Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By noibuoncuakecodon16
#540984 Tình hình là em đang cấu hình để 1 máy ảo (PC1) để có thể kết nối ra ngoài mạng và có thể kết nối qua 1 máy ảo khác, nhưng e làm nhiều cách nhưng không được, mong các bạn giúp e với.( Em dùng VMware 9)

với địa chỉ ip của máy ảo PC1:

Card Lan

IP Address 192.168.1.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default gateway 192.168.1.1

Card Cross

IP Address 172.16.2.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Preferred DNS 172.16.2.2

địa chỉ Ip của máy ảo PC2

Card Cross

IP Address 172.16.2.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default gateway 172.16.2.1

Preferred DNS 172.16.2.2

By caheo_tinhyeu
By lemintree_vn
#541036 Tình hình là em đang cấu hình để 1 máy ảo (PC1) để có thể kết nối ra ngoài mạng và có thể kết nối qua 1 máy ảo khác, nhưng e làm nhiều cách nhưng không được, mong các bạn giúp e với.( Em dùng VMware 9)


với địa chỉ ip của máy ảo PC1:

Card Lan

IP Address 192.168.1.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default gateway 192.168.1.1


Card Cross

IP Address 172.16.2.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Preferred DNS 172.16.2.2


địa chỉ Ip của máy ảo PC2


Card Cross

IP Address 172.16.2.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default gateway 172.16.2.1

Preferred DNS 172.16.2.2
Add 2 card mạng bạn à. 1 cart ra internet. Một cart kết nối máy kia
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement