fpt68

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Công tác đảm bảo vật tư cho sản xuất tại Công ty Cổ phần đóng tàu Hà Nội: Thực trạng và giải pháp
LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ YÕn
Th­¬ng m¹i 47 C
MỤC LỤC
 LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………….1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VẬT TƯ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT………………………………………21.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của vật tư kỹ thuật và đảm bảo vật tư kỹ thuật cho doanh nghiệp sản xuất..............................................................3
1.1.1. Khái niệm về vật tư kỹ thuật và đảm bảo vật tư kỹ thuật cho doanh nghiệp sản xuất ............................................................................................31.1.2. Phân loại vật tư kỹ thuật....................................................................41.1.3. Vai trò của công tác đảm bảo vật tư cho doanh nghiệp sản xuất ....6
1.2. Nội dung của công tác đảm bảo vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp
...........................................................................................................................7
1.2.1. Xác định nhu cầu vật tư ở doanh nghiệp sản xuất...........................71.2.2. Lập kế hoạch mua sắm vật tư ở doanh nghiệp sản xuất................121.2.3. Tổ chức mua sắm vật tư ở doanh nghiệp sản xuất.........................131.2.4. Dự trữ, bảo quản vật tư ở doanh nghiệp sản xuất..........................141.2.5. Cấp phát vật tư cho sản xuất ở doanh nghiệp sản xuất .................161.2.6. Quyết toán vật tư của doanh nghiệp sản xuất ................................18
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đảm bảo vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp..................................................................................................20
1.3.1. Trình độ khoa học công nghệ của doanh nghiệp sản xuất............201.3.2. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp................................................211.3.3. Danh mục và cơ cấu vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp .........211.3.4. Trình độ cán bộ quản lý vật tư của doanh nghiệp..........................221.3.5. Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp..............................................231.3.7. Thị trường cung ứng vật tư .............................................................241.3.8. Các chính sách kinh tế, pháp luật của nhà nước ...........................25
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI…………………….....24

Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 
Top