Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tangbangtroi476
#743779 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích quá trình giải quyết vụ tranh chấp nhãn hiệu hàng hoá giữa Công ty sữa TNHH Việt Nam Foremost và Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh
TiÓu luËn LuËt kinh tÕ Ph¹m ThÞ H­¬ng ­ Líp 806
2
Ph©n tÝch qu¸ tr×nh gi¶I quyÕt vô tranh chÊp nh
·n hiÖu
hµng ho¸ Gi÷a c«ng ty TNHh ViÖt Nam Foremost vµ
C«ng ty TNHH c«ng nghiÖp Tr­êng Sinh
Häp phiªn toµ c«ng khai ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2000 tai trô së Toµ ¸n
nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ®Ó xÐt xö s¬ thÈm vô kiÖn tranh chÊp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp gi÷a:
Nguyªn ®¬n: C«ng ty s÷a TNHH ViÖt Nam Foremost.Do «ng James Gray - Tæng gi¸m ®ècTrô së c«ng ty: B×nh hoµ, ThuËn An B×nh D­¬ngUû quyÒn cho Anh §Æng Huy Dòng-30 tuæi vµ Anh TrÇn Sü ThiÖn -23
tuæi
Tró qu¸n : 260 - Bµ triÖu - Hµ NéiBÞ ®¬n: C«ng ty TNHH c«ng nghiÖp Tr­êng SinhTrô së: 270 - Thuþ Khuª - Hµ NéiDo «ng NguyÔn Trung Thùc - 45 tuæi lµm Tæng Gi¸m ®ècCã LuËt s­: §ç Träng H¶i - §oµn LuËt s­ tØnh Phó Thä b¶o vÖ quyÒn
lîi cho nguyªn ®¬n.
I. B¶n ¸n d©n sù sè 08 cña toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè hµ néi, ngµy 9-3-2000, Néi dung vô ¸n vµ nhËn ®Þnh.
1. LËp luËn cña bªn nguyªn.
C«ng ty s÷a TNHH ViÖt Nam Foremost do anh §¨ng Huy Dòng vµ anh
TrÇn Sü ThiÖn tr×nh bÇy:
C«ng ty s÷a Foremost chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i s÷a ®Æc cã ®­êng
“Tr­êng Sinh”.
Ngµy 11-12-1996 C«ng ty S÷a ®· nép ®¬n lªn côc së h÷u c«ng nghiÖp
xin ®¨ng kÝ nh·n hiÖu hµng ho¸ “Tr­êng Sinh”. Ngµy 15-6-1998 Côc së h÷u c«ng nghiÖp ®· cã quyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ nh·n hiÖu hµng ho¸ cho C«ng ty s÷a víi néi dung b¶o hé ch÷ “Tr­êng Sinh”.
Cuèi n¨m 1998 C«ng ty ph¸t hiÖn trªn thÞ tr­êng cã s¶n phÈm s÷a ®Ëu
nµnh do x­ëng Trung Thùc (nay lµ C«ng ty TNHH c«ng nghiÖp Tr­êng Sinh) s¶n xuÊt cïng mang nh·n hiÖu “Tr­êng Sinh”. ViÖc xuÊt hiÖn s¶n phÈm s÷a ®Ëu nµnh mang nh·n hiÖu “Tr­êng Sinh” nãi trªn ®· lµm gi¶m uy tÝn cña C«ng ty s÷a ViÖt Nam Foremost, gi¶m doanh thu s¶n phÈm b¸n ra trªn thÞ tr­êng v× g©y nhÇm lÉn cho ng­êi tiªu dïng. V× vËy, C«ng ty yªu cÇu C«ng ty TNHH Tr­êng Sinh chÊm døt ngay hµnh vi x©m ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi nh·n hiÖu hµng ho¸ “Tr­êng Sinh”. Buéc C«ng ty Tr­êng Sinh båi th­êng thiÖt h¹i ph¸t sinh do hµnh vi vi ph¹m cña C«ng ty Tr­êng Sinh g©y ra.
Nhãn hiệu hàng hoá được thừa nhận là một tài sản vô cùng quan trọng của doanh nghiệp và đã được bảo hộ ở hầu hết các nước trên Thế giới theo những tiêu chuẩn kh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement