Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#646829

Download Tiểu luận Cơ cấu vốn của một doanh nghiệp miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. CƠ CẤU VỐN VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 2
1.1 L ý thuyết về cơ cấu nguồn vốn 2
 
1.1.1 Cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu 2
1.1.2 Cơ cấu vốn mục tiêu 3
1.1.3 Lý thuyết về cơ cấu vốn được phát triển theo 2 nhánh chính: thuyết cân đối và thuyết tín hiệu 3
1.2 Các yếu tố tác động đến cơ cấu vốn của doanh nghiệp: 5
2. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU CỦA CÔNG TY ĐƯỜNG BIÊN HÒA NĂM 2008 7
2.1 Giới thiệu sơ nét về công ty đường Biên Hòa 7
2.1.1 Giới thiệu về công ty: 7
2.1.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 7
2.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển: 8
2.1.4 Những thành tích đạt được: 8
2.1.5 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty: 9
2.1.6 Hoạt động kinh doanh: 16
2.1.7 Vị thế của công ty so với doanh nghiệp khác: 21
2.1.8. Chính sách đối với người lao động 23
2.2 Xác định cơ cấu vốn tối ưu 24
2.2.1 Phân tích mối quan hệ EBIT/EPS dưới ảnh hưởng của đòn cân nợ 24
2.2.2 Ảnh hưởng của cơ cấu vốn trong giá chứng khoán và chi phí vốn 35
2.2.3 Phân tích điểm bàng quang 40
2.2.4 Cấp độ đòn cân định phí 41
2.2.5 Cấp độ đòn cân tài chính (Degree of Financial Leverage-DFL) 44
2.2.6 Cấp độ ảnh hưởng của đòn cân định phí và đòn cân tài chính (Degree of Total Leverage –DTL) 46
 
3. MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU BẰNG BẢNG TÍNH EXCEL VÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG KINH DOANH CRYSTAL BALL 2000 47
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Giám đốc - Phụ trách sản xuất do HĐQT bổ nhiệm, là người tham mưu cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân trách nhiệm, quyền hạn và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất, đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, tham gia quản lý đầu tư nông nghiệp tại nhà máy, nghiên cứu sản phẩm mới, hệ thống mạng thông tin, đào tạo công nhân sản xuất.
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh
Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kinh doanh do HĐQT bổ nhiệm, là người tham mưu cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân trách nhiệm, quyền hạn và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả quản lý và điều hành các hoạt động xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn: tiêu thụ sản phẩm, Marketing, huy động nguyên liệu đường và xuất nhập khẩu hàng hoá.
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Nhà máy Đường Biên Hoà - Tây Ninh
Phó Tổng Giám đốc - Giám Đốc Nhà máy Đường Biên Hoà - Tây Ninh do HĐQT bổ nhiệm, là người tham mưu cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân trách nhiệm, quyền hạn giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Đường Biên Hoà - Tây Ninh.
e) Các phòng chức năng
Phòng Tài chánh - Kế toán: ƒ Hạch toán kế toán;
ƒ Quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính;
Thống kê, báo cáo và phân tích hoạt động kinh tế;
ƒ Quản lý hệ thống mạng vi tính.
Phòng nhân sự:
Quản lý lao động, tiền lương, chế độ, chính sách đối với người lao động;
ƒ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người lao động;
ƒ Huấn luyện, đào tạo;
ƒ Quản lý hành chính, văn thư;
Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ văn phòng; Bảo vệ trật tự an ninh;
ƒ Quản lý, điều hành xe đưa rước, dịch vụ;
Phòng Kế hoạch - Vật Tư
ƒ Tổng hợp xây dựng kế hoạch SXKD ngắn hạn và dài hạn. Theo dõi, hỗ trợ các đơn vị trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch. Tổng hợp xây dựng các chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
ƒ Theo dõi, tổng hợp thông tin, đánh giá, điều độ sản xuất;
ƒ Cung ứng nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa, lắp đặt dự án đầu tư (mua trong nước);
ƒ Quản lý kho tàng. Phòng Dịch vụ
ƒ Tổ chức phục vụ ăn uống nội bộ; ƒ Kinh doanh dịch vụ ăn uống. Phòng Kinh Doanh
Thu thập thông tin tức thời và nghiên cứu thị trường;
ƒ Thiết lập chiến lược Marketing;
Quản lý và khai thác hệ thống phân phối của Công ty;
Cung ứng nguyên liệu đường, mật chè cho sản xuất;
ƒ Kinh doanh các sản phẩm khác;
ƒ Quản lý hệ thống kho tang;
ƒ Tham mưu Ban điều hành xây dựng kế hoạch, kiểm soát, theo dõi và tổng hợp đánh giá tình hình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, huy động nguyên liệu đường của toàn Công ty.
Phòng Xuất Nhập Khẩu
ƒ Thực hiện công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu ủy thác;
ƒ Thu thập và xử lý thông tin về tình hình kinh tế thế giới liên quan đến hoạt động của Công ty;
ƒ Cung cấp thông tin, dịch thuật tài liệu, phiên dịch cho Ban lãnh đạo. Phòng QM
ƒ Công tác quản lý và triển khai công tác của hệ thống quản lý chất lượng;
ƒ Giám sát quá trình sản xuất của các Phân xưởng;
ƒ Kiểm tra chất lượng sản phẩm phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng; nghiệm thu nguyên, vật liệu cho sản xuất.
Phòng Kỹ Thuật - Đầu tư
ƒ Quản lý thiết lập, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật thiết bị toàn Công ty, kiểm soát tình hình sử dụng của các đơn vị, quản lý hồ sơ các sự cố, tham mưu trong sử dụng thiết bị và giải quyết sự cố;
ƒ Thiết lập các qui trình kỹ thuật công nghệ sản xuất các sản phẩm và kiểm soát việc thực hiện trong toàn Công ty;
ƒ Xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Tổng hợp xây dựng các kế hoạch sửa chữa tháng, kỳ, năm. Tổng kết quyết toán;
ƒ Tham gia quản lý đầu tư nông nghiệp tại Nhà máy;
ƒ Nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm mới;
ƒ Tham gia huấn luyện, đào tạo công nhân kỹ thuật.
f) Các Phân xưởng sản xuất
ƒ Tổ chức điều hành sản xuất theo kế hoạch đã được phê duyệt;
ƒ Kiểm soát thực hiện các quy trình, quy phạm về thiết bị, công nghệ;
ƒ Kiểm soát quá trình sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng quy định;
ƒ Quản lý thiết bị, nhà xưởng, vật kiến trúc thuộc phạm vi trách nhiệm kể cả hệ thống xử lý nước thải; Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa tháng, năm.
Riêng phân xưởng đường còn thêm chức năng sau:
ƒ Quản lý thiết bị gia công cơ khí, công cụ cầm tay thuộc đơn vị;
ƒ Thực hiện gia công cơ khí, tu bổ, sửa chữa thiết bị theo kế hoạch và nhu cầu của các đơn vị; Thực hiện thi công lắp đặt, chế tạo cho các dự án.
2.1.6 Hoạt động kinh doanh:
2.1.6.1 Các nhóm sản phẩm của công ty:
a) Nhóm sản phẩm đường luyện
ƒ Đường bao: bao 50 kg, bao 12 kg. ƒ Đường túi: túi 1 kg, túi 0,5 kg, …
b) Nhóm sản phẩm đường rượu
ƒ Rượu bình dân: rượu Rhum, Rhum trái cây, nếp thơm, …
ƒ Rượu cao cấp: Marten, St Napoleon, Royal, Napoli-Brandy, Golden-Brandy, …
2.1.6.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đường vẫn được xem là mặt hàng thiết yếu và là một ngành kinh tế xã hội. Do vậy trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty luôn hướng đến tính bền vững với các dự án cụ thể sau:
ƒ Đầu tư lò hơi đốt than công nghệ thế hệ mới với công suất 30 tấn hơi/giờ, nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm và bảo vệ môi trường;
ƒ Xây dựng và phát triển cụm chế biến công nghiệp phía tây sông Vàm cỏ đông, chủ động nguyên liệu đáp ứng đủ nhu cầu cho hoạt động sản xuất với mục tiêu cung ứng ra thị trường 100.000 tấn đường tinh luyện hàng năm;
ƒ Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ethanol phù hợp với nhu cầu năng lượng sạch trong tương lai;
ƒ Phát điện lên lưới quốc gia từ nguồn nguyên liệu là bã mía, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao;
ƒ Sản xuất thức ăn gia súc từ phụ phẩm đường, sản xuất phân vi sinh từ phế liệu qua quá trình sản xuất đường.
Ngoài ra để tạo thế bền vững cho sự phát triển kinh doanh và khai thác lợi thế địa lý, Công ty còn thực hiện một số dự án sau:
ƒ Nâng cấp và tập trung đầu tư nâng cao sản lượng, chất lượng của các sản phẩm rượu cao cấp, đủ khả năng thay thế các loại rượu nhập;
ƒ Phát huy và mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi;
ƒ Đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm có sử dụng hàm lượng đường cao.
2.1.6.3 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Để đảm bảo sự phát triển bền vững, Công ty luôn chú trọng quan tâm đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Do tính đặc thù sản phẩm của Công ty chủ yếu là đường tinh luyện đường tinh luyện Biên Hoà đã đạt được độ tinh khiết cao nhất hiện nay (Độ Pol: 99,9), vì vậy việc nghiên cứu chỉ tập trung đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Nhờ có các máy sàng đa tầng, đường tinh luyện được phân ra thành nhiều c

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By Trần Tài
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement