Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenhanam_blog
#674710

Download Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm mạch điện xoay chiều không phân nhánh (đủ tất cả các dạng có đáp án) miễn phí

Câu 7: Ba linh kiện tụ điện, điện trở, cuộn dây được đặt riêng biệt trong ba hộp kín có đánh số bên ngoài một cách ngẫu nhiên bằng các số 1, 2, 3. Tổng trở của mỗi hộp đối với một dòng điện xoay chiều có tần số xác định đều bằng 1k . Tổng trở của hộp 1, 2 mắc nối tiếp đối với dòng điện xoay chiều đó là Z12 = k . Tổng trở của hộp 2, 3 mắc nối tiếp đối với dòng điện xoay chiều đó là Z23 = 0,5k . Từng hộp 1,2,3 là gì ?
A. Hộp 1 là tụ điện, hộp 2 là điện trở, hộp 3 là cuộn dây.
B. Hộp 1 là điện trở, hộp 2 là tụ điện, hộp 3 là cuộn dây.
C. Hộp 1 là tụ điện, hộp 2 là cuộn dây, hộp 3 là tụ điện.
D. Hộp 1 là điện trở, hộp 2 là cuộn dây, hộp 3 là tụ điện.
Câu 8: Nhiều hộp kín giống nhau, trong mỗi hộp chứa 1 trong 3 phần tử R, L hay C. Người ta lắp một đoạn mạch gồm một trong các hộp đó mắc nối tiếp với một điện trở thuần 60 . Khi đặt đoạn mạch vào một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz thì hiệu điện thế trễ pha 420 so với dòng điện trong mạch. Xác định phần tử trong hộp kín và tính giá trị của phần tử đó?
A. cuộn cảm có L = 2/ (H). B. tụ điện có C = 58,9 F.
C. tụ điện có C = 5,89 F. D. tụ điện có C = 58,9 mF.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

chiều 110V – 60Hz thì công suất toả nhiệt của bàn là như thế nào?
A. có thể tăng lên hay giảm xuống. B. tăng lên.
C. giảm xuống. D. không đổi.
Câu24: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm kháng có điện trở R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh R để công suất mạch cực đại, khi đó hệ số công suất của mạch có giá trị
A. cos = 1. B. cos = / 2. C. cos = / 2. D. cos = 0,5.
Câu25: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đều bằng nhau. Tìm hệ số công suất cos của mạch.
A. 0,5. B. /2. C. /2. D. 1/4.
Câu26: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có ZL = ZC thì hệ số công suất sẽ
A. bằng 0. B. phụ thuộc R. C. bằng 1. D. phụ thuộc tỉ số ZL/ZC.
Câu27: Chọn câu đúng. Cho mạch điện xoay chiểu RLC mắc nối tiếp, i = I0cost là cường độ dòng điện qua mạch và u = U0 cos() là điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo biểu thức nào sau:
A. P = UI. B. P = I2Z. C. P = R. D. P = cos.
Câu28: Cho mạch điện RC nối tiếp. R biến đổi từ 0 đến 600. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = U(V). Điều chỉnh R = 400 thì công suất toả nhiệt trên biến trở cực đại và bằng 100W. Khi công suất toả nhiệt trên biến trở là 80W thì biến trở có giá trị là
A. 200. B. 300. C. 400. D. 500.
Câu29: Một nguồn xoay chiều có giá trị cực đại của hiệu điện thế là 340V. Khi nối một điện trở với nguồn điện này, công suất toả nhiệt là 1kW. Nếu nối điện trở đó với nguồn điện không đổi 340V thì công suất toả nhiệt trên điện trở là
A. 1000W. B. 1400W. C. 2000W. D. 2800W.
Câu30: Đặt một điện áp xoay chiều u = 220cos(100t)(V) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C không phân nhánh có điện trở thuần R = 110. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là
A. 115W. B. 172,7W. C. 440W. D. 460W.
Câu31: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp u = 127cos(100t + /3) (V). Điện trở thuần R = 50. Công suất của dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch nhận giá trị nào sau đây? Biết = 0.
A. 80,64W. B. 20,16W. C. 40,38W. D. 10,08W.
Câu32: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R < 50, cuộn thuần cảm kháng ZL = 30 và một dung kháng ZC = 70, đặt dưới điện áp hiệu dụng U = 200V, tần số f. Biết công suất mạch P = 400W, điện trở R có giá trị là
A. 20. B. 80. C. 100. D. 120.
M
A
B
R
L,r
Câu33: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ 1. Biết UAM = 5V; UMB = 25V; UAB = 20V. Hệ số công suất của mạch có giá trị là
(HV.1)
A. /2. B. /2.
C. . D. .
Câu34: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R biến đổi. Biết L = 1/H; C = 10-3/4F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = 75cos100t(V). Công suất trên toàn mạch là P = 45W. Điện trở R có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 45. B. 60. C. 80. D. 45 hay 80.
Câu35: Cho đoạn mạch RC: R = 15. Khi cho dòng điện xoay chiều i = I0cos100(A) qua mạch thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AB làUAB = 50V; UC = 4UR/3. Công suất mạch là
A. 60W. B. 80W. C. 100W. D. 120W.
R
C
L
M
N
B
A
Câu36: Cho đoạn mạch như hình vẽ 2. Cuộn dây thuần cảm: UAN = 200V; UNB = 250V; uAB = 150cos100(V). Hệ số công suất của đoạn mạch là
(HV.2)
A. 0,6. B. 0,707.
C. 0,8. D. 0,866.
Câu37: Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều u = 100cos(100-/6)(V) và cường độ dòng điện trong mạch i = 4cos(100t -/2)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 200W. B. 400W. C. 600W. D. 800W.
Câu38: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RC mắc nối tiếp. R là biến trở, tụ có điện dung C = 100/(F). Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định u, tần số f = 50Hz. Thay đổi R ta thấy ứng với hai giá trị của R = R1 và R = R2 thì công suất của mạch đều bằng nhau. Khi đó R1.R2 là
A. 104. B. 103. C. 102. D. 10.
Câu39: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cho R = 50. Đặc vào hai đầu đoạn mạch điện áp , biết điện áp giữa hai bản tụ và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau một góc là /6. Công suất tiêu thụ của mạch điện là
A. 100W. B. 100W. C. 50W. D. 50W.
Chủ đề IV : MẠCH RLC NỐI TIẾP CÓ R, L HOẶC C BIẾN ĐỔI
Câu 1: Mạch RLC nối tiếp. Thay đổi R đến giá trị R0 để UCmax, ta có:
A. R0 = 0. B. R0 = . C. R0 = . D. R0 = ZL + ZC.
Câu 2: Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R và C xác định. Mạch được đặt dưới hiệu điện thế u = Usint(V). Với U không đổi, cho trước. Khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cực đại. Giá trị của L xác định bằng biểu thức nào sau?
A. L = 2CR2 + 1/(C). B. L = R2 + 1/(C2).
C. L = CR2 + 1/(C). D. L = CR2 + 1/(2C).
Câu 3: Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R và L xác định. Mạch được đặt dưới hiệu điện thế u = Usint(V). Với U không đổi, cho trước. Khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện cực đại. Giá trị của C xác định bằng biểu thức nào sau?
A. C = . B. C = .
C. C = . D. C = .
Câu 4: Hiệu điện thế 2 đầu AB: u = 120sin(V). R = 100; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi và r = 20; tụ C có dung kháng 50. Điều chỉnh L để ULmax, giá trị ULmax là
A. 65V. B. 80V. C. 92V. 130V.
Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp . Cho R = 100; C = 100/(F). Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế uAB = 200sin100t(V). Giá trị L để UL đạt cực đại là
A. 1/(H). B. 1/2(H). C. 2/(H). D. 3/(H).
Câu 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Biết L = 1/H; R = 100; tần số dòng điện f = 50Hz. Điều chỉnh C để UCmax. Xác định giá trị C khi đó?
A. 10-4/(F). B. 10-4/2(F). C. 10-4/4(F). D. 2.10-4/(F).
Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. R = 50; cuộn dây thuần cảm có ZL = 50. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = 100sint(V). Hiệu điện thế hai đầu tụ C cực đại khi dung kháng ZC là
A. 50. B. 70,7. C. 100. D. 200.
Câu 8: Cho mạch điện gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có điện trở hoạt động R = 100; độ tự cảm L = /(H). Hiệu điện thế uAB = 100sin100t(V). Với giá trị nào của C thì hiệu điện thế giữa hai đầu tụ cực đại và tính giá trị cực đại đó? Hãy chọn kết quả đúng.
A. C = F; UCmax = 220V. B. C = F; UCmax = 180V.
C. C = F; UCmax = 200V. D. C = F; UCmax = 120V.
Câu 9: Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây không thuần cảm. Biết R = 80; r = 20; L = 2/(H). Tụ C có điện dung biến đổi được. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch uAB = 120sin(100t)(V). Để dòng điện i chậm pha so với uAB góc /4 thì điện dung C nhận giá trị bằng
A. C = 100/(F). B. C = 100/4(F).
C. C = 200/(F). D. C = 300/2(F).
Câu10: Cho mạch RLC nối tiếp. R = 100; cuộn dây thuần cảm L = 1/2(H), tụ C biến đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = 120sin(100t)(V). Xác định C để UC = 120V.
A. 100/3(F). B. 100/2,5(F). C. 200/(F). D. 80/(F).
Câu11: Đoạn mạch điện xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất ?
A. Đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm.
B. Đoạn mạch gồm điện trở thuần nối tiếp với cuộn dây thuần cảm.
C. Đoạn mạch gồm điện trở thuần nối tiếp với tụ điện.
D. Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp.
Câu12: Trong mạch điện xoay chiều RLC, khi hệ số công suất đạt giá trị lớn nhất thì điều nào sau đây là không đúng ?
A. Tổng trở của mạch c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement