Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangquocviet_111986
#664076

Download Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần đá ốp và vật liệu xây dựng Thái nguyên miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU . 5
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN . 7
ĐÁ ỐP LÁT VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG . 7
1. GIỚI THIỆU CÔNG TY: . 7
2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG . 7
3. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH. 8
PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẾ . 9
CHưƠNG I. NỘI DUNG THỰC TẬP VỀ QUẢN TRỊ HỌC . 9
1.1 HỆ THỐNG KẾ HOẠCH CỦA DOANH NGHIỆP . 9
Bảng 1.1: Kế hoạch sản xuất năm 2011: . 12
Bảng 1.2: Kế hoạch phân bổ lao động 2011: . 13
Bảng 1.3: Kế hoạch về giá trị: . 13
1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC CẤP QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP. . 15
NHẬN XÉT . 20
CHưƠNG II: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC . 22
2.1. CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP . 22
Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty 2009-2010 . 23
2.2 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN . 24
Bảng 2.2: kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty: . 29
2.3 ĐÀO TẠO NHÂN LỰC . 30
Bảng 2.3: kết quả đào tạo năm 2009: . 32
Bảng 2.4: Sự phù hợp giữa ngành nghề đào tạo với yêu cầu của công việc . 33
Bảng2.5: Đánh giá Khả năng làm việc sau khoá đào tạo, bồi dưỡng. . 33
Bảng 2.6: Phù hợp giữa thời gian khoá học với kiến thức cần học. . 34
2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC(ĐGTHCV) . 34
NHẬN XÉT . 40
CHưƠNG III: HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP . 42
3.1 HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRưỜNG CỦA CÔNG TY. . 42
3.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HưỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD. . 43
3.3 HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY. . 44
NHẬN XÉT . 47
CHưƠNG IV: NỘI DUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
NGUYÊN VẬT LIỆU HOẶC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HÓA. . 48
4.1. PHưƠNG PHÁP DỰ BÁO CỦA DOANH NGHIỆP. . 48
NGUYỄN THANH GIANG  K5QTDNCN_B
BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 4
Bảng 4.1: Kết quả sản xuất năm 2010: . 48
Bảng 4.2: Kế hoạch sản xuất khai thác sản phẩm năm 2011 . 49
Bảng 4.3: Dự báo nhu cầu khách hàng. 49
4.2. QUẢN LÝ DỰ TRỮ. . 50
Bảng 4.4:dự trữ sản phẩm tồn kho đầu năm 2011 . 51
4.3. CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT. . 52
Bảng 4.5: Kế hoạch điều độ sản xuất tại mỏ đá Quang Sơn trong quý I năm 2011 của công ty (kế hoạch khai thác 40 000 mđá nhỏ hơn 0,5x1): . 52
NHẬN XÉT . 53
PHẦN V : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . 54
5.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ NHỮNG ưU, NHưỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY . 54
5.1.1. Ưu điểm . 54
5.1.2. Nhược điểm. . 54
5.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHưỢC ĐIỂM CHO CÔNG TY . 55
5.2.1. Về tổ chức. . 55
5.2.2. Về Marketing . 55
5.2.3. Về công tác quản lý lao động, tiền lương. . 56
5.2.4. Về chính sách tuyển dụng và đào tạo. . 56
5.2.5. Về hoạt động sản xuât . 56
KẾT LUẬN . 57++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

i công trình, xác định và phân loại các khoản nợ t n đọng,
phân tích khả năng thu h i vốn để có biện pháp xử lý.
- Cân đối, kiểm tra cụ thể các chứng từ hợp pháp để trả lƣơng, trả
thƣởng, trả cổ tức với cổ đông, chịu trách nhiệm lƣu trữ chứng từ.
- Thanh toán đối chiếu với các đơn vị 6 tháng một lần,quyết toán hết
năm tài chính và sau khi công trình bàn giao hết bảo hành.
NGUYỄN THANH GIANG  K5QTDNCN_B
BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 19
- Chịu trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc, trƣớc công ty, trƣớc cổ đông về các
số liệu chứng từ sổ sách theo chức năng nhiệm vụ đƣợc phân công.
- Định kỳ hay đột xuất kiểm tra tài chính các đơn vị.
■ Phòng kế hoạch kỹ thuật kinh doanh:
- Có nhiệm vụ tiếp nhận h sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán, lập hợp đ ng
kinh tế nội bộ với các đơn vị theo tỷ lệ khoán đối với các công trình khi đã có
đầy đủ thủ tục xây dựng cơ bản. Hƣớng dẫn, kiểm tra các đơn vị lập các biện
pháp đảm bảo chất lƣợng, tiến độ khai thác sản lƣợng, thủ tục thanh quyết toán,
h sơ hoàn công.
-Bộ phận kế hoạch: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh
doanh của công ty theo kế hoạch tháng, quý, năm. Xây dựng kế hoạch sản xuất
tiêu thụ cho từng loại sản ph m. Có biện pháp chỉ đạo hỗ trợ cần thiết để hoàn
thành kế hoạch đề ra.
- Bộ phận kế hoạch - vật tƣ: có nhiệm vụ quản lý về mặt kỹ thuật, từ kỹ
thuật sản xuất đến kiểm tra chất lƣợng sản ph m. Tổ chức quản lý và cung cấp
vật tƣ, công cụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý các nguyên liệu và
nhiên liệu cho sản xuất. Đôn đốc kiểm tra duy trì và bảo dƣỡng phƣơng tiện
máy móc.
- Bộ phận kinh doanh: Đảm bảo duy trì khâu tiêu thụ sản ph m đƣợc
linh hoạt, luôn bám sát thị trƣờng có thông tin chính xác để sản ph m của công
ty có tính cạnh tranh cao với các đối thủ gắn bó mật thiết với khách hàng và mở
rộng thị trƣờng cho các lĩnh vực sản ph m của doanh nghiệp.
- Các phân xƣởng khai thác và chế biến có nhiệm vụ sản xuất sản ph m
theo đơn đặt hàng của khách và yêu cầu của kế hoạch của công ty.
- Bộ phận dịch vụ: Có nhiệm vụ giới thiệu mua bán sản ph m do công
ty làm ra, đ ng thời hƣớng dẫn khách hàng sử dụng sản ph m của công ty sao
cho hiệu quả và có tính th m mỹ.
NGUYỄN THANH GIANG  K5QTDNCN_B
BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 20
NHẬN XÉT
Là một trong những doanh nghiệp nhà nƣớc chuyển đổi cổ phần hóa, tới nay
doanh nghiệp đã là một doanh nghiệp với một 100% vốn cổ phần của cán bộ
công nhân viên của công ty, và hoàn toàn không có vốn của nhà nƣớc.
Hệ thống kế hoạch
Doanh nghiệp có hệ thống lập kế hoạch khá hoàn chỉnh, đã thực hiện tạo lập kế
hoạch theo một trình tự, từ kế hoạch tổng quan tới kế hoạch chi tiết. Do vậy
công ty đã tạo lập đƣợc những kế hoạch khá hoàn thiện, tạo cho quá trình thực
hiện kế hoạch của doanh nghiệp đƣợc tốt hơn, và cũng tạo điều kiện cho công
tác kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện dễ dàng hơn. Đặc biệt là những kế
hoạch về sản xuất từng sản ph m đƣợc lập rất chi tiết và cụ thể.
Đi đôi với đó cũng có những kế hoạch chƣa đƣợc xác định một cách rõ ràng và
cụ thể, nhƣ trong các kế hoạch về đào tạo b i dƣỡng cán bộ vẫn chƣa làm rõ.
Cơ cấu tổ chức
Với bộ máy quản lý khá vững chắc khi đƣa ra các quyết định cho công ty cùng
với đó các quyết định quan trọng phải thông qua các ban kiểm soát hay hội
đông cổ đông trong doanh nghiệp. Cùng với đó là sự lãnh đạo tài tình của ban
giám đốc tới các công nhân viên trong công ty, sự đ ng lòng nhất trí cao trong
nội bộ doanh nghiệp, do đó khi ra quyết định các quyết định đúng đắn đều đƣợc
sự ủng hộ cao từ các thành viên trong công ty, các cá nhân cũng mạnh dạn đƣa
ra các ý kiến của mình về các quyết sách không đúng đắn, họ cũng đƣa ra đƣợc
các sáng kiến hay, những ý tƣởng mới đã đƣợc áp dụng thành công trong doanh
nghiệp.
Tuy nhiên cùng với đó là sự để lại của chế độ bao cấp trƣớc đó từ một doanh
nghiệp nhà nƣớc chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần lên các thành viên có
cổ đông lớn đôi lúc cũng tỏ ra đề cao ý kiến của mình, và do vậy đôi khi làm
mất đi những ý kiến đúng đắn của các cá nhân khác đóng góp vào các quyết
định của doanh nghiệp.
NGUYỄN THANH GIANG  K5QTDNCN_B
BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 21
Tuy bộ máy quản lý khá ổn định nhƣng cùng với đó nó cũng có những t n tại
nhất định, các bộ phận vẫn chƣa thực sự phát huy đƣợc tiềm năng cũng nhƣ toàn
bộ ng n lực mà các phòng ban trong doanh nghiệp có, cùng với đó nhân lực của
các phòng vẫn còn hạn chế nên nhiều ngƣời vẫn phải kiêm nhiều chức vụ, làm
cho bộ máy tuy tinh gọn mà không đáp ứng đúng đƣợc nhu cầu thực sự của
công ty, nhân viên trong doanh nghiệp chƣa đƣợc chuyên môn hóa một cách
toàn diện.
Nhƣng không vì thế mà bộ máy của doanh nghiệp bị giảm nhẹ, những vẫn cần
những cải cách mới trong cách thức quản lý doanh nghiệp.
NGUYỄN THANH GIANG  K5QTDNCN_B
BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 22
CHƢƠNG II: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
2.1. Cơ cấu lao động trong doanh nghiệp
Một trong những nhân tố đƣợc các nhà quản lý đặc biệt quan tâm nhằm
góp phần giúp quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra thƣờng xuyên và liên tục đó
là lao động. Vì vậy việc xác định cơ cấu lao động đúng đắn dựa trên cơ sở: quy
mô của Công ty, đặc điểm của công việc, sự phức tạp của hoạt động…luôn là
vấn đề chiến lƣợc phát triển lâu dài của Công ty.
Mục tiêu của Công ty là xây dựng đƣợc một cơ cấu gọn nhẹ, tránh sự
c ng kềnh, ch ng chéo giữa các chức năng để có thể giải quyết nhanh và hiệu
quả các vấn đề đặt ra.
Theo thống kê của phòng tổ chức hành chính, tính đến ngày 31/12/2010
tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty là 290 ngƣời. Trong đó có 29 cán
bộ văn phòng, 19 cán bộ công trƣờng, 227 công nhân thuộc các đội sản xuất và
15 lao động phục vụ.
Kết cấu lao động của Công ty với số lƣợng lao động có trình độ Đại
học, Cao đẳng là 48 ngƣời chiếm 16,55%, trình độ trung cấp nghiệp vụ là 116
ngƣời chiếm 40%. Để thúc đ y nâng cao năng suất lao động, công ty đã không
ngừng cải thiện điều kiện làm việc của công nhân viên nhƣ trang bị bảo hộ lao
động cho công nhân ngày càng đầy đủ hơn, các hoạt động văn hóa thể thao, giải
trí đƣợc quan tâm hơn…Bên cạnh đó Công ty cũng tạo điều kiện cho công nhân
viên nâng cao trình đọ chuyên môn và tay nghề. Do vậy đội ngũ cán bộ công
nhân viên của Công ty luôn đáp ứng đƣợc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của
mình và ngày càng đƣợc hoàn thiện theo xu hƣớng nâng cao trình độ. Tình hình
lao động của Công ty đƣợc thể hiện qua bảng sau:
NGUYỄN THANH GIANG  K5QTDNCN_B
BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 23
Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty 2009-2010
Chỉ tiêu lao động
2009 2010 Chênh lệch
Số
lƣợng
Tỷ
trọng
(%)
Số
lƣợng
Tỷ
trọng
(%)
Số
lƣợng
Tỷ
trọng
(%)
1. Theo trình độ 277 1...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement