chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1027138 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tài liệu QUY TRÌNH KHÓA SỔ
QUY TRÌNH KHÓA SỔ
ĐIỀU CHỈNH VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH
Khái niệm quy trình

Quy trình khóa sổ cuối tháng được bắt đầu từ khi tiến hành cập nhật dữ liệu từ các phân hệ của hệ thống kế toán cho đến khi báo cáo tài chính được lập và được kế toán trưởng phê duyệt trước khi đệ trình lên Ban giám đốc.


Đối tượng tham gia
Các thành phần tham gia vào quy trình:
 Nhân viên kho.
 Nhân viên bán hàng.
 Kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán bán hàng, kế toán bán hàng- phải thu.
 Kế toán tổng hợp.
 Kế toán trưởng.

CÁC CHÍNH SÁCH
Thời gian
Thủ tục khóa sổ cuối tháng được tiến hành đều đặn từng tháng vào khoảng ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.


Khóa sổ  Việc khóa sổ sẽ được thực hiện với tất cả các tài khoản được sử dụng trong kỳ kế toán. Doanh thu, chi phí đều được phân bổ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng. Ngoại trừ những ước tính kế toán chỉ được thực hiện vào kết thúc niên độ kế toán.

Tiền mặt & tiền gửi ngân hàng  Kiểm kê tiền mặt được thực hiện vào cuối mỗi ngày thanh toán
 Đối chiếu giữa tài khoản tiền mặt và biên bản kiểm kê
 Đối chiếu giữa sổ cái tài khoản tiền gửi và sổ phụ ngân hàngTHỦ TỤC CUỐI NĂM
 Kiểm tra xem xét các khoản trả trước cho người bán và các khoản phải trả chưa được ghi nhận. Gửi thư xác nhận nợ phải thu đến khách hàng để đối chiếu giữa số công ty ghi nhận và số khách hàng ghi nhận
 Kiểm tra các khoản phải thu còn tồn đọng
 Đối chiếu thuế phải trả với tờ khai thuế và tìm ra các chênh lệch (nếu có)
 Thực hiện bút toán điều chỉnh (nếu có) đối với các chênh lệch giữa kiểm kê thực tế và sổ sách
 Tiến hành thủ tục phân tích nhằm xác định nếu có chênh lệch đáng kể nào cần kiểm tra đánh giá lại

Quy trình Khóa sổ – điều chỉnh và lập báo cáo tài chính

Kế toán trưởng

Kế toán tổng hợp

Nhận viên bán hàng


Thủ quỹ/ Kế toán thanh toán

Nhân viên kho

Liên kết đến các quy trình khác
MỤC TIÊU

Bảo đảm báo cáo tài chính được chuẩn bị kịp thời để trình lên Ban giám đốc và các bên có liên quan, Báo cáo tài chính không còn tồn tại sai sót.


THỦ TỤC

1. Dữ liệu đầu vào
Ai

 Nhân viên bán hàng, nhân viên kho, thủ quỹ, kế toán thanh toán, kế toán vật tư.

Công việc  Nhập dữ liệu hàng ngày vào hệ thống kế toán từ các nguồn thông tin tài liệu khác nhau như: hóa đơn, đơn hàng, số lượng hàng mua, tồn kho, sổ phụ ngân hàng, sổ thu chi…

Khi nào  Khi nghiệp vụ kinh tế xảy ra. Các nghiệp vụ này được ghi nhận hàng ngày hay hàng tháng tùy thuộc vào thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh đủ điều kiện ghi nhận

Cách thức thực hiện  Tùy thuộc vào từng quy trình như quy trình bán hàng hay quy trình hàng tồn kho, thu chi tiền.

Mục đích  Để đảm bảo mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng đều được ghi nhận vào hệ thống kế toán, sẵn sàng cho việc lập bảng cân đối thử.

2. Cập nhật dữ liệu từ các phân hệ
 Kế toán các phần hành.
Công việc  Cập nhật dữ liệu của các phần hành trên hệ thống kế toán.
Khi nào  Vào ngày 7 của tháng sau tháng báo cáo.
Cách thức thực hiện  Cập nhật dữ liệu của các phần hành trên hệ thống kế toán như: tiền mặt, bán hàng, vật tư, nợ phải trả, nợ phải thu, tiền gửi ngân hàng.
Mục đích  Nhằm đảm bảo dữ liệu của tất cả các phân hệ được cập nhật để lên bảng cân đối kế toán.

3. Lập các bút toán tổng hợp cuối tháng
 Kế toán tổng hợp.
Công việc  Chuẩn bị các bảng kê, mẫu biểu nhằm phục vụ cho việc thực hiện các bút toán tổng hợp vào cuối tháng. Và ghi nhận các bút toán tổng hợp vào hệ thống.
Khi nào  Vào ngày đầu tháng của tháng sau tháng báo cáo.
Cách thức thực hiện  Lập các bảng kê, mẫu biểu chi tiết được theo dõi trên excel làm cơ sở để ghi nhận các bút toán tổng hợp. Các khoản mục được điều chỉnh hàng tháng là:
 Chi phí trả trước (TK 142, TK 242)
 Chi phí khấu hao (TK 214)
 Chi phí phải trả (TK 335) được dùng để ghi nhận các chi phí đã thực sự phát sinh nhưng chưa trả. Các chi phí này bao gồm:
 Chi phí mua nguyên vật liệu và dịch vụ sử dụng trong tháng nhưng chưa có hoá đơn…
 Tiền lương phải trả
 Tiền lãi phải trả
 Thu nhập tiền lãi (TK 515)
 Phân bổ chi phí cho các loại thành phẩm sản xuất

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement