Chia sẻ đồ án, luận văn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By little_joung_yohao_1996
#749417 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá khả năng sản xuất của gà lai ¾ máu Lương Phượng, nuôi theo cách bán chăn thả tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Khãa LuËn Tèt NghiÖp §µm thÞ Hång Nhung­ CNTY K5­ Thanh Xu©n
Tr­êng §H N«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa Ch¨n nu«i & NTTS
ii
MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................1
1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ..........................................................................2
1.3 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI..........................2
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................3
2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI............................................................3
2.1.1 Cơ sở khoa học của lai kinh tế .................................................................3
2.1.2 Cơ sở khoa học của ưu thế lai ..................................................................7
2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ....................11
2.2.1 Tình hình phát triển chăn nuôi gà lông màu trên thế giới ......................11
2.2.2 Tình hình lai kinh tế và chăn nuôi gà thả vườn ở Việt Nam ..................12
3.ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............14
3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU...................................................................14
3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ..........................................14
3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .....................................................................14
3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................................14
3.4.1. Điều kiện thí nghiệm .............................................................................14
3.4.2. Bố trí thí nghiệm ...................................................................................15
3.4.3. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu ........................................................17
3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU .........................................................19
4. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN .......................................................................20
4.1 ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH CỦA GÀ LAI ¾ MÁU LƯƠNG PHƯỢNG....20
4.2 TỶ LỆ NUÔI SỐNG.................................................................................21
4.3 KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ ..........................................................................22
4.4. SINH TRƯỞNG TUYỆT ĐỐI ...............................................................25
4.5 SINH TRƯỞNG TƯƠNG ĐỐI ................................................................27
4.6 LƯỢNG THỨC ĂN TIÊU THỤ ..............................................................28
Trong những năm qua, để đáp ứng nhu cầu của xã hội về sản phẩm thịt gà có năng suất cao hơn, Nhà nước ta đã tiến hành nhập nội nhiều giống gà thả vườn nổi tiến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement