Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khanh_daicavip
#749836 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình tội trộm cắp tài sản tại địa phương nơi sinh viên thực tập.
2
Phần 2
Qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ thu thËp th«ng tin
1. Thời gian thu thập thông tin:
Từ thực tế những yêu cầu của chuyên đề thực tập, ngay từ những ngày đầu về Toµ
¸n nh©n d©n huyện Nông Cống thực tập em đã tích cực thu thập các thông tin liên quan
đến c¸c vụ án “trộm cắp tài sản” trên địa bàn huyện như: §ọc những hồ sơ vụ án đã có
hiệu lực; xem xét xử các vụ án mới …để có thể n¾m bắt được những thông tin liên quan
đến bài viết của mình.
Với khoảng thời gian hơn 3 tháng từ ngày 07/ 1 / 2008 đến ngày 20/4/2008 đã giúp em
tìm hiểu và thu thập được một số lượng thông tin tương đối chính xác và đúng đắn phục
vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
2. Phương pháp thu thập thông:
Để có ®­îc nh÷ng th«ng tin, nh÷ng vÝ dô thùc tÕ vµ nh÷ng con sè thèng kª cô thÓ
vÒ téi trém c¾p tµi s¶n nh»m phôc vô cho viÖc hoàn thành tốt chuyên đề trªn, trong bài
viết của mình em đã sử dụng một số phương pháp cơ bản như: Nghiên cứu lý thuyết;
Thống kê; Phân tích; Tổng hợp và một số phương pháp khác để tất cả các thông tin được
đầy đủ, khách quan và bao quát mọi vấn đề cần nêu.
2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
Với lượng thời gian ngắn em đã tập trung vào nghiên cứu những hồ sơ vụ án “trộm cắp
tài sản” đã có hiệu lực; Xem xét báo cáo tổng kết các năm, báo cáo thi đua của ngành toà
án năm 2005, năm 2006, năm 2007 để từ đó thấy rõ được những số liệu sát thực và nắm
bắt được bản chất của tình hình tội phạm tại địa bàn huyện. Đây là một phương pháp
quan trọng giúp em nhanh chóng hoàn thành chuyên đề của mình
2.2. Phương pháp thông kê:
Thông qua phương pháp lý thuyết em đã rút ra được rất nhiều các hành vi, đối
tượng, tính chất…của từng vụ trộm cắp tài sản và trên cơ sở đó tiến hành thống kê một
các cụ thể từng vụ việc một cách rõ ràng.
Trộm cắp tài sản trong giai đoạn hiện nay là một trong những vấn đề gây rất nhiều bức xúc cho xã hội, tình hình tội phạm và số lượng người phạm tội không những
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement