daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Câu 1: Giả sử hàm số hàm số liên tục trên và các số thực Mệnh đề nào sau đây sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Tính tổng (trong tổng đó, các số hạng có dạng với k nguyên dương nhận giá trị liên tục từ 1009 đến 2018)
A. B. C. D. 
Câu 3: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường Mệnh để nào sau đây là đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 4: Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 
A. B. C. D. 
Câu 5: Giải phương trình Nghiệm của phương trình là
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Cho hàm số . Mệnh để nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
Câu 7: Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hai phương trình và có cùng số nghiệm
B. Hàm số không có cực trị
C. Hai phương trình và có cùng số nghiệm với mọi m
D. Hai phương trình và có cùng số nghiệm với mọi m
Câu 8: Cho hàm số Mệnh để nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 0
B. Hàm số có hai giá trị cực tiểu là và 
C. Hàm số chỉ có một giá trị cực tiểu
D. Hàm số có giá trị cực tiểu là và giá trị cực đại là 
Câu 9: Các giá trị tham số a để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là
A. B. và C. D. 
Câu 10: Xét hàm số trên tập Mệnh để nào sau đây là sai?
A. Giá trị lớn nhất của trên D bằng 5
B. Hàm số có một điểm cực trị trên D
C. Giá trị nhỏ nhất của trên D bằng 51
D. Không tồn tại giá trị lớn nhất của trên D
Câu 11: Cho hàm số có và . Mệnh để nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang
B. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là đường thẳng 
C. Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là trục hoành
D. Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành
Câu 12: Hình vẽ bên có đồ thị của hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 13: Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top