Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By boytrunghoa_hp1990
#759164 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các điểm mới của tội phạm môi trường theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự .
thiết và là nhiệm vụ cấp bách để đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Hoàn thiện thể chế và pháp luật bảo vệ môi trường theo hướng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, kết hợp giữa quản lý tài nguyên với bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực của bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý môi trường.
Xuất phát từ những vấn đề cấp thiết nêu trên, nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn đề tài “ Các điểm mới của tội phạm môi trường theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự” .
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
Ở góc độ đề tài nghiên cứu khoa học, mục đích của đề tài là nghiên cứu hệ thống hóa một số nhận thức chung về tội phạm môi trường; Nghiên cứu, phân tích thực tiễn áp dụng BLHS năm 1999 qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm môi trường, qua đó xác định những ưu điểm, tồn tại, thiếu xót và nguyên nhân của các quy phạm pháp luật hình sự về tội phạm môi trường. Trên cơ sở những quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 ( sau đây xin được gọi tắt là BLHS) so sánh, đối chiếu với những quy định của BLHS năm 1999 rút ra những điểm mới của BLHS sửa đổi, bổ sung về nhóm tội phạm môi trường đồng thời đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện, tăng khả năng áp dụng trên thực tiễn.
Để đạt được những mục đích trên, cần phải giải quyết những nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu những vấn đề chung, nhận thức cơ bản về tội phạm môi trường.
- Nghiên cứu về thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS năm 1999 về tội phạm môi trường trong thời gian qua.
- Nghiên cứu, phân tích những điểm mới của BLHS về các tội phạm môi trường.
- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện BLHS.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
* Đối tượng nghiên cứu.
- Nghiên cứu về những vấn đề chung về tội phạm môi trường trong pháp luật hình sự Việt Nam.
- Nghiên cứu về thực trạng áp dụng BLHS 1999 về các tội phạm môi trường
- Nghiên cứu những điểm mới của BLHS về nhóm tội phạm môi trường.
* Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài chỉ tập chung nghiên cứu các điểm mới của Tội phạm môi trường theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng, các quy định của Nhà nước về các tội phạm môi
1- Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài:. Trong những thập niên gần đây con người đã ngày càng ý thức được vai trò và tầm quan trọng của môi trường đối với
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement