huucong246

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày các lý thuyết chung về kho dữ liệu và mô hình kho dữ liệu, phương pháp xây dựng và thiết kế CSDL cho kho dữ liệu. Khái quát về bộ công cụ sử dụng để xây dựng kho dữ liệu là SQL Server 2008. Giới thiệu về hệ thống quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang được ứng dụng tại Tập đoàn xăng dầu Petrolimex. Tìm hiểu phương pháp thiết kế một kho dữ liệu dựa trên cơ sở dữ liệu nguồn của hệ thống quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu phục vụ cho việc khai thác báo cáo. Phân tích kết luận và hướng phát triển tiếp theo của đề tài
DANH MỤC HÌNH VẼ...............................................................................................6
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................8
CHƯƠNG I: KHO DỮ LIỆU ....................................................................................10
1.1 Định nghĩa Kho dữ liệu ................................................................................10
1.2 Các đặc trưng của kho dữ liệu ......................................................................10
1.2.1 Hướng chủ đề ........................................................................................10
1.2.2 Tính tích hợp..........................................................................................10
1.2.3 Tính bền vững........................................................................................11
1.2.4 Dữ liệu gắn thời gian và có tính lịch sử ..................................................11
1.2.5 Dữ liệu không biến động........................................................................11
1.2.6 Dữ liệu tổng hợp và chi tiết ....................................................................11
1.3 Kiến trúc của kho dữ liệu..............................................................................11
1.3.1 Nguồn dữ liệu ........................................................................................12
1.3.2 Tiến trình ETL .......................................................................................13
1.3.3 Kho dữ liệu ............................................................................................16
1.3.3.1 Cơ sở dữ liệu của kho dữ liệu .............................................................16
1.3.3.2 Siêu dữ liệu (Metadata).......................................................................16
1.3.3.3 Kho dữ liệu chủ đề (Datamart)............................................................17
1.3.3.4 Bảng sự kiện tổng hợp (Fact) ..............................................................18
1.4 Phương pháp xây dựng kho dữ liệu ..............................................................18
1.5 Thiết kế CSDL cho kho dữ liệu ....................................................................19
1.5.1 Lược đồ hình sao (Star)..........................................................................19
1.5.2 Lược đồ hình bông tuyết (Snowflake)....................................................21
1.5.3 Mô hình dữ liệu nhiều chiều (lược đồ kết hợp).......................................22
1.5.4 Những nhân tố thiết kế cần được cân nhắc.............................................23
1.6 Khai phá kho dữ liệu.....................................................................................24
1.7 Quản trị kho dữ liệu......................................................................................25
1.8 Ứng dụng của kho dữ liệu.............................................................................26
1.8.1 Quản trị doanh nghiệp thông minh .........................................................26
1.8.2 Quản lý mối quan hệ khách hàng ...........................................................26
1.8.3 Quản lý dữ liệu chủ................................................................................26
1.8.4 Tích hợp dữ liệu khách hàng ..................................................................27
1.9 Xu hướng tương lai của kho dữ liệu .............................................................27
1.9.1 Dữ liệu phi cấu trúc................................................................................27
1.9.2 Tìm kiếm ...............................................................................................27
1.9.3 Kiến trúc hướng dịch vụ ........................................................................27
1.9.4 Kho dữ liệu thời gian thực......................................................................28 CHƯƠNG II: CÔNG CỤ XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU...........................................29
2.1 Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server......................29
2.2 SQL Server Integration Services (SSIS)........................................................30
2.3 SQL Server Analysis Services (SSAS) .........................................................32
2.4 Ngôn ngữ truy vấn MDX..............................................................................33
2.5 SQL Server Reporting Service (SSRS) .........................................................34
2.6 Phương pháp xây dựng kho dữ liệu bằng các công cụ của Microsoft SQL
Server 2008 ............................................................................................................36
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG
DẦU..........................................................................................................................37
3.1 Tổng quan chung ..........................................................................................37
3.2 Hiện trạng của hệ thống Quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu ..........................37
3.3 Kiến trúc của hệ thống..................................................................................38
3.3.1 Mô hình tổng thể hệ thống .....................................................................38
3.3.2 Phân loại dữ liệu ....................................................................................39
3.4 Các chức năng của hệ thống Quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu....................40
3.4.1 Nhóm chức năng nghiệp vụ....................................................................40
3.4.2 Chức năng truyền thông với Trung tâm dữ liệu ......................................41
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU QUẢN LÝ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
..................................................................................................................................43
4.1 Những khó khăn và lợi ích khi xây dựng kho dữ liệu Quản lý cửa hàng........43
4.1.1 Khó khăn ...............................................................................................43
4.1.2 Lợi ích ...................................................................................................43
4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu của Kho dữ liệu..........................................................44
4.2.1 Kho dữ liệu chủ đề về Hàng hóa ............................................................44
4.2.2 Kho dữ liệu chủ đề về kế toán ................................................................47
4.3 Sử dụng SSIS để xây dựng tiến trình ETL ....................................................50
4.3.1 Mô tả chung ...........................................................................................50
4.3.2 Ánh xạ dữ liệu cho các chiều và các bảng sự kiện ..................................50
4.3.3 Xây dựng tiến trình ETL để đẩy dữ liệu vào Kho dữ liệu .......................53
4.4 Sử dụng dịch vụ SSAS để xây dựng các cơ sở dữ liệu nhiều chiều ...............53
4.4.1 Xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề hàng hóa....................................53
4.4.2 Xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề kế toán.......................................58
4.5 Sử dụng dịch vụ SSRS để xây dựng các báo cáo...........................................58
4.5.1 Các bước xây dựng báo cáo: ..................................................................58
4.5.2 Một số kết quả báo cáo xây dựng được: .................................................60
KẾT LUẬN ...............................................................................................................63
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................64
- Kết thúc bước này ta nháy chuột phải vào tên Project bên khung Solution
Explore, chọn Deploy để xây dựng cube.
4.4.2 Xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề kế toán
Các bước thực hiện của việc xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề kế toán được
thực hiện tương tự như cách xây dựng kho dữ liệu chủ đề hàng hóa. Trong đó các bảng
được lựa chọn gồm: FactKeToan, DimAccount, DimCustomer, DimTime.
Hình 4.22: Màn hình xây dựng Cube Kế toán
4.5 Sử dụng dịch vụ SSRS để xây dựng các báo cáo.
Sau đây khóa luận sẽ xây dựng một số mẫu báo cáo sẵn cho người dùng có thể
truy cập qua dịch vụ web.
4.5.1 Các bƣớc xây dựng báo cáo:
- Mở SQL Server Business Intelligence Studio lên tạo một dự án mới, chọn kiểu
là Report Server Project.
- Trong khung Solution Explore click chuột phải lên Shared Data Sources chọn
New. Trong khung hiện ra chọn kiểu kết nối là SQL Server Analysis Service và
chọn đến cube chứa dữ liệu PTS_DWH. Sau đó chọn kết thúc.
- Nháy chuột phải vào Reports chọn New Report.
- Trong màn hình thuật sĩ hiện ra chọn datasource đã tạo và click Next.
- Tại màn hình tiếp theo chọn Query Builder. Ở đây có hai cách tạo truy vấn:
bằng đồ họa hay bằng dòng lệnh. Ta chọn các cột tương ứng và truy vấn dữ liệu
như hình 4.23. Chọn các biến của truy vấn là tham số cho báo cáo. Chọn OK
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày các lý thuyết chung về kho dữ liệu và mô hình kho dữ liệu, phương pháp xây dựng và thiết kế CSDL cho kho dữ liệu. Khái quát về bộ công cụ sử dụng để xây dựng kho dữ liệu là SQL Server 2008. Giới thiệu về hệ thống quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang được ứng dụng tại Tập đoàn xăng dầu Petrolimex. Tìm hiểu phương pháp thiết kế một kho dữ liệu dựa trên cơ sở dữ liệu nguồn của hệ thống quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu phục vụ cho việc khai thác báo cáo. Phân tích kết luận và hướng phát triển tiếp theo của đề tài
DANH MỤC HÌNH VẼ...............................................................................................6
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................8
CHƯƠNG I: KHO DỮ LIỆU ....................................................................................10
1.1 Định nghĩa Kho dữ liệu ................................................................................10
1.2 Các đặc trưng của kho dữ liệu ......................................................................10
1.2.1 Hướng chủ đề ........................................................................................10
1.2.2 Tính tích hợp..........................................................................................10
1.2.3 Tính bền vững........................................................................................11
1.2.4 Dữ liệu gắn thời gian và có tính lịch sử ..................................................11
1.2.5 Dữ liệu không biến động........................................................................11
1.2.6 Dữ liệu tổng hợp và chi tiết ....................................................................11
1.3 Kiến trúc của kho dữ liệu..............................................................................11
1.3.1 Nguồn dữ liệu ........................................................................................12
1.3.2 Tiến trình ETL .......................................................................................13
1.3.3 Kho dữ liệu ............................................................................................16
1.3.3.1 Cơ sở dữ liệu của kho dữ liệu .............................................................16
1.3.3.2 Siêu dữ liệu (Metadata).......................................................................16
1.3.3.3 Kho dữ liệu chủ đề (Datamart)............................................................17
1.3.3.4 Bảng sự kiện tổng hợp (Fact) ..............................................................18
1.4 Phương pháp xây dựng kho dữ liệu ..............................................................18
1.5 Thiết kế CSDL cho kho dữ liệu ....................................................................19
1.5.1 Lược đồ hình sao (Star)..........................................................................19
1.5.2 Lược đồ hình bông tuyết (Snowflake)....................................................21
1.5.3 Mô hình dữ liệu nhiều chiều (lược đồ kết hợp).......................................22
1.5.4 Những nhân tố thiết kế cần được cân nhắc.............................................23
1.6 Khai phá kho dữ liệu.....................................................................................24
1.7 Quản trị kho dữ liệu......................................................................................25
1.8 Ứng dụng của kho dữ liệu.............................................................................26
1.8.1 Quản trị doanh nghiệp thông minh .........................................................26
1.8.2 Quản lý mối quan hệ khách hàng ...........................................................26
1.8.3 Quản lý dữ liệu chủ................................................................................26
1.8.4 Tích hợp dữ liệu khách hàng ..................................................................27
1.9 Xu hướng tương lai của kho dữ liệu .............................................................27
1.9.1 Dữ liệu phi cấu trúc................................................................................27
1.9.2 Tìm kiếm ...............................................................................................27
1.9.3 Kiến trúc hướng dịch vụ ........................................................................27
1.9.4 Kho dữ liệu thời gian thực......................................................................28 CHƯƠNG II: CÔNG CỤ XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU...........................................29
2.1 Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server......................29
2.2 SQL Server Integration Services (SSIS)........................................................30
2.3 SQL Server Analysis Services (SSAS) .........................................................32
2.4 Ngôn ngữ truy vấn MDX..............................................................................33
2.5 SQL Server Reporting Service (SSRS) .........................................................34
2.6 Phương pháp xây dựng kho dữ liệu bằng các công cụ của Microsoft SQL
Server 2008 ............................................................................................................36
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG
DẦU..........................................................................................................................37
3.1 Tổng quan chung ..........................................................................................37
3.2 Hiện trạng của hệ thống Quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu ..........................37
3.3 Kiến trúc của hệ thống..................................................................................38
3.3.1 Mô hình tổng thể hệ thống .....................................................................38
3.3.2 Phân loại dữ liệu ....................................................................................39
3.4 Các chức năng của hệ thống Quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu....................40
3.4.1 Nhóm chức năng nghiệp vụ....................................................................40
3.4.2 Chức năng truyền thông với Trung tâm dữ liệu ......................................41
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU QUẢN LÝ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
..................................................................................................................................43
4.1 Những khó khăn và lợi ích khi xây dựng kho dữ liệu Quản lý cửa hàng........43
4.1.1 Khó khăn ...............................................................................................43
4.1.2 Lợi ích ...................................................................................................43
4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu của Kho dữ liệu..........................................................44
4.2.1 Kho dữ liệu chủ đề về Hàng hóa ............................................................44
4.2.2 Kho dữ liệu chủ đề về kế toán ................................................................47
4.3 Sử dụng SSIS để xây dựng tiến trình ETL ....................................................50
4.3.1 Mô tả chung ...........................................................................................50
4.3.2 Ánh xạ dữ liệu cho các chiều và các bảng sự kiện ..................................50
4.3.3 Xây dựng tiến trình ETL để đẩy dữ liệu vào Kho dữ liệu .......................53
4.4 Sử dụng dịch vụ SSAS để xây dựng các cơ sở dữ liệu nhiều chiều ...............53
4.4.1 Xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề hàng hóa....................................53
4.4.2 Xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề kế toán.......................................58
4.5 Sử dụng dịch vụ SSRS để xây dựng các báo cáo...........................................58
4.5.1 Các bước xây dựng báo cáo: ..................................................................58
4.5.2 Một số kết quả báo cáo xây dựng được: .................................................60
KẾT LUẬN ...............................................................................................................63
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................64
- Kết thúc bước này ta nháy chuột phải vào tên Project bên khung Solution
Explore, chọn Deploy để xây dựng cube.
4.4.2 Xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề kế toán
Các bước thực hiện của việc xây dựng cube cho kho dữ liệu chủ đề kế toán được
thực hiện tương tự như cách xây dựng kho dữ liệu chủ đề hàng hóa. Trong đó các bảng
được lựa chọn gồm: FactKeToan, DimAccount, DimCustomer, DimTime.
Hình 4.22: Màn hình xây dựng Cube Kế toán
4.5 Sử dụng dịch vụ SSRS để xây dựng các báo cáo.
Sau đây khóa luận sẽ xây dựng một số mẫu báo cáo sẵn cho người dùng có thể
truy cập qua dịch vụ web.
4.5.1 Các bƣớc xây dựng báo cáo:
- Mở SQL Server Business Intelligence Studio lên tạo một dự án mới, chọn kiểu
là Report Server Project.
- Trong khung Solution Explore click chuột phải lên Shared Data Sources chọn
New. Trong khung hiện ra chọn kiểu kết nối là SQL Server Analysis Service và
chọn đến cube chứa dữ liệu PTS_DWH. Sau đó chọn kết thúc.
- Nháy chuột phải vào Reports chọn New Report.
- Trong màn hình thuật sĩ hiện ra chọn datasource đã tạo và click Next.
- Tại màn hình tiếp theo chọn Query Builder. Ở đây có hai cách tạo truy vấn:
bằng đồ họa hay bằng dòng lệnh. Ta chọn các cột tương ứng và truy vấn dữ liệu
như hình 4.23. Chọn các biến của truy vấn là tham số cho báo cáo. Chọn OK
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

sonsian

New Member
Re: [Free] Datawarehouse và ứng dụng trong bài toán quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Link k down được. Mod úp lại giúp nhé. Thank mod
 
Re: [Free] Datawarehouse và ứng dụng trong bài toán quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Link k down được. Mod úp lại giúp nhé. Thank mod
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Datawarehouse và ứng dụng trong bài toán quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Re: [Free] Datawarehouse và ứng dụng trong bài toán quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top