nhung_koj

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
1. Lí do chọn đề tài
Hồ Chí Minh cũng đa từng noi : “Trẻ em như búp trên cành – Biết ăn biết ngủ biết học hành là
ngoan”. Trẻ em khi sinh ra co quyền được binh đẳng; không bị phân biêt đối xử, được hoc tâp, được
chăm soc y tế, tao moi điều kiên đê phat triên một cach toan diên. Công tac chăm soc, giao dục va bao vê
va trẻ em luôn la một trong những vấn đề quan trong được Đang va Nha nước ta quan tâm, va đo cũng la
mối quan tâm hang đầu của tất ca cac quốc gia trên thế giới, trong đo co Viêt Nam.
HIV/AIDS đa va đang tac động tới toan bộ cac mặt của đời sống xa hội, đặc biêt la đối tượng trẻ em
rất dễ bị tổn thương, phai ganh chịu nhiều hâu qua nặng nề do HIV/AIDS gây ra. Hiên nay tai nhiều tỉnh
thanh trong ca nước, vẫn còn xuất hiên tinh trang một số trẻ em sống chung với HIV không được đến
trường. Cac em nhỏ co HIV khi đến tuổi đi hoc mẫu giao, tiêu hoc thi bị cac cơ sở giao dục từ chối nhân
vao hoc với nhiều lí do khac nhau, co những em bị cac phụ huynh hoc sinh, cac ban đồng trang lứa ki thị,
gây ap lực buộc nghỉ hoc. Mặc dù trong nhiều năm qua Đang va Nha nước đa đưa ra những chính sach
hỗ trợ thực hiên quyền trẻ em, công tac thực hiên đa được nhiều thanh tựu đang kê nhưng nhin chung
còn chưa thât sự hiêu qua.
Trung tâm Lao động xa hội 02 Yên Bai – Ba Vi – Ha Nội la một trong những trung tâm trên địa ban
Ha Nội nhân nuôi dưỡng chăm soc trẻ em nhiễm va chịu anh hưởng bởi HIV/ AIDS. Hiên nay tai khu
chăm soc trẻ em đặc biêt trong trung tâm co nuôi dưỡng 75 trẻ em nhiễm HIV từ cha mẹ. Ở đây trẻ em
co HIV/ AIDS về điều kiên sinh hoat, chăm soc y tế, giao dục, vui chơi giai trí đều co phần bị han chế,
sự ki thị xa lanh của xa hội, cộng đồng nơi cac em sinh sống còn rất lớn.
Đang va nha nước đa ban hanh rất nhiều chính sach, văn ban luât ban hanh nhằm đam bao cơ hội được
tiếp cân quyền cho nhom trẻ em co HIV trên địa ban ca nước, quy định cac quyền được tham gia kham
chữa bênh, được tham gia hoc tâp, vui chơi giai trí va hòa nhâp xa hội, được cộng đồng dân cư tao cơ hội
cho viêc thực hiên quyền. Tuy nhiên từ thực tiễn cho thấy, cac văn ban luât, chính sach hỗ trợ cho nhom
đối tượng trẻ em co HIV/ AIDS thi nhiều nhưng khi triên khai công tac đam bao quyền cho trẻ em co
HIV/AIDS, sự ki thị của xa hội còn gây nhiều rao can cho cac em trong viêc tham gia thực hiên quyền.
Vi vây cần co những ca nhân, tổ chức tham gia vao viêc biên hộ, đưa viêc thực thi chính sach đến từng tổ
chức, cộng đồng. Do vây trong lĩnh vực công tac xa hội, vai trò biên hộ la một trong những vai trò quan
trong nhất của nhân viên xa hội.
Với tầm quan trong về lý luân va thực tiễn của vấn đề nêu trên, tui đa chon hướng nghiên cứu “Biện
hộ thực hiện quyền trẻ em của nhóm trẻ em có HIV/ AIDS tại Trung tâm Lao động 02 Ba Vì - Hà Nội”
lam đề tai luân văn tốt nghiêp thac sỹ chuyên nganh công tac xa hội (CTXH) của minh.
Thực hiên nghiên cứu nay, ban thân tui mong muốn gop một phần công sức nhỏ bé vao công tac biên
hộ trong viêc đam bao thực hiên quyền giao dcj va hòa nhâp xa hộicủa nhom trẻ em co HIV/ AIDS; la
người đai diên cho cac em noi lên những nguyên vong nhu cầu của ban thân. Từ đo, giup cac em vượt
qua những rao can, tự ti về tâm lý, cam nhân được gia trị của ban thân, đê vươn lên hòa nhâp theo hướng
tích cực; trở thanh những công dân tốt, ưu tu của đất nước.
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Co thê thấy được rằng, Tai Viêt Nam co rất nhiều nghiên cứu nghiên cứu về nhom trẻ em va cac
chính sach liên quan đến nhom trẻ em co HIV, tuy nhiên những nghiên cứu trực tiếp của công tac xa hội
trong viêc thực hiên cac vai trò của nhân viên xa hội cho nhom đối tượng trẻ em co HIV/ AIDS thi chưa
nhiều; đặc biêt la cac nghiên cứu về vai trò biên hộ trong viêc thực hiên quyền, đam bao quyền lợi cho
nhom trẻ em co HIV/ AIDS. Nhân viên xa hội la người đai diên phat ngôn của trẻ co HIV/AIDS, giup
cac em noi lên những nhu cầu nguyên vong trong qua trinh đẩy manh viêc thực hiên quyền, đam bao
quyền lợi cho cac em tai cac cơ quan, tổ chức va cộng đồng dân cư.
Do đo, luân văn tốt nghiêp với đề tai “Biện hộ thực hiện quyền trẻ em của nhóm trẻ em có HIV/
AIDS tại Trung tâm Lao động 02 Ba Vì - Hà Nội” không phai la một chủ đề mới trong hoat động thực
tiễn cũng như hoat động nghiên cứu khoa hoc về lĩnh vực HIV/ AIDS. Thế nhưng điêm mới ở luân văn
nay chính la: Đề câp tới viêc biên hộ thực hiên quyền của nhom trẻ em co HIV/ AIDS trên cac hoat
động: giao dục va hòa nhâp xa hội, trong khi nhân thức của người dân trong cộng đồng dân cư còn nhiều han chế, gây nhiều rao can cho cac em khi thực hiên cac nhom quyền nay, trong viêc hòa nhâp xa hội.
Qua đo thấy được những vai trò cụ thê của công tac xa hội, đặc biêt vai trò của nhân viên xa hội tai cac
cơ sở bao trợ co vai trò to lớn trong viêc hỗ trợ tâm lý, liên kết cac nguồn lực, dịch vụ hỗ trợ nhằm thuc
đẩy viêc thực hiên quyền giao dục va hòa nhâp xa hội cho nhom trẻ nay. Điều nay co ý nghĩa đặc biêt
quan trong trong viêc tao ra một môi trường lanh manh, an toan, tao cơ hội cho cac em được tiếp cân với
cac dịch vụ xa hội, giam bớt cac cam xuc tiêu cực đê hòa nhâp xa hội.
3. Y nghia lí luân và thực tiễn cua đề tài
3.1 Li luân
Luân văn gop phần tim hiêu lam phong phu thêm kho tang lý luân về khai niêm, nhân thức, tư
tưởng trong vấn đề thưc̣ hiêṇ quyền giáo duc̣ , hòa nhâp xa hội liên quan đến nhom trẻ em co HIV/ AIDS,
qua đó góp phần vào viêc̣ nâng cao hiêụ quả của công tác thưc̣ hiêṇ các văn bản Luâṭ , chính sach của
Đảng, Nha Nước.
3.2 Thưc̣ tiễn
Luân văn co ý nghĩa thực tiễn gop phần nghiên cứu thực trang, đồng thời phân tích tim ra những
nguyên nhân dâñ đến viêc̣ trẻ em có HIV / AIDS taị trung tâm lao đôṇ g 02 Ba Vì – ha Nội không được
tiếp câṇ quyền liên quan đến giáo duc̣ , hòa nhâp xa hội.
Viêc triên khai đề tai nay sẽ giup cho những nha nghiên cứu, cac can bộ lam viêc tai trung tâm
hiêu rõ hơn về những kho khăn ma nhom trẻ đang gặp phai trước sự kỳ thị của xa hội đăc̣ biêṭ trong liñ h
vưc̣ tiếp câṇ quyền; qua đo co những cach thức tac động, hỗ trợ và huy đôṇ g các nguồn lưc̣ tham gia vào
qua trinh biên ho thực hiên quyền cho cac em , đê cac em co cơ hội đượ c hưở ng quyền và hòa nhâp̣ xã
hôị .
Thông qua nghiên cứu thực tiễn giup cho nhân viên công tac xa hội co điều kiên đê ứng dụng va
nâng cao trinh độ nghề nghiêp trong viêc can thiêp trợ giup nhóm trẻ em có HIV / AIDS trong viêc̣ tiếp
câṇ quyền.
4. Đối tượng, khach thê nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
 Biên hộ thực hiên quyền trẻ em của nhom trẻ em co HIV/ AIDS.
4. 2 Khách thể nghiên cứu
Nhom trẻ em nhiễm va chịu anh hưởng bởi HIV/ AIDS.
Can bộ tai trung tâm Lao động 02
Người chăm soc trực tiếp nhom trẻ em co HIV/AIDS tai Trung tâm.
Can bộ địa phương
Tinh nguyên viên tai trung tâm Lao động 02
5. Phạm vi nghiên cứu
Không gian: Khu trẻ em co hoan canh đặc biêt -Trung tâm Lao động xa hội 02 Ba Vi- Ha Nội.
Thời gian: 1/2014 – 07/2014
Phạm vi đề tài : Vi thời gian nghiên cứu co han nên đề tai chỉ đi sâu nghiên cứu tâp trung vao một nhom
quyền cụ thê : Quyền được phát triển ( liên quan đến viêc̣ thưc̣ hiêṇ quyền giáo duc̣ , hòa nhâp xa hội cho
trẻ em co HIV tai trung tâm).
6. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
6.1 Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trang viêc thực hiên quyền giao dục va hòa nhâp xa hội của nhóm trẻ em có HIV
tai trung tâm, qua đo nghiên cứu cach thức biên hộ, xac định, kết nối va huy động cac nguồn lực tham
gia vao qua trinh biên hộ nhằm mục đích giup trẻ em co HIV/AIDS co cơ hội được thưc̣ hiêṇ quyền giáo
dục va hòa nhâp xa hội.
6.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu thực trang qua trinh thực hiên quyền trẻ em đối với nhom trẻ em co HIV/ AIDS liên
quan đến giáo duc̣ và hòa nhâp̣ xã hôị của trẻ tai trung tâm Lao động xa hội 02.
Chỉ rõ những tác đôṇ g c ủa viêc không được đam bao thưc̣ hiêṇ quy ền giao dục va hòa nhâp xa
hội đến bản thân nhóm trẻ và xã hôị. Như vây trong giai đoan chuẩn bị nay cũng bao ham ca viêc tăng cường nhân thức về viêc hoc
tâp va hòa nhâp xa hội cho trẻ, viêc vân động gia đinh va vân đông cac bên liên đới, chuẩn bị cac thủ tục
hồ sơ liên quan đến qua trinh thực hiên… Đây la bước cơ sở, tao điều kiên thuân lợi cho viêc tiến hanh
cac bước tiếp theo được thuân lợi, nhân viên xa hội cang chủ động tchs cực, xac định đung vấn đề bao
nhiêu, huy động được cang nhiều nguồn lực tham gia vao qua trinh trợ giup thi sẽ cang tao điều kiên, cơ
hội cho qua trinh thực hiên biên hộ hiêu qua va bền vững bấy nhiêu. Viêc nay đem lai ý nghĩa vô cùng
quan trong cho chính ban thân nhom trẻ, ma no còn giup cho kỹ năng nghiêp vụ của nhân viên xa hội
ngay cang được năng cao.
Khi thực hiên gia đoan nay nay, nhân viên xa hội cũng cần đanh gia được đâu la những vấn đề
cần ưu tiên đê trợ giup cho nhom trẻ, hiêu qua đat được của từng hoat động đat được ở mức nao đê co sự
điều chỉnh cho phù hợp. Viêc đanh gia , lượng gia lai từng nội dung công viêc một cach thường xuyên sẽ
giup cho nhân viên co cach nhin một cach tổng thê, tom lược được diễn biến hoat động đang thực hiên ở
đâu? Hiêu qua của từng nguồn lực huy động đat được ra sao? Những kinh nghiêm, bai hoc rut ra cho ban
thân la gi?
3.6.2 Giai đoạn thực hiện:
Trong giai đoan nay nhân viên xa hội tiến hanh gặp gỡ trực tiếp cac ca nhân, cơ quan tổ chức – nguồn
lực đa xac định ở trên đê truyền tai ý kiến, huy động ho cùng tham gia vao qua trinh biên hộ thực hiên
quyền giao dục va hòa nhâp giao dục cho nhom trẻ em co HIV tai trung tâm. Nhân viên xa hội gặp gỡ
trực tiếp ban lanh đao, cac can bộ tai Trung tâm lao động 02 đê tiemf hiêu cac hoat động đa từng hỗ trự
cho nhom trẻ em co HIV tai Trung tâm, tim hiêu cac mô hinh hoat động đa diễn ra tai đây, lấy ý kiến của
ho về ý nghĩa của công tac biên hộ thực hiên quyền giao dục vao hòa nhâp xa hội cho nhom trẻ em co
HIV. Mặt khac, nhân viên xa hội cũng cần chủ động tích cực gặp gỡ can bộ địa phương, cac tổ chức
đoan thê tai địa phương như: đoan thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, huy động lấy ý kiến của
ho, vân động ho cùng tham gia gặp gỡ nha trường, đê truyền tai cac thông tin, nguyên vong của nhom
trẻ, đê nha trường co thê tao điều kiên, giup cac em được thực hiên quyền lợi trực tiếp của minh.
Thứ nhất, Nhân viên xa hội co thê tiến hanh gặp gỡ trực tiếp cac bên liên đới hay tổ chức một số
buổi thao luân đê lấy ý kiến từ ho, xem xét thai độ của ho về vấn đề nay như thế nao, mức độ đong gop ý
kiến thường tâp trung vao những hoat động gi? Va lấy cam kết ý kiến từ ho.
Cac bên tham gia liên đới đa xac định bao gồm: can bộ trung tâm, can bộ địa phương, cac tổ chức
đoan thê nhân dân tai địa phương ma nhom trẻ em co HIV/ AIDS đang sinh sống, nha trường….la những
lực lượng vô cngf quan trong, co ý nghĩa anh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ. Hok la những người
co anh hưởng trực tiếp đến hiêu qua của qua trinh biên hộ. Viêc huy động được ho tham gia co ý nghĩa
quyết định đến hiêu qua của công tac biên hộ thực hiên quyền. Ho cũng chính la những người đai diên
tiếng noi cho nhom trẻ em co HIV/ AIDS. Đây cũng chính la một lực lượng co ý nghĩa to lớn trong công
tac thực hiên tuyên truyền, nnag cao nhân thức của người dân trong cộng đồng về vấn đề giam ki thị,
phân biêt đối xử với nhom trẻ em co HIV, giup người dân nang cao nhân thức về vấn đề HIV< thuwvj
hiên quyền liên quan đến nhom trẻ em co HIV, nâng cao nhân thức cho phụ huynh hoc sinh tai trường
hoc về vấn đề trẻ em co HIV co quyền được đến trường, khong được xa lanh ki thị, trẻ em co HIV…
Ddieuf nay co ý nghĩa vô cùng to lớn, nhân viên xa hội co thê kết hợp cùng với cac bên tham gia tổ chức
cac buổi thao luân, toa đam về vấn đề giam ki thi, nnag cao quyền cho nhom trẻ em co HIV.
Thứ hai, nhân viên xa hội tiến hanh gặp gỡ nha trường đê tiến hanh công tac biên hộ quyền liên quan
đến giao dục va hòa nhâp xa hội cho nhom trẻ em co HIV. tư, khi trao đổi gặp gỡ trực tiếp ban lanh đao
nha trường, giao viên trong trường, nhân viên xa hội cùng cac bên tham gia cùng trao đổi về quy chế,
cách cho trẻ đến trường như thế nao, phương phap giup trẻ tiếp cân hoc tâp la gi? Viêc tổ chức
cac buổi hoat động giup trẻ hòa nhâp cộng đồng, xa hội diễn ra như thế nao? Thuyết phục vân động hoc
tao điều kiên tốt nhất đê trẻ được hoc tâp. Khi tiến hanh hoat động nay nhân viên xa hội cần giai thích
được: Nhiều ngườ i cho rằng trẻ em nhiêm̃ HIV cần đươc̣ tach riêng trong trườ ng hoc, lớ p hoc, nơi vui
chơi va nơi ở đê không lây truyền HIV cho cac trẻ em khac. Tach riêng trẻ nhiễm HIV không phòng
được lây nhiễm HIV cho những trẻ em khac ma lam tổn thương tinh thần, tinh cam của trẻ nhiễm HIV.
HIV không lây qua tiếp xuc thông thườ ng, do vâỵ không cần tach biêṭ trẻ nhiêm̃ HIV tai cac trường hoc,
lớp hoc, nơi vui chơi hay nơi ở. Mặt khac nhân viên xa hội cũng cần tiến hanh cac cam kết từ phía nha
trường: nha trường thực hiên viêc đam bao thực hên quyền thông qua quy chế, nội dung của nha trường
co quy định cho trẻ em co HIV được đến trường như thế nò? Nha trường cung cấp cơ sở vât chất, tao
điều kiên cho trẻ em co HIV được đến trường ra sao? Mức độ tham gia vao công tac tuyên truyền của

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Trích dẫn từ nhung_koj:
Link tải miễn phí Luận văn: Biện hộ thực trạng Quyền trẻ em của nhóm trẻ em có HIV/AIDS tại Trung tâm Lao động 02 Ba Vì - Hà Nội : Luận văn ThS. Công tác xã hội : 60 90 01 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2014
Miêu tả: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
02050002878_noidung.pdf
[ Post bai thong qua ]
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Biện hộ thực trạng Quyền trẻ em của nhóm trẻ em có HIV/AIDS tại Trung tâm Lao động 02 Ba Vì - Hà Nội

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top