Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Andrian
#966618 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục đại học ở một số quốc gia như ở Đông Á, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khảo sát và phân tích các mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số trường đại học trọng điểm ở nước ta, trong đó nghiên cứu sâu về mô hình ở Đại Học Quốc GiaHN trên các phương diện: sự hình thành, hoạt động, kết quả và đánh giá của sinh viên và cán bộ quản lý về mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang thực hiện. Điều tra, khảo sát thực tế kiểm chứng giải pháp và kiến nghị hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học ở nước ta

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục đại học nƣớc ta đang trong giai đoạn đổi mới để nâng cao
chất lƣợng đào tạo NNL, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nƣớc. Dựa trên
quan điểm coi “NNL chất lƣợng cao là một trong những động lực quan trọng
thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng
trƣởng kinh tế nhanh và bền vững” [12, tr.20], GDĐH đƣợc đổi mới theo mục
tiêu: “gắn đào tạo với sử dụng, trực tiếp phục vụ chuyển đổi cơ cấu lao động,
phát triển nhanh NNL chất lƣợng cao, nhất là chuyên gia đầu ngành, chú
trọng phát hiện bồi dƣỡng, trọng dụng nhân tài…”[8, tr.96].
Tuy vậy, trong giai đoạn đổi mới hiện nay, GDĐH nƣớc ta đang đứng
trƣớc nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên hai vấn đề lớn là:
Thứ nhất, là những mâu thuẫn và thách thức nảy sinh trong quá trình
phát triển kinh tế - xã hội
- Áp lực của sự phát triển KT-XH dựa trên cơ sở của KH&CN, đặc biệt
là công nghệ cao đã đặt ra yêu cầu rất khắt khe về chất lượng đào tạo NNL từ
các trƣờng đại học.
- Cạnh tranh về trình độ NNL giữa các nƣớc phát triển với các nƣớc đang
phát triển đang diễn ra quyết liệt. Vì vậy, GDĐH phải tạo ra bƣớc đột phá về
chất lƣợng đào tạo NNL mới có thể giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh quyết
liệt này.
- Nền kinh tế thị trƣờng đòi hỏi phải mở rộng quy mô đào tạo nhân lực
để đáp ứng nhu cầu về số lượng lao động có trình độ tƣơng xứng với trình độ
kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất và đồng thời phải đào tạo nhân lực
trình độ cao và chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều
kiện KH&CN đã trở thành cơ sở và động lực chủ yếu của sự phát triển KT
XH [36, tr.5].
Thứ hai, là những mâu thuẫn và thách thức nảy sinh từ bản thân nền
giáo dục
- Quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ giáo dục tinh hoa sang đại
chúng đặt ra yêu cầu phải thực hiện đồng thời ba loại hình giáo dục với những
mục tiêu khác nhau: i) giáo dục tinh hoa (cho số ít) với mục tiêu đào tạo ra
một bộ phận nhân lực trình độ cao và chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu NNL
của CNH-HĐH trong điều kiện KH&CN đã trở thành cơ sở và động lực chủ
yếu của sự phát triển KT-XH; ii) giáo dục đại chúng (cho số đông) với mục
tiêu đào tạo số lƣợng lớn nhân lực để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển KT
XH theo diện rộng; iii) giáo dục nghề nghiệp (cho bộ phận nhân lực kỹ thuật,
chƣa có điều kiện tham gia GDĐH) với mục tiêu đào tạo thợ lành nghề, đáp
ứng yêu cầu nhân lực kỹ thuật của sự phát triển KT-XH.
- Giáo dục đại học hiện nay phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cơ
bản: i) thực hiện chƣơng trình đào tạo “đại trà” với quy mô lớn và chất lƣợng
theo mục tiêu đã xác định, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển KT-XH; ii) thực
hiện những chƣơng trình đào tạo đặc biệt: tài năng, chất lƣợng cao, tiên tiến
đạt trình độ quốc tế…đáp ứng yêu cầu NNL trình độ cao, chất lƣợng cao cho
sự nghiệp CNH-HĐH và phát triển kinh tế tri thức.
Trƣớc những mâu thuẫn và thách thức nói trên, không còn cách nào
khác là phải đổi mới căn bản hệ thống GDĐH, đặt mục tiêu nâng cao chất
lƣợng lên hàng đầu. Giải quyết vấn đề này, một giải pháp thiết thực đã đƣợc 6
áp dụng ở một số trƣờng đại học trong những năm gần đây là việc triển khai
những chƣơng trình đào tạo đặc biệt (chƣơng trình đào tạo cử nhân, kỹ sƣ tài
năng, chất lƣợng cao...) bên cạnh chƣơng trình đại trà. Những trƣờng đại học
đã thành công trong việc áp dụng giải pháp này là: ĐHQGHN, ĐHQG thành
phố Hồ Chí Minh, Trƣờng ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trƣờng ĐH Sƣ Phạm Hà
Nội, Trƣờng ĐH Xây dựng v.v...Các mô hình đào tạo tài năng, chất lƣợng cao
trong trƣờng đại học ngày càng có xu hƣớng đƣợc nhân rộng trong nhiều cơ
sở đào tạo với mục tiêu tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có để tập trung đào
tạo chất lƣợng cao một số ngành KHCB, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế, xã
hội nhằm tạo ra bƣớc đột phá để nâng cao chất lƣợng đào tạo chung của nhà
trƣờng.
Qua nghiên cứu các mô hình đào tạo tài năng, chất lƣợng cao trong một
số trƣờng đại học trọng điểm trong thời gian qua cho thấy, việc xây dựng và
hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo phù hợp để thực hiện các chƣơng trình
đào tạo đặc biệt là hết sức cần thiết. Tuy vậy, cho đến nay việc nghiên cứu lý
luận và tổng kết kinh nghiệm về mô hình này vẫn chƣa đƣợc đặt ra một cách
cụ thể. Hầu hết các trƣờng đại học tập trung vào việc tổng kết, đánh giá chất
lƣợng và hiệu quả đào tạo sau một giai đoạn nhất định, nhằm rút ra những bài
học kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo, chƣa nơi nào quan tâm nghiên cứu về
mô hình quản lý đào tạo và đặt nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện mô hình này
để thực hiện các chƣơng trình đào tạo đặc biệt nhƣ một nhiệm vụ thƣờng
xuyên. Mặc dù mô hình quản lý này đang tồn tại và thực hiện chức năng quản
lý đào tạo ở các trƣờng đại học trọng điểm, nhƣng nó còn khá nhiều nhƣợc
điểm, làm hạn chế chất lƣợng đào tạo và hiệu quả quản lý. Bởi vậy, việc
nghiên cứu và xác lập cơ sở lý luận, khảo sát, phân tích mô hình quản lý ở
một số trƣờng đại học, tìm ra giải pháp để hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo
các chƣơng trình tài năng, chất lƣợng cao trong trƣờng đại học là một yêu cầu
cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Với những lý do đó, tui chọn đề tài nghiên
cứu của luận án là: “Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao trong các trường đại học Việt Nam”.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu
- Mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong trƣờng đại
học đƣợc nhận diện một cách rõ nét thông qua các cơ sở lý luận cũng nhƣ kinh
nghiệm ở một số quốc gia tiêu biểu.
- Mô hình quản lý đào NNL chất lƣợng cao trong các trƣờng đại học ở nƣớc
ta sẽ đƣợc hoàn thiện hơn và phát huy đƣợc hiệu quả trong công tác quản lý trên cơ
sở thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản đƣợc luận án nghiên cứu và đề xuất.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Thực hiện các nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn để thu thập thông tin
về đào tạo và phát triển NNL chất lƣợng cao, kinh nghiệm quản lý các
chƣơng trình đào tạo và phát triển NNL chất lƣợng cao trong GDĐH ở một số
quốc gia đã thành công trong việc xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý
đào tạo NNL chất lƣợng cao trong GDĐH.
- Thực hiện các khảo sát thực tế mô hình quản lý đào tạo NNL chất
lƣợng cao trong một số trƣờng đại học ở nƣớc ta, trong đó tập trung nghiên
cứu sâu (nghiên cứu điển hình - case study) về mô hình quản lý đào tạo NNL
chất lƣợng cao ở ĐHQGHN.
- Tổ chức các hội thảo và phỏng vấn sâu, kết hợp thực nghiệm để đề
xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo NNL
chất lƣợng cao trong trƣờng đại học ở nƣớc ta.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1005450 Xin chào admin trang ketnoi.com. Lời đầu tiên cho mình gửi lời chào và chúc sức khỏe tới admin. Mình có nhu cầu download luận án Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học Việt Nam. Mình đã thử nhưng không download được. Mong admin có thể gửi cho mình link mới được ko? Xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005458 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement