Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#732647 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì: Pb) đến thành phần loài và một số đặc điểm định lượng của bọ nhảy (Insecta: Collembola) ở Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« Nh­ H¶i
K30A ­ Khoa Sinh ­ KTNN
2
Tr­êng §HSP Hµ Néi 2
Tuy nhiªn, viÖc nghiªn cøu møc ®é ¶nh h­ëng cña ®Êt bÞ nhiÔm kim
lo¹i nÆng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña bä nh¶y cßn lµ vÊn ®Ò míi. V× vËy,
chóng t«i ®· chän ®Ò tµi “ B­íc ®Çu nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ®Êt bÞ
nhiÔm kim lo¹i nÆng (Ch×: Pb) ®Õn thµnh phÇn loµi vµ mét sè ®Æc ®iÓm
®Þnh l­îng cña bä nh¶y (Insecta: Collembola) ë §«ng Mai, x· ChØ §¹o,
huyÖn V¨n L©m, tØnh H­ng Yªn

.
 Môc ®Ých cña ®Ò tµi:
Th¨m dß møc ®é ¶nh h­ëng cña ®Êt bÞ nhiÔm kim lo¹i nÆng (Ch×: Pb)
®Õn thµnh phÇn loµi vµ mét sè ®Æc ®iÓm ®Þnh l­îng cña bä nh¶y ë §«ng Mai,
huyÖn V¨n L©m, tØnh H­ng Yªn.
 Néi dung cña ®Ò tµi:
- LËp mét danh s¸ch thµnh phÇn loµi bä nh¶y t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ ë khu
vùc nghiªn cøu.
- Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm ph©n bè cña bä nh¶y theo ®iÓm thu mÉu, theo sinh
c¶nh vµ theo mïa. Ph¸t hiÖn c¸c loµi bä nh¶y ­u thÕ, phæ biÕn ë khu vùc
nghiªn cøu.
- §¸nh gi¸ møc ®é ¶nh h­ëng cña cña ®Êt bÞ nhiÔm ch× (Pb) ®Õn mét sè
chØ sè ®Þnh l­îng cña bä nh¶y: sè l­îng loµi, mËt ®é trung b×nh, chØ sè ®a
d¹ng, chØ sè ®ång ®Òu ë khu vùc nghiªn cøu.
ch­¬ng 1
tæng quan tµi liÖu
1.1. T×nh h×nh nghiªn cøu bä nh¶y trªn thÕ giíi
Bä nh¶y (Collembola) - nhãm ®éng vËt ch©n khíp cì hiÓn vi thuéc líp
s©u bä (Insecta), ngµnh ch©n khíp (Arthropoda) ®· ®­îc biÕt ®Õn c¸ch ®©y rÊt
l©u. §a sè chóng cã kÝch th­íc kho¶ng 1 mm - 2 mm. Cã mét sè ®¹i diÖn víi
chiÒu dµi ®Õn 5 – 9 mm (Morulina, Tomocerus￿) vµ mét sè loµi kh¸c cã kÝch
th­íc rÊt nhá: 0,2 – 0,7 mm (Neelidae￿). C¬ thÓ bä nh¶y chia lµm 3 phÇn:
§Çu, ngùc gåm 3 ®èt vµ bông gåm 6 ®èt . §Çu mang ®«i r©u (tõ 4 - 6 ®èt) cã
c¬ quan thô c¶m ë ®èt r©u thø 3 vµ ë gèc r©u, tr­íc vÕt m¾t. Ba ®èt ngùc
mang 3 ®«i ch©n. §èt bông I mang phÇn phô gäi lµ èng bông. PhÇn phô ë ®èt
Việc nghiên cứu bọ nhảy ở Việt Nam đã bước đầu được quan tâm và tiến hành trên nhiều phương diện, ở các kiểu sinh cảnh khác nhau và thường tập trung vào các hướ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement