѭӧc sӵ nhiӋt tình và có trách nhiӋm hѫn trong sҧn xuҩt, sҧn xuҩt và trӗng
trӑt sӁ ÿӗng bӝ ÿҧm bҧo cung cҩp nguӗn nguyên liӋu chҩt lѭӧng әn ÿӏnh cho
Công ty chӃ biӃn ÿҥt yêu cҫu, tӯ ÿó nâng cao uy tín thѭѫng hiӋu.
Công ty cҫn ÿa dҥng hoá các hình thӭc thu mua. HiӋn nay, ÿa sӕ Công ty chӍ
thu mua nhӳng sҧn phҭm ÿҥt tiêu chuҭn, nhӳng sҧn phҭm không ÿҥt nông dân
phҧi sӁ chӏu thiӋt phҫn sҧn phҭm ÿó. Nhѭ vұy sӁ gây ra tâm lý ngѭӡi nông dân e
ngҥi sҧn xuҩt cung cҩp cho Công ty vì ÿҫu ra cho sҧn phҭm thұt bҩp bênh. Do ÿó,
Công ty nên áp dөng nhiӅu hình thӭc ѭu tiên, tҥo ÿiӅu kiӋn thuұn lӧi cho hӧp tác
hiӋu quҧ giӳa Công ty và ngѭӡi dân vӟi phѭѫng châm әn ÿӏnh và phát triӇn
chҷng hҥn:
ƒCông ty nên ký hӧp ÿӗng bao tiêu theo phѭѫng thӭc bán chӏu 100% lѭӧng
giӕng, không tính lãi. TiӅn giӕng ÿѭӧc hoàn trҧ khi bán nguyên liӋu và khi thu
gom, ngoài nguyên liӋu ÿҥt tiêu chuҭn ÿã thoҧ thuұn, Công ty nên thu mua cҧ
nhӳng nguyên liӋu loҥi 2 và loҥi 3 vӟi giá rҿ hѫn nhѭng sӁ không phát triӇn
thѭѫng hiӋu cho các loҥi này.
ƒMӣ rӝng thông tin vӅ ÿҫu tѭ vùng nguyên liӋu thông qua các phѭѫng tiӋn
thông tin ÿҥi chúng, kӃt hӧp tә chӭc các cuӝc hӝi thҧo tұp huҩn kӻ thuұt, thăm
ÿӗng ÿӇ nâng cao kӻ thuұt canh tác cNJng nhѭ góp phҫn nâng cao lӧi nhuұn cho
ngѭӡi dân.
ƒCҩp phát tài liӋu kӻ thuұt và cӱ ngѭӡi trӵc tiӃp hѭӟng dүn kӻ thuұt gieo
trӗng, thu hoҥch, bҧo quҧn giúp ngѭӡi dân quҧn lý tӕt chҩt lѭӧng nguyên liӋu khi
thu hoҥch.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Re: [Free] Định hướng chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho hàng nông sản công ty antesco

cho em xin tài liệu ạ.em Thank ad
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Định hướng chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho hàng nông sản công ty antesco

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top