daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 2
CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.........................2
NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.....................................................3
I. THÔNG TIN CHUNG:..............................................................................................5
1.1.Tên Dự án:..........................................................................................................................................5
1.2. Tên Chủ Dự án:.................................................................................................................................5
1.3. Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................................5
1.4. Người thay mặt theo pháp luật:.......................................................................................................5
1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án:.................................................................................................5
1.6. Địa điểm thực hiện dự án:...............................................................................................................5

II. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh.................................................7
2.1. Địa điểm thực hiện dự án........................................................................................7
2.2. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng....................................................8
2.3. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2):.......................................................8
2.4. Nhu cầu nguyên nhiên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất:........................................8
2.5. Kế hoạch bảo vệ và giám sát môi trường........................................................................................9
Vệ sinh, an toàn lao động:....................................................................................................................12

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng............................14
IV. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động.........................................14
V. CAM KẾT...............................................................................................................15
5.1. Cam kết thực hiện..........................................................................................................................15
5.2. Kết luận và kiến nghị:.....................................................................................................................16

PHỤ LỤC I.................................................................................................................. 17
HỒ SƠ PHÁP LÝ........................................................................................................17


Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Cửa hàng xăng dầu số 27”
MỞ ĐẦU
Nhằm thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 và các văn bản
dưới Luật của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước khi tiến hành đi vào
hoạt động cho dự án “Cửa hàng xăng dầu số 27”, chủ dự án tiến hành lập Kế hoạch
Bảo vệ môi trường. Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường là cơ sở để các cơ quan quản lý
Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành thẩm định, kiểm tra, giám sát và quản lý các
hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của dự án.
CĂN CỨ PHÁP LÝ
ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 01/01/2015 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 23/06/2014;
- Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định
về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên
& Môi trường về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên
& Môi trường quy định Đề án môi bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường
đơn giản;
- Căn cứ Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý
chất thải rắn và phế liệu;
- Căn cứ Thông tư 16/2008/BTNMT ngày 31/12/2008; 16/2009/BTNMT ngày
07/10/2009; 39/2010/BTNMT ngày 16/12/2010; 47/2011/BTNMT ngày 28/12/2011;
25/2009/BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 14/8/2015 của Bộ Tài nguyên &
Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Page 2


Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Cửa hàng xăng dầu số 27”
NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Cửa hàng xăng dầu số 27 thuộc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng
Tàu. Loại hình kinh doanh chính của cơ sở là mua bán xăng dầu.
Cửa hàng xăng dầu số 27 do Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu
là Chủ dự án, có địa chỉ tại tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền.
Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Giấy chứng nhận
Đăng ký kinh doanh số: 3500102573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu cấp đăng ký lần thứ 01, ngày 15/07/2010; cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 10 tháng
12 năm 2015.
- Cửa hàng xăng dầu số 27 đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo
số 91/GCNĐĐK-SCT cấp ngày 04 tháng 03 năm 2013.
Các hạng mục công trình trong khuôn viên đất bao gồm: Nhà mái che cột bơm
bán xăng dầu, cụm bể ngầm, cột bơm xăng, vòi bơm xăng, các công trình phụ trợ: nhà
bán hàng, văn phòng, nhà kho, nhà để máy phát điện và các công trình vệ sinh. Các
hạng mục công trình này được xây dựng trên khu đất tổng diện tích 1600 m2.
Mô tả dự án
Cửa hàng xăng dầu số 27 trước đây thuộc sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân xăng
dầu Long Thạnh. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Long Thạnh đã được Sở Khoa Học
Công Nghệ và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp phiếu xác nhận bản đăng ký
đạt tiêu chuẩn môi trường số 21/SKHCNMT ngày 18 tháng 05 năm 2000 cho cửa hàng
xăng dầu (đính kèm trong phụ lục).
Sau đó Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu ký hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất của cửa hàng xăng dầu Long Thạnh (hợp đồng đính kèm
trong phụ lục).
Hiện nay, Cửa hàng xăng dầu số 27 do Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa –
Vũng Tàu là Chủ dự án, có địa chỉ tại tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền. Loại
hình kinh doanh chính của cơ sở là mua bán xăng dầu.
Theo quy định tại Điều 18 khoản 2 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015 của Chính phủ Quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh
giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ
môi trường, dự án “Cửa hàng xăng dầu số 27” của Công ty không thuộc đối

Page 3


Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Cửa hàng xăng dầu số 27”
tượng lập lại báo cáo tác động môi trường, mà thuộc đối tượng lập Kế hoạch
bảo vệ môi trường trình UBND huyện Long Điền xác nhận theo quy định;
Vì vậy, Chủ dự án đã tiến hành lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án “Cửa
hàng xăng dầu số 27” tại tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu. Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường là căn cứ để UBND huyện Long Điền
xem xét thẩm định, kiểm tra, giám sát các biện pháp quản lý, xử lý chất thải của dự án
trong quá trình xây dựng và khi đi vào hoạt động. Đồng thời Bản Kế hoạch là cơ sở để
Chủ dự án đề xuất các biện pháp giảm thiểu các chất thải sinh ra từ quá trình hoạt động
của Dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn về môi trường.
Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án được xây dựng theo hướng dẫn của
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường
về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ
môi trường.
Về cấu trúc và nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án sẽ được thực
hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày
29/5/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường; thẩm quyền xác nhận đăng ký của
UBND huyện Long Điền.
- Thông tin chung;

- Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng;
- Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động;
- Cam kết.

Page 4


Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Cửa hàng xăng dầu số 27”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Long Điền, ngày 22 tháng 08 năm 2017
Kính gửi: Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền.
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu gửi đến UBND huyện
Long Điền bản Kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:
I. THÔNG TIN CHUNG:
1.1.Tên Dự án:
CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 27
1.2. Tên Chủ Dự án:
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RỊA – VŨNG TÀU
1.3. Địa chỉ liên hệ:
- Số 12, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
1.4. Người thay mặt theo pháp luật:
- Đại diện:

Ông

Quản Ngọc San

Chức vụ: Giám đốc

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án:
- Điện thoại:

064.3 876 048

- Fax: 064.3 932277

1.6. Địa điểm thực hiện dự án:
- Tại: Tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
1.6.1. Hiện trạng toàn dự án:
 Hiện trạng sử dụng đất
Hiện tại, cửa hàng xăng dầu số 27 đang hoạt động tại tỉnh lộ 44, xã An Ngãi,
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các hạng mục xây dựng của cơ sở:
- Nhà mái che cột bơm bán xăng dầu có chiều dài 8m, diện tích 72m2, chiều cao
5m.
- Cụm bể ngầm gồm 03 bể thép, tổng dung tích 48m3 được chôn ngầm dưới đất
có hệ neo đảm bảo chắc chắn, chống thép, xung quanh các bể được hàn nối với các cọc
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top