Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vietnam
#642603

Download Giáo án Anh văn 6 - Vũ Thị Thủy (Tiết 17 đến 31) miễn phí





I.Mục tiêu:
- Học sinh có thể nói và viết được về một số hoạt động của mình và của Ba vào mỗi buổi sáng.
II. Từ vựng.
-Từ vựng về một số hoạt động vào buổi sáng:
Get up, get dressed, brush your teeth, wash your face, have breakfast, go to school
III. Ngôn ngữ :
What do you/ does Ba do every day ?- I get up /Ba gets up.
* Phần động từ chỉ hoạt động của Ba , GV chỉ yêu cầu HS ghi nhớ , học thuộc về sự biến đổi hình thái của từ và cách đọc khi các em cần nói về hoạt động mỗi buổi sáng của mộit người khác . ( Không cần dạy bất kì quy tắc nào ở phần này )
IV.Đồ dùng : pictures.cassette.
 



++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

em.
That is an table.
I live in Le Loi street.
Where are you live ?
I’m ten year old.
How many student are there in your class?
IV Read the paragraph carefully,then decide the following sentences T or F
This is Lan’s family. There are five people in her family: her father, her mother, her brother, her sister and Lan. Her father is forty years old. He is a doctor. Her mother is thirty- six. She is a teacher.Her brother is twelve . Her sister is ten . Lan is fourteen. They are students.
a. Decide the following sentences T or F
1. There are five people in Lan’s family.
2. Her mother is a doctor.
3. Her brother is twelve.
b. Answer the questions:
1. How old is her father ?
..........................................................................................................
2. What does Lan do ?
..........................................................................................................
V . Use the cue to write about Mai.
1. Mai / twelve .........................................................
2. She / lives / Dong phu. .........................................................
3. She / student / Dong phu school. ..........................................................
4. This / her class room. .....................................................
5. that / her friend. .........................................................
Period 20 Writing date: 08 / 10 / 2011
Teaching date: 11 /10/ 2011
Unit 4 BIG OR SMALL?
A. Where is your school(A1-2 , page 44)
I.Mục tiêu:
- Học sinh nói về trường của Phong ,Thu và trường của các em(vị trí và kích cỡ)
II. Từ vựng.
Tính từ : big >< small.
Cum từ chỉ địa điểm : in the country/ in the city.
III. Ngôn ngữ :
To be + tính từ : câu trần thuật và nghi vấn .
To be + trạng từ chỉ địa điểm và câu hỏi where .
IV.Đồ dùng : pictures..cassette.......
V. Các bước lên lớp
Stages/ steps
Content
Activitives
Warm up
5 minutes
Presentation
15minutes
Practice :
15minutes
Further practice
8 minutes
Homework
2’
1. Matching
A B
I your
Thu Thu’s
He Phong’s
You my
She his
Phong her
2/ Vocabulary :
big : to ≠ small : nhoû
in the city : ôû thaønh phoá
≠ in the country : ôû noâng thoân
* check : What and Where
3/ Model sentences :
a/ Where is Thu’s school?
g It is in the city.
+ Where is …?
g He / She / It is in the ….
+ Where are …?
g They are in the ….
b/ Is Thu’s school big?
Yes, it is.
+ Yes-No questions.
Is …?
Yes, he, she, it is. (No/Not)
Are …?
Yes, they are.
big
Phing’s school small
Thu’s school
In the country
In the city
*A1 P44
Predict
(Matching)
4. Answer the questions (p.44)
+ Reading A2 p.44
+ Answer the questions
+Answer
a. Yes, it is.
b. No, it isn’t
c. Phong’s school is in the country.
d. No, it isn’t
5. Asking about your school :
a/ Is your school big?
b/ Is your school small?
c/ Where is your school?
d/ How many classes are there in your school?
e/ How many teachers are there?
f/ How many students are there?
*Change these sentences into Y?N question
a/ My schol is small
b/Lan’s school is big
c/ My school is in the country
d/ his school is in the city
-Write the lesson into notebook.
-Ss. Prepare Unit4 A3-4 P45-46
Individual
T- whole class
Individual
Pairs work
T- Ss
Individual
*Adjustment:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........
Period 21 Writing date: 08 / 10 / 2011
Teaching date: 14 /10/ 2011
Unit 4 BIG OR SMALL?
A. Where is your school(A3,4)
I.Mục tiêu:
- Học sinh miêu tả được về trường của Phong ,Thu và trường của mình với nhiều thông tin hơn(giáo viên, học sinh , lớp học )
II. Từ vựng.
Ôn tập số đếm và dạy thêm một số đếm hàng trăm( các số có liên quan tới bài).
Ôn tập từ vựng chỉ trường, lớp, giáo viên , học sinh...
Ôn tập giới từ chỉ địa điểm (A5)
III. Ngôn ngữ :
Ôn tập : “ How many” , “There is/ there are”
IV.Đồ dùng : pictures..cassette.......
V. Các bước lên lớp
Stages/ steps
Content
Activitives
Warm up
5 minutes
Pre – read
10minutes
While –read
15minutes
Post - read
13minutes
Homework
2’
Pictures Drill Phong
Example exchange
S1:Is Phong’s house big?
S2:Yes, It is
A3 P45
+Vocabulary
-four hundred:
-nine hundred:
+Structure
-How many …are there…?
Open prediction
* Answer the questions A3 P45
+Answer
a. There are eight classrooms.
b. There are four hundred students in his school.
c. There are twenty classrooms.
d. There are nine hundred students in her school.
Transformation Writing
A4 P46
My school is……
(Depending on whether Ss live in the City or the country, Ss take one of the texts in A3 P45 and rewrite it according to their own school)
-Ss. Write the lesson into book.
-Ss. Prepare Unit4 B1-3 P48
Pair work
T- whole class
Work in pair
Individual
*Adjustment:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Period 22 Writing date: 08 / 10 / 2011
Teaching date: 15 /10/ 2011
Unit 4 BIG OR SMALL?
B. My class (B1-5, page 47-48)
I.Mục tiêu:
- Học sinh hỏi đáp được về trường lớp( khối, lớp,số ,tầng) của Phong ,Thu và của bản thân.
II. Từ vựng.
Dạy mới số thứ tự từ số thứ nhất đến số thứ mười (1- 10th).
Từ vựng : to have , grade, class, floor.
Ôn tập về tính từ sở hữu ; my, your, his, her
III. Ngôn ngữ :
Các câu hỏi đặc biệt về khối, lớp, tầng: Which, where...?
Câu hỏi : How was.....does....have
IV.Đồ dùng : pictures..cassette.......
V. Các bước lên lớp
Stages/ steps
Content
Activitives
Warm up
5 minutes
Presentation
15minutes
Practice
15minutes
Production
8minutes
Homework
2’
*Network
school
class
student
1/ Vocabulary :
grade : khoái lôùp
floor : taàng laàu
on the first floor : ôû taàng moät
on the second floor : ôû taàng hai
(to) have : coù
- the first = 1st
the second = 2nd
the third = 3rd
the fourth = 4th
the fifth = 5th
the sixth = 6th
............................................
...........................................
* check : What and Where
2/ Model sentences :
a/ Hoûi hoïc khoái lôùp maáy :
Which grade + are
is + S + in?
g S + am / is / are + in grade(6)
b/ Hoûi hoïc lôùp naøo :
Which class + are
is + S + in?
g S + am / is / are + in class (6A)
* Cues word drill:
a/ Mai / 6
b/ You / 7
c/ You / 8/3
d/ They / 9
e/ Nam / 71
* Survey :
Board Drill
Name Grade Floor
Thu
Phong
you
Use the board drill to rewrite the question and answers
- Write the lesson into notebooks.
- Prepare Unit 4 C1-3 P49-50
Group work
T- whole class
Individual
T- whole class
Work in pairs
Individual
*Adjustment:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement