Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1009806 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU .............................................................................................................................8
1.1 XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN...................................................................................................8
1.2 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM.............9
1.2.1 VĂN BẢN PHÁP LÝ.........................................................................................................9
1.2.2 QUI CHUẨN – TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG....................................................................11
1.2.3 CÁC TÀI LIỆU VÀ DỮ LIỆU .......................................................................................12
1.3 NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐTM 12
1.4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM .....................................................................................13
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.....................................................................14
1.1 TÊN DỰ ÁN.....................................................................................................................14
1.2 CHỦ DỰ ÁN .................................................................................................................... 14
1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN .................................................................................................14
1.4 HIỆN TRẠNG CẢNG CÁI LÂN ..................................................................................18
1.4.1 CÔNG TRÌNH BẾN, BÃI ...............................................................................................18
1.4.2 CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC VÀ MẠNG KỸ THUẬT ...............................................19
1.4.3 LUỒNG VÀ VŨNG QUAY TÀU...................................................................................19
1.5 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN............................................................................ 20
1.5.1 QUI MÔ DỰ ÁN ..............................................................................................................20
1.5.2 DỰ BÁO LƯỢNG HÀNG VÀ ĐỘI TÀU QUA CẢNG ...............................................20
1.5.3 CÔNG NGHỆ BỐC XẾP CONTAINER ......................................................................22
1.5.4 NHU CẦU HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN .......................................................................25
1.5.5 MẠNG LƯỚI CẤP ĐIỆN...............................................................................................27
1.5.6 HỆ THỐNG CẤP VÀ THOÁT NƯỚC .........................................................................28
1.5.7 HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC .........................................................................30
1.6 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN .................................................................................... 30
1.7 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ.................................................................................................... 32
1.8 CÁC GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG ................................................................32
1.8.2 CÔNG TÁC KHAI HOANG, XỬ LÝ NỀN VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG ..................33
1.8.3 CÔNG TÁC NẠO VÉT ...................................................................................................33
1.8.4 CÔNG TRÌNH BẾN ........................................................................................................37
1.8.5 KHU BÃI CONTAINER VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT .............................37
1.8.6 KHU VỰC NHÀ XƯỞNG VÀ VĂN PHÒNG ..............................................................38
1.8.7 TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG ...............................................38
1.8.8 TỔ CHỨC ĂN Ở, SINH HOẠT CHO CÔNG NHÂN .................................................42
1.9 MỐI QUAN HỆ GIỮA CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN VỚI CẢNG
CÁI LÂN HIỆN HỮU...........................................................................................................43
1.9.1 VỀ MẶT QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC .....................................................43
1.9.2 VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG .....................................................................................................43
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI .47
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ............................................................. 47
2.1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ, ĐỊA CHẤT .................................................................................47
2.1.2 ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG .............................................................................................51
2.1.3 ĐIỀU KIỆN THỦY HẢI VĂN .......................................................................................55
2.1.4 HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC DỰ ÁN......56
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI .................................................................................... 76
2.2.1 ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI.......................................................................................................76
2.2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ ....................................................................................................77
2.2.3 VĂN HÓA – GIÁO DỤC – Y TẾ ...................................................................................78
2.2.4 THỦY SẢN.......................................................................................................................78
2.2.5 DU LỊCH ..........................................................................................................................78
2.3 HỆ THỐNG GIAO THÔNG TRONG KHU VỰC...................................................... 79
2.3.1 LUỒNG VÀO CẢNG ......................................................................................................79
2.3.2 MẠNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA .................................................................................81
2.3.3 GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ..........................................................................................81
2.4 HIỆN TRẠNG BỒI XÓI TRONG KHU VỰC ............................................................ 83
2.5 HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CẢNG CÁI LÂN84
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.............................................86
3.2 PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN TÁC ĐỘNG TRONG CÁC GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ...... 86
3.2.1 CÁC NGUỒN TÁC ĐỘNG DO VỊ TRÍ DỰ ÁN..........................................................86
3.2.2 CÁC NGUỒN TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG ...............................89
3.2.3 CÁC NGUỒN TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC..............................94
3.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ QUI MÔ BỊ TÁC ĐỘNG ................................................................ 98
3.4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG ....100
3.4.1 CÔNG TÁC SAN LẤP VÀ GIA CỐ NỀN ..................................................................100
3.4.2 CÔNG TÁC NẠO VÉT .................................................................................................102
3.4.3 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG .............................................106
3.4.4 CÔNG TÁC THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ..................................109
3.4.5 HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN XÂY DỰNG ......................................................111
3.5 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC ...115
3.5.1 TÁC ĐỘNG DO HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU ĐẾN CẢNG ..........................................115
3.5.2 CÔNG TÁC BỐC XẾP HÀNG HÓA ..........................................................................117
3.5.3 HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ ..........................118
3.5.4 HOẠT ĐỘNG VỆ SINH CẢNG ..................................................................................119
3.5.5 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG CẢNG ......................................................120
3.5.6 CÔNG TÁC NẠO VÉT DUY TU.................................................................................121
3.5.7 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN VÀ KHÁCH ĐẾN CẢNG..................121
3.6 CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC.............................................................................................127
3.6.1 TÁC ĐỘNG ĐẾN BỒI XÓI..........................................................................................127
3.6.2 SỰ CỐ TRÀN DẦU.......................................................................................................127
3.6.3 SỰ CỐ CHÁY NỔ .........................................................................................................129
3.7 ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH LÂN CẬN..............................................130
3.8 ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG KHU VỰC ....131
3.8.1 CÁC ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC .................................................................................131
3.8.2 MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ..........................................................................132
3.9 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ......132
CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA
VÀ ỨNG CỨU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ......................................................................135
4.1 ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CẢNG CÁI LÂN ĐÃ VÀ ĐANG ÁP
DỤNG ...................................................................................................................................135
4.1.1 TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG .............................................................................135
4.1.2 TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC............................................................................135
4.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG
GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG ..................................................................................................135
4.2.1 CÔNG TÁC NẠO VÉT .................................................................................................135
4.2.2 HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU ................................................................137
4.2.3 HOẠT ĐỘNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH ................................................................138
4.2.4 HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN .............................................................................138
4.2.5 CHẤT THẢI NGUY HẠI .............................................................................................139
4.2.6 CÔNG TÁC BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG ...................................................139
4.2.7 HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN XÃ HỘI...................................................140
4.3 ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG THỜI GIAN KHAI THÁC .....140
4.3.1 KIỂM SOÁT VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN .........140
4.3.2 KIỂM SOÁT VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC .................................140
4.3.3 KIỂM SOÁT CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI .............................144
4.3.4 VỆ SINH VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ........................................................................145
4.4 ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI ......................145
4.4.1 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ....................................................................................145
4.4.2 SỰ CỐ TRÀN DẦU.......................................................................................................146
4.5 MỐI QUAN HỆ VỚI CẢNG CÁI LÂN TRONG CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG...............................................................149
CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ......150
5.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.........................................................150
5.2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .......................................................160
5.2.1 GIÁM SÁT CHẤT THẢI RẮN....................................................................................160
5.2.2 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH................................160
5.2.3 CÁC GIÁM SÁT KHÁC...............................................................................................162
5.2.4 DỰ TRÙ KINH PHÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.....................................................166
CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG...................................................167
6.1 Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÃI CHÁY ..................................167
6.2 Ý KIẾN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG BÃI CHÁY ..............167
6.3 Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN .........................................167
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT ........................................169
7.1 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................................169
7.2 CAM KẾT ......................................................................................................................169
7.2.1 CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU
CỰC........................................................................................................................................169
7.2.2 CAM KẾT THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP, QUY ĐỊNH CHUNG VỀ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ...............................................169
7.2.3 CAM KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI
TRƯỜNG ...............................................................................................................................171
MỞ ĐẦU
1.1 XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
Trong khu vực phía Bắc Việt Nam, Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long hình thành nên vùng tam
giác phát triển giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành công nghiệp chế tạo và
nông nghiệp. Trước khi có sự phát triển của cảng biển tại Cái Lân, Hải Phòng đã là cảng đầu
mối tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Với diện tích khu cảng và chiều sâu luồng hành hải như
hiện có, Cảng Hải Phòng đã bị hạn chế khả năng mở rộng cảng.
Từ năm 1993 đến năm 1994, Đoàn nghiên cứu Nhật Bản gồm Viện Phát triển Ven biển
Nước ngoài của Nhật Bản (OCDI) và Nippon Koei đã tiến hành đánh giá dựa trên nhu cầu
phát triển kinh tế và khả năng xây dựng một cảng mới tại Cái Lân, tỉnh Quảnh Ninh, Việt
Nam. Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án cảng Cái Lân tại Việt Nam do Jica lập đã chỉ ra rằng
cần xây dựng cảng bao gồm 07 bến, bãi container, và hạ tầng cơ sở kèm theo là cần thiết để
phát triển kinh tế khu vực. Năm 1995, Đoàn nghiên cứu Jica (Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản) đã hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi về cụm cảng tiềm năng tại Cái lân.
Cảng Cái Lân hiện hữu gồm Bến số 1, Bến số 5, Bến số 6, Bến số 7. Bến số 1 đã được xây
dựng vào năm 1985 với chiều dài 166m dùng để tiếp nhận hàng rời. Bến số 5, số 6, số 7
được xây dựng năm 2005 với tổng chiều dài khu bến là 620m. Bến số 5 dùng để tiếp nhận
hàng rời, trong khi Bến số 6 và 7 dùng để tiếp nhận hàng container. Khu bến còn có thêm
diện tích 14,50ha để xây dựng bãi và kho cho cảng.
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho việc xây dựng Bến số 5, 6 và 7 nằm trong
dự án cảng Cái lân đã được Nippon Koei thực hiện năm 1998 và được Bộ Khoa học, Công
nghệ và Môi trường (MOSTE) chấp thuận theo Quyết định số 2130/QĐ-BKHCNMT ngày
03/11/1998.
Do thực tế sự phát triển kinh tế khu vực phía Bắc Việt Nam quá nhanh, 04 bến hiện hữu cảng
Cái Lân rõ ràng khôngđủ khả năng đáp ứng được khối lượng hàng theo dự báo. Vì vậy,
tháng 06/2008, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã ký thoả thuận với Tập đoàn
SSA (Mỹ) và Cảng Quảng Ninh cùng thành lập liên doanh để phát triể n Cảng Container
Quốc tế Cái Lân. Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân sẽ đảm trách việc phát
triển và khai thác Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT). Dự án phát triển Cảng Container
Quốc tế Cái Lân gồm Bến số 2, 3 và 4 với mục tiêu tiếp tục tạo sự tăng trưởng mạnh mẽ cho
khu vực nhằm đáp ứng được khối lượng hàng dự báo. Bến số 1, 5, 6 và 7 sẽ tiếp tục được
Cảng Quảng Ninh khai thác.
Chấp hành nghiêm Nghị định 80/2006/CP ngày 09/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về
việc bổ sung sửa đổi một số điều trong Nghị Định 80/2006/NĐ-CP, Thông tư 05/2008/TT
BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường về hướng dẫn đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, nhằm tăng cường
công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong việc phát triển kinh tế – xã hội. Công ty TNHH
Cảng Container Quốc tế Cái Lân và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement