hat139

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................................................1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC
TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CẤP
TỈNH......................................................................................................................................5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.....................................................................................5
1.1.1. Các công trình nghiên cứu.......................................................................................5
1.1.2. Khoảng trống nghiên cứu ......................................................................................12
1.2. Cơ sở lý luận về chính sách phát triển khu công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh.............13
1.2.1. Chính sách phát triển khu công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh................................13
1.2.1.1.Các khái niệm ...................................................................................................13
1.2.1.2.Nội dung chính sách phát triển khu công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh...........18
1.2.2. Tổ chức thực hiện chính sách phát triển khu công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh...23
1.2.2.1.Khái niệm và vai trò của tổ chức thực hiện chính sách phát triển khu công
nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh .........................................................................................23
1.2.2.2.Quá trình tổ chức thực hiện chính sách phát triển khu công nghiệp trên địa
bàn cấp tỉnh...................................................................................................................25
1.2.2.3.Những điều kiện để tổ chức thực hiện chính sách phát triển khu công nghiệp
trên địa bàn cấp tỉnh thành công ..................................................................................28
1.2.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chính sách phát triển khu công
nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh .........................................................................................29
1.2.2.5.Các tiêu chí cơ bản đánh giá tổ chức thực hiện chính sách phát triển khu công
nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh .........................................................................................32
1.3. Kinh nghiệm của một số địa phƣơng trong nƣớc về chính sách phát triển khu công
nghiệp và những bài học vận dụng cho tỉnh Quảng Ngãi....................................................34
1.3.1. Kinh nghiệm của một số địa phƣơng trong nƣớc ..................................................34
1.3.1.1.Chính sách phát triển khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai..............................34
1.3.1.2.Chính sách phát triển khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương..........................35
1.3.1.3.Chính sách phát triển khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc.............................37
1.3.2. Bài học vận dụng cho Quảng Ngãi........................................................................38
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU............................................39
2.1. Nguồn dữ liệu đƣợc sử dụng ........................................................................................39
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng .......................................................................39
2.2.1. Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng chung cho toàn bộ luận văn .....................39
2.2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu điển hình của từng chƣơng ....................................43
2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu.................................................................45
Chƣơng 3:THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở
QUẢNG NGÃI....................................................................................................................46
3.1. Khái quát các khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi ....................................................46
3.1.1. Khu công nghiệp Tịnh Phong................................................................................46
3.1.2. Khu công nghiệp Quảng Phú.................................................................................47
3.1.3. Khu công nghiệp Phổ Phong .................................................................................48 3.2. Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng
Ngãi......................................................................................................................................49
3.2.1. Tổ chức thực hiện nhóm chính sách về đầu tƣ phát triển khu công nghiệp ..........50
3.2.2. Tổ chức thực hiện nhóm chính sách về môi trƣờng ở các khu công nghiệp .........57
3.2.3. Tổ chức thực hiện nhóm chính sách về nguồn lao động và cải thiện đời sống cho
ngƣời lao động trong các khu công nghiệp ......................................................................59
3.2.4. Tổ chức thực hiện nhóm chính sách về cơ chế quản lý nhà nƣớc trong các khu
công nghiệp ......................................................................................................................62
3.3. Đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện chính sách phát triển các khu công nghiệp ở
Quảng Ngãi ..........................................................................................................................66
3.3.1. Đánh giá tính hiệu quả và hiệu lực của chính sách................................................66
3.3.2. Đánh giá tính khả thi của chính sách.....................................................................70
3.3.3. Đánh giá tính phù hợp của chính sách...................................................................70
3.3.4. Đánh giá tính công bằng của chính sách ...............................................................71
3.3.5. Đánh giá tính bền vững của chính sách .................................................................72
Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG
NGÃI TRONG THỜI GIAN TỚI .......................................................................................74
4.1. Định hƣớng phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi .....................................74
4.1.1. Định hƣớng phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 ..................................75
4.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển công nghiệp tại các khu công nghiệp đến
năm 2020 ..........................................................................................................................76
4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chính sách phát triển các khu công
nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.........................................................................79
4.2.1. Giải pháp hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chính sách về đầu tƣ phát triển khu
công nghiệp ......................................................................................................................79
4.2.2. Giải pháp hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chính sách về môi trƣờng ở các khu
công nghiệp ......................................................................................................................82
4.2.3. Giải pháp hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chính sách về nguồn lao động và cải
thiện đời sống cho ngƣời lao động trong các khu công nghiệp........................................84
4.2.4. Giải pháp hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chính sách về cơ chế quản lý nhà
nƣớc trong các khu công nghiệp.......................................................................................85
4.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
trong thời gian tới ................................................................................................................89
KẾT LUẬN..........................................................................................................................91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................93 nƣớc thải và chất thải của KCN và hạ tầng kỹ thuật trong KCN tại các địa phƣơng
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Thứ hai, quy hoạch tổng thể phát triển KCN là kế hoạch phát triển KCN và
tổ chức không gian hợp lý các KCN theo lãnh thổ. Quy hoạch phát triển KCN đảm
bảo tính ổn định và tốc độ phát triển của ngành CN, đảm bảo tính cân đối phát triển
giữa các DN trong KCN. Đồng thời, quy hoạch cũng chính là biện pháp thu hút đầu
tƣ nƣớc ngoài, tạo niềm tin và tâm lý ổn định cho các nhà đầu tƣ.
Thứ ba, điều chỉnh cơ cấu phát triển các ngành CN trong KCN đƣợc thể chế
hóa qua các chính sách quy hoạch, ƣu đãi phát triển những ngành CN có công nghệ
hiện đại, thân thiện môi trƣờng, các lĩnh vực sản xuất có lợi thế và tác động đến sự
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thúc đẩy tăng trƣởng CN và nâng cao hiệu quả hiệu
quả sản xuất kinh doanh.
(2) – Nhóm giải pháp về môi trường ở các KCN. Bên cạnh những chính sách
để thu hút và hỗ trợ các dự án đầu tƣ thì để phát triển KCN, các giải pháp chính
sách còn quan tâm đến vấn đề môi trƣờng bao gồm: những quy định hỗ trợ các dự
án đầu tƣ trong việc xây dựng các hệ thống xử lý rác – nƣớc – khí thải, trồng cây
xanh trong KCN; đi cùng với đó là những quy định về mức thu phí thoát nƣớc – rác
– khí thải ở các KCN.
Để bảo vệ môi trƣờng ở các KCN, một mặt, các giải pháp chính sách về hỗ
trợ đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý chất thải và trồng cây xanh là những quy định về
vốn giúp các chủ dự án đầu tƣ ở những KCN có điều kiện tạo xây dựng những hệ
thống xử thải, trồng cây xanh theo quy định từ đó làm giảm thiểu ô nhiễm môi
trƣờng cho khu vực các dự án đƣợc đầu tƣ cũng nhƣ khu vực dân cƣ sinh sống lân
cận.
Mặt khác, để bảo vệ môi trƣờng sống xung quanh các KCN, các chất thải của
các KCN còn đƣợc đƣa vào hệ thống xử lý chất thải KCN để xử lý trƣớc khi xả
thải. Do vậy chính sách về mức thu phí thoát nƣớc – rác – khí thải ở các KCN nhằm
quy định mức chi phí phù hợp để sử dụng cho việc vận hành, quản lý, bảo trì bảo
dƣỡng thƣờng xuyên hệ thống xử lý chất thải của KCN đó; tái đầu tƣ thiết bị khi bị hƣ hỏng và đóng phí bảo vệ môi trƣờng đối với chất thải khi xả ra môi trƣờng tiếp
nhận theo quy định.
(3) – Nhóm giải pháp về nguồn lao động và cải thiện đời sống cho người lao
động trong các KCN. Nhóm giải pháp này bao gồm các quy định của trung ƣơng và
tỉnh về việc hỗ trợ các DN đầu tƣ tại KCN bao gồm: đào tạo lao động và cải thiện
đời sống cho ngƣời lao động.
Một là, hỗ trợ đào tạo lao động là các quy định về mức kinh phí hỗ trợ của
nhà nƣớc để đào tạo nghề cho những ngƣời lao động làm việc trong KCN dựa trên
những khoảng thời gian đào tạo nhất định hay nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ
thuật cho ngƣời lao động.
Hai là, cải thiện đời sống cho ngƣời lao động trong KCN bao gồm những
quy định về việc hỗ trợ, ƣu đãi trong xây dựng nhà ở cho công nhân (quỹ đất và quy
hoạch nhà ở, ƣu đãi cho dự án đầu tƣ nhà ở xã hội); các quy định về tiền lƣơng tối
thiểu, thang lƣơng, BHXH … cho ngƣời lao động ở các KCN; hỗ trợ việc đầu tƣ
các công trình phúc lợi xã hội khác cho ngƣời lao động (cơ sở khám chữa bệnh, nhà
trẻ, mẫu giáo, trƣờng học, khu vui chơi giải trí...).
(4) – Nhóm giải pháp về cơ chế quản lý nhà nước ở các KCN. Nhóm giải
pháp này bao gồm các quy định trong quản lý nhà nƣớc về KCN đƣợc thực hiện
theo cơ chế phân cấp, ủy quyền. Theo đó, chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về
KCN trong phạm vi cả nƣớc trên cơ sở phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của
từng Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và BQL; chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy
hoạch, kế hoạch phát triển và ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về
KCN.
Thứ nhất, thủ tƣớng chính phủ có quyền hạn và trách nhiệm: chỉ đạo các bộ,
ngành, địa phƣơng thực hiện luật pháp, chính sách về KCN; phê duyệt và điều
chỉnh quy hoạch tổng thể về KCN (cho phép mở rộng và điều chỉnh giảm quy mô
diện tích, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt trong KCN); chỉ đạo
xử lý và giải quyết những vấn đề vƣớng mắc vƣợt thẩm quyền. Thứ hai, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về ngành, lĩnh vực
và hành chính lãnh thổ đối với KCN; hƣớng dẫn hay ủy quyền cho BQL thực hiện
một số nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Thứ ba, BQL KCN thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc trực tiếp đối với
KCN; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và
dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tƣ và sản xuất kinh doanh cho
nhà đầu tƣ trong KCN. BQL KCN có thẩm quyền trực tiếp trong quản lý về đầu tƣ
và quản lý KCN trên một số lĩnh vực theo hƣớng dẫn, ủy quyền của các bộ và cơ
quan có thẩm quyền: thƣơng mại, xây dựng, lao động, môi trƣờng.
1.2.2. Tổ chức thực hiện chính sách phát triển khu công nghiệp trên địa bàn
cấp tỉnh
1.2.2.1. Khái niệm và vai trò của tổ chức thực hiện chính sách phát triển khu
công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh
 Khái niệm
Sau khi vấn đề chính sách công đƣợc đƣa vào chƣơng trình nghị sự, các
phƣơng án giải quyết vấn đề đƣợc đề xuất và nhà nƣớc lựa chọn các phƣơng án tối
ƣu, việc còn lại là đƣa quyết định vào thực tiễn. Đây chính là giai đoạn tổ chức thực
hiện chính sách công, là quá trình thực thi các chƣơng trình hay chính sách; biểu
thị việc chuyển các kế hoạch vào thực tế.
Tổ chức thực hiện chính sách phát triển KCN trên địa bàn tỉnh là quá trình
đƣa chính sách vào thực tiễn phát triển KCN thông qua việc ban hành các quy định,
thủ tục, chƣơng trình hay dự án và thực hiện chúng nhằm hiện thực hóa những
mục tiêu chính sách đã đề ra.
 Vai trò của tổ chức thực hiện chính sách phát triển KCN trên địa bàn
tỉnh
Quá trình thực thi chính là quá trình biến chính sách thành những kết quả
trên thực tế, nên nó có ý nghĩa với sự thành công hay thất bại của chính sách phát
triển KCN trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện chính sách có vị trí đặc biệt quan trọng trong chu trình chính sách phát triển KCN trên địa bàn tỉnh, thể hiện qua các
mặt:
Thứ nhất, tổ chức thực hiện chính sách công là giai đoạn biến ý đồ chính
sách thành hiện thực. Chính sách công thể hiện ý chí và thái độ của nhà nƣớc, địa
phƣơng trƣớc một vấn đề công, do đó tổ chức thực hiện chính sách công là quá
trình biến ý đồ đó thành kết quả trong thực tiễn .
Thứ hai, tổ chức thực hiện chính sách phát triển KCN trên địa bàn tỉnh sẽ
từng bƣớc hiện thực hóa mục tiêu của chính sách. Bởi vì thực thi chính sách công
bao gồm các hoạt động có tổ chức đƣợc chính phủ, địa phƣơng hƣớng tới đạt đƣợc
các mục đích, mục tiêu đã tuyên bố trong chính sách.
Thứ ba, tổ chức thực hiện chính sách phát triển KCN trên địa bàn tỉnh giúp
khẳng định tính đúng đắn của chính sách. Quá trình hoạch định chính sách sẽ cho ra
đời một chính sách công, tuy nhiên chính sách đó có thực thực sự đúng đắn hay
không chỉ đƣợc nhận thức đầy đủ hơn trong giai đoạn thực thi chính sách. Tổ chức
thực hiện chính sách sẽ cung cấp những bằng chứng thực tiễn rằng mục tiêu chính
sách có thích hợp hay không, các giải pháp chính sách có thực sự phù hợp với vấn
đề mà nó hƣớng tới giải quyết hay không. Nói cách khác, một chính sách khi ban
hành đã phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn của một chính sách công tốt và đƣợc
các chủ thể ban hành thừa nhận, nhƣng khi triển khai vào thực tiễn đời sống xã hội
thì tính đúng đắn của nó mới đƣợc xã hội và đối tƣợng thụ hƣởng chính sách khẳng
định một cách chắc chắn.
Và thứ tư, tổ chức thực hiện chính sách phát triển KCN trên địa bàn tỉnh giúp
cho chính sách ngày càng hoàn thiện hơn. Chính sách đƣợc ban hành lần đầu hay
chính sách cơ sở chỉ mang tính định hƣớng về mục tiêu và giải pháp để giải quyết
vấn đề công. Nó sẽ đƣợc cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện cụ thể trong quá
trình thực thi của các cơ quan hành chính nhà nƣớc các cấp. Căn cứ vào các mục
tiêu và định hƣớng giải pháp chính sách ban đầu, các cơ quan hành chính nhà nƣớc
các cấp theo thẩm quyền thiết kế và ban hành các quy định, chƣơng trình, dự án,
các thủ tục để cụ thể hóa các mục tiêu và giải pháp cho phù hợp với điều kiện thực
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

ledung8883

New Member
Re: [Free] Chính sách phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

đang cần gấp, mong ad giúp nhé. Thank you
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Chính sách phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top