Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By marvypretty
#648869 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 7
1.1. Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 7
1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 7
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: 7
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 8
1.1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 9
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: 9
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 9
1.1.3. Mối quan hệ giữa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành . 10
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất 12
1.2.1.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 12
1.2.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 13
1.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở 21
1.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp 22
1.4.1. Đối tượng tính giá thành 22
1.4.2 Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành 22
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 23
1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp. 24
1.6. Hình thức sổ kế toán sử dụng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 26
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HOÀ - VĨNH PHÚC 28
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc 28
2.1.1: Lịch sử hình thành và phát triển . 28
2.1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức SXKD của công ty. 29
2.1.3.Đặc điểm hoạt động quản lý của công ty. 30
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 33
2.1.4.1. Chế độ kế toán: 33
2.1.4.2. Đồng tiền hạch toán: 33
2.1.4.3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 34
2.1.4.4. Phương pháp kế toán tài sản cố định 34
2.1.4.6. Các khoản phải thu: 34
2.1.5 Hình thức ghi sổ kế toán và sổ sách kế toán Công ty áp dung 35
2.1.6 Vận dụng chế độ chính sách kế toán tại công ty 36
2.2. Thực trạng công tác kế toán của công ty 36
2.2.1. Đặc điểm , đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc 38
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất nhựa tại Công ty: 38
2.2.1.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 39
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 50
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 53
2.2.4. Kế toán tập hợp các khoản mục chi phí sản xuất: 57
2.2.5. Công tác đánh giá sản phẩm làm dở tại Công ty 58
2.2.6. Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty 59
2.2.6.1. Đối tượng tính giá thành tại Công ty: 59
CHƯƠNG III : NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 61
3.1.Nhận xét 61
3.1.1.Ưu điểm 61
3.1.2.Khuyết điểm 62
3.2.Kiến nghị 63
3.2.1. Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 64
3.2.2. Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếp 64
3.2.3 Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung 65
3.2.4. Ý kiến hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán 65
3.2.5. Ý kiến hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty 66
KẾT LUẬN 67
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 7
1.1. Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 7
1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 7
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: 7
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 8
1.1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm 9
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: 9
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 9
1.1.3. Mối quan hệ giữa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành . 10
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất 12
1.2.1.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 12
1.2.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 13
1.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở 21
1.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp 22
1.4.1. Đối tượng tính giá thành 22
1.4.2 Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành 22
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 23
1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp. 24
1.6. Hình thức sổ kế toán sử dụng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 26
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HOÀ - VĨNH PHÚC 28
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc 28
2.1.1: Lịch sử hình thành và phát triển . 28
2.1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức SXKD của công ty. 29
2.1.3.Đặc điểm hoạt động quản lý của công ty. 30
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 33
2.1.4.1. Chế độ kế toán: 33
2.1.4.2. Đồng tiền hạch toán: 33
2.1.4.3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho 34
2.1.4.4. Phương pháp kế toán tài sản cố định 34
2.1.4.6. Các khoản phải thu: 34
2.1.5 Hình thức ghi sổ kế toán và sổ sách kế toán Công ty áp dung 35
2.1.6 Vận dụng chế độ chính sách kế toán tại công ty 36
2.2. Thực trạng công tác kế toán của công ty 36
2.2.1. Đặc điểm , đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc 38
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất nhựa tại Công ty: 38
2.2.1.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 39
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 50
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 53
2.2.4. Kế toán tập hợp các khoản mục chi phí sản xuất: 57
2.2.5. Công tác đánh giá sản phẩm làm dở tại Công ty 58
2.2.6. Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty 59
2.2.6.1. Đối tượng tính giá thành tại Công ty: 59
CHƯƠNG III : NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 61
3.1.Nhận xét 61
3.1.1.Ưu điểm 61
3.1.2.Khuyết điểm 62
3.2.Kiến nghị 63
3.2.1. Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 64
3.2.2. Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếp 64
3.2.3 Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung 65
3.2.4. Ý kiến hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán 65
3.2.5. Ý kiến hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty 66
KẾT LUẬN 67LỜI MỞ ĐẦU

Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng trong công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp, chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nắm bắt được chính xác hai chỉ tiêu này giúp Nhà nước có cơ sở để kiểm soát vốn đầu tư và thu thuế. Giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có cách nhìn đúng đắn hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, thấy rõ hiệu quả quản lý trong thời gian trước và kịp thời đưa ra các quyết định nhằm điều chỉnh và định hướng lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình để hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường như hiện nay ngoài việc sản xuất và cung cấp cho thị trường một khối lượng lớn sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao, chủng loại mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tìm mọi cách tiết kiệm chi phí sản xuất và đưa ra thị trường những sản phẩm có giá thành hạ. Sản phẩm với chất lượng tốt, giá thành hạ, mẫu mã lại phù hợp sẽ là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, đem lại nhiều lợi nhuận từ đó tăng tích luỹ cho doanh nghiêp và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.
Với những kiến thức đã được học ở truờng và sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô trong khoa KT&QTKD đặc biệt là của cô Đặng Thị Thuý, em đã tìm hiểu và liên hệ thực tập tại công ty TNHH Nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc.
Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế ở Công ty em đã nhận được sự quan tâm chỉ bảo tận tình của các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán- Tài chính của Công ty. Vì vậy, em xin trình bày một số vấn đề về công tác hạch toán kế toán mà em đã tìm hiểu được trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc.
Do trình độ kiến thức còn hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế còn ít ỏi nên khoá luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đánh giá, xem xét và ý kiến đóng góp của thầy cô cùng ban giám đốc và cán bộ phòng Kế toán của Công ty TNHH Nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc dể em có thể hoàn thành tốt Khoá luận Tốt nghiệp của mình.

Nội dung khoá luận trình bày gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiêp sản xuất.
Chương II: Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc.
Chương III: Nhận xét,đánh giá về công tác kế toán tại công ty TNHH Nhựa Đạt Hoà - Vĩnh Phúc.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1044502 xin link download Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nhựa Đạt Hòa - Vĩnh Phúc
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044505 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement