Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khanhhoang12dlhp
#644367

Download Chuyên đề Công tác giám định bồi thường vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Nội và các giải pháp hoàn thiện miễn phí

MỤC LỤC
 
 
LỜI MỞ ĐẦU . 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC SƠ ĐỒ. BẲNG BIỂU . 4
CHƯƠNG I 5
LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI 5
1.1. Lý thuyết về bảo hiểm vật chất xe cơ giới 5
1.1.1. Tai nạn giao thông đường bộ và sự cần thiết của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 5
1.1.1.1. Đặc điểm của xe cơ giới 5
1.1.1.2. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ 6
1.1.1.3. Sự cần thiết của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 8
1.1.2. Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 9
1.1.3. Nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 10
1.1.3.1. Đối tượng bảo hiểm 10
1.1.3.2. Phạm vi bảo hiểm 11
1.1.3.3. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 13
1.1.3.4. Phí bảo hiểm 15
1.2. Một số vấn đề lý thuyết cơ bản về giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới 18
CHƯƠNG II 29
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA CHI NHÁNH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2006-2007 29
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần bảo hiểm AAA 29
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần AAA 29
2.1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty AAA 33
2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty 34
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Nội 35
2.2. Tình hình triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Nội từ 2006 đến nay 41
2.2.1. Tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội những năm gần đây 41
2.2.2. Tình hình triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Nội từ 2006 đến nay 41
2.3. Thực trạng công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Nội từ 2006 đến nay 44
2.3.1. Công tác giám định 44
2.3.1.1. Quy trình giám định thiệt hại vật chất xe cơ giới 44
2.3.1.2. Kết quả công tác giám định tổn thất 50
2.3.2. Công tác bồi thường 52
2.3.2.1. Quy trình giải quyết bồi thường 52
2.3.2.2. Kết quả công tác bồi thường 56
2.3.3. Tình hình trục lợi bảo hiểm 61
CHƯƠNG III 64
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHÀM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TAY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA CHI NHÁNH HÀ NỘI 64
3.1. Những thuận lợi khó khăn của công ty cổ phần bảo hiểm AAA Hà Nội khi triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 64
3.1.1. Những thuận lợi 64
3.1.2. Những khó khăn 65
3.2. Phương hướng phát triển của bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại AAA Hà Nội trong giai đoạn tới 65
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Nội. 66
3.3.1. Đối với công tác giám định 66
3.3.2. Đối với công tác bồi thường 68
3.3.3. Đối với các công tác khác 71
3.4. Một số kiến nghị 71
3.4.1. Kiến nghị với nhà nước 71
3.4.2. Kiến nghị với công ty cổ phần bảo hiểm AAA 72
KẾT LUẬN 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

những người tham gia đấu thầu phải độc lập với nhau
- Chủ xe đưa xe đi sửa chữa, công ty bảo hiểm giám sát giá. Đây là phương án chủ yếu. Trước hết phải làm việc với các bên liên quan để thỏa thuận nơi sửa chữa, dự kiến sơ bộ mức độ sửa chữa và thay thế.
Xác định thiệt hại trên cơ sở đánh giá thiệt hại. Trường hợp này thường áp dụng đối với thiệt hại những bộ phận trên thị trường không có để thay thế, dễ đánh giá thiệt hại, chủ xe ở nơi xa phai giải quyết khẩn trương.
Tổn thất toàn bộ và xử lý tài sản: Xe được coi là tổn thất toàn bộ khi bị mất cắp, mất tích, bị cướp sau 60 ngày không tìm lại được hay xe bị thiệt hại trên 70% đến mức không sửa chữa, phục hồi được để đảm bảo an toàn hay chi phí phục hồi lớn hơn hay bằng giá trị của xe. Nếu chọn phương án bồi thường này thì phải tiến hành thu hồi lại phương tiện sau khi bồi thường.
Bước 4: Hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường.
Sau khi giám định tổn thất, thống nhất với chủ xe cách khắc phục hậu quả. Nhân viên giám định hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường và gửi hồ sơ cho bộ phận bồi thường. Hồ sơ gồm:
- Giấy yêu cầu giám định-bồi thường và các tài liệu liên quan đến công tác giám định.
- Biên bản giám định
Bước 5: Căn cứ vào hồ sơ bồi thường, nhân viên bồi thường kiểm tra lại hồ sơ. Nếu thấy hợp lý thì tiến hành bồi thường, nếu không phải tiến hành giám định lại.
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động giám định-bồi thường trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới.
Vì đây là một khâu quan trọng nên các doanh nghiệp bảo hiểm thường để ra tiêu chuẩn: “ nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hợp pháp và đáp ứng được yêu cầu ngà càng cao của khách hàng”. Khi phân tích và đánh giá thực trạng của khâu này thường dựa vào một số chỉ tiêu sau:
- Số vụ khiếu nại đòi giải quyết bồi thường trong kỳ
- Số vụ khiếu nại đã được giải quyết bồi thường trong kỳ
- Số vụ khiếu nại còn tồn đọng chưa giải quyết bồi thường trong kỳ
Đây là các chỉ tiêu số lượng. Tuy nhiên để có thể so sánh đánh giá thì các chỉ tiêu chất lượng thường được sử dụng nhiều hơn:
Số vụ khiếu nại đã được giải quyết
bồi thường trong kỳ
- Tỷ lệ giải quyết bồi thường = × 100
Số vụ khiếu nại đòi giải quyết
bồi thường trong kỳ
Số vụ khiếu nại còn tồn đọng chưa
giải quyết bồi thường trong kỳ
- Tỷ lệ tồn đọng = × 100
Số vụ khiếu nại đòi giải quyết
bồi thường trong kỳ
Nếu như chỉ tiêu Tỷ lệ giải quyết bồi thường có giá trị càng lớn hay Tỷ lệ tồn đọng có giá trị càng nhỏ thì chứng tỏ công tác giám định-bồi thường của công ty được thực hiện tốt.
Số tiền chi bồi thường thực tế trong kỳ
- Tỷ lệ chi bồi thường = × 100
Tổng chi trong kỳ
Nếu tỷ lệ chi bồi thường có giá trị nhỏ thì chứng tỏ khâu khai thác đã được thực hiện tốt.
- Thời gian xử lý ban đầu: Là khoảng thời gian kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo tổn thất đến khi có phản hồi ban đầu với khách hàng. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ nhanh nhạy của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện những phướng hướng, hành động xử lý khi nhận được thông báo tổn thất. Những hành động xử lý ban đầu thường là: Ghi nhận tổn thất, tiến hành tổ chức giám định và trả lời khách hàng.
Thời gian giải quyết bồi thường: Là khoảng thời gian kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo tổn thất của khách hàng đến khi khách hàng nhận được thông báo bồi thường ( hay từ chối bồi thường ) từ doanh nghiệp bảo hiểm.
Chỉ tiêu này phụ thuộc khá nhiều vào khâu giám định.
Bên cạnh các chỉ tiêu trên còn có các chỉ tiêu như là:
- Số vụ khiếu nại bồi thường sai sót trong kỳ
- Số tiền bị thất thoát do bồi thường sai sót trong kỳ
- Số tiền bồi thường thực tế trong kỳ
- Tỷ lệ bồi thường trong kỳ
- Tỷ lệ tổn thất trong kỳ.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA CHI NHÁNH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2006-2007
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần bảo hiểm AAA
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần AAA
Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA được thành lập ngày 28/02/2005 theo Quyết Định số 30GP/KDBH của Bộ Tài Chính sau khi có đơn và hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty cổ phần Bảo hiểm AAA ngày 5 tháng 4 năm 2004. Hình thức pháp lý là Công ty cổ phần bảo hiểm.
Công ty được thành lập với sự góp vốn của 10 chủ đầu tư là các tổ chức và các cá nhân.
Các tổ chức gồm có:
- Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
- Ngân hàng thuơng mại cổ phần Quân Đội
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình
- Công ty cổ phần tơ tằm Á châu
Và các cá nhân là các ông, bà:
- Bà: Đỗ Thị Kim Liên
- Ông: Nguyễn Ngọc Anh
- Ông: Nguyễn Trọng Bảy
- Bà: Trương Thị Quốc Khánh
- Ông: Lê Việt Thành
- Ông: Ngô Quang Dũng
Công ty cổ phần bảo hiểm AAA kinh doanh bảo hiểm theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật. Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
Sau 3 năm thành lập và hoạt đông công ty cổ phần bảo hiểm AAA đã có những bước phát triển nhanh và mạnh mẽ,cụ thể là:
- Vốn điều lệ của công ty khi thành lập là 80.000.000 đồng. Sau khi đi vào hoạt động một thời gian, để tăng khả năng cạnh tranh, công ty đã quyết định tăng vốn điều lệ lên 380.000.000 đồng tại công văn số 0758/CV/07-AAA ngày 7/09/2007 và được Bộ Tài Chính chấp thuận theo Quyết định số 30/GPDC8/KDBH của Bộ Tài chính. Đến ngày 18/10/2007 công ty lại có phương án tăng vốn điều lệ từ 380.000.000 đồng lên 1.500.000.000 đồng tại công văn số 891/CV/07-AAA gửi Bộ Tài Chính và được Bộ tài Chính chấp thuận về nguyên tắc tại công văn số 15828/BTC-BH ngày 22/11/2007.
Với việc tăng vốn điều lệ từ 80.000.000 đồng lên 1.500.000.000 đồng đã khẳng định cam kết phát triển của Công ty, đảm bảo khả năng hoạt động và cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Từ một công ty mới thành lập thì hiện nay AAA đã trở thành một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn trên thị trường bảo hiểm Việt Nam
- Hệ thống chi nhánh trên toàn quốc đã tăng nhanh chóng từ 9 chi nhánh khi thành lập hiện nay đã tăng lên hơn 50 văn phòng, chi nhánh, trung tâm giao dịch trải rộng khắp các khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đông Nam Bộ, Miền Tây Nam Bộ, với 500 nhân viên có trình độ chuyên môn cao. Việc gia tăng nhanh chóng mạng lưới chi nhánh của mình Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ và nhằm triển khai các nghiệp vụ của công ty rộng khắp cả nước, phục vụ khách hàng tốt hơn và nhanh chóng, thuận tiện hơn
- Sản phẩm: Công ty cổ phần bảo hiểm AAA nhận thức được tầm quan trọng của việc đa dạng sản phẩm nên không ngừng nghiên cứu, phát triển và cho ra đời các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Gần đâ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement