Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hj_be_yomj_kute
#642600

Download Tiếng Anh 7 - Tuần 13 đến 15 miễn phí

Tim enjoys all the public holidays. At christmas he always gets a lot of gifts, Thanks giving is an important celebration and there is always turkey and lots of good food
In Tim’s hometown, there is always a large fire works dis play on Independence day. Tim likes New year Eve because he can stay up until midnight and celebrate with his parents
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

f action, reference book.
b. Students: Books, workbooks, learn old lesson, prepare new lesson…
3. Procedures:
a. Checking the old lesson:(5’)
- T asks sts to answer the questions:
What time do your classes start ? à Our classes start at 1.30
What time do they finish ? à They finish at 5.35
For how many hours a day do you do your homework ? à I do my homework
b. New lesson:
Teacher’s activities
Students’ activities
Content
- T presents new sentences
- T guides sts to play game: What and Where
T asks sts to listen to tape
T asks sts to read the text
- T presents grammar
T asks sts to read the text again and answer some questions
T asks sts to do before class
T corrects mistake and gives true answer
a, What time do Hoa classes start ?
b,What time do they finish ?
c, For how many hours a day does Hoa do her homework ?
d, What will Hoa do during her vacation ?
e, What about you ? Do your classes start earlier or late ?
Do you work fewer hours than Hoa ?
f, When does your school year start ?
g, When does it finish ?
T explains model sentences
- T asks Ss to ask and answer in pairs
- T asks Ss to talk about their classes and work day
- Sts listen and takenote
- Sts play game: What and Where
sts to listen to tape(2 times)
sts to read the text
sts read the text again and answer some questions
sts to do before class
sts listen to and takenote
à They start at 7.00
à They finish at 11.15
à Hoa does her homework 2 hours a day.
à She will visit her parents on their farm during her vacation.
à Our classes start earlier.
à No, I don’t.
à The school year starts on September 5th
à It finishes on May 22nd
Sts listen to and takenote
* Presentation: (15’)
Pre – teaching:
Vocabulary:
+ (to) last: kéo dài
+ almost( adv): gần
+ hard (adv): vất vả, mệt mỏi
+ quite (adv): tương đối, khá
+ vacation (n): kỳ nghỉ
Game:
hard
What and Where
quite
vacation
While teaching:
+ Listen to tape:
+ Read the text
S1: Uncle
S2: Hoa
* Practice: (20’)
+ Answer some question:
Example exchange:
a, What time do Hoa classes start?
à They start at 7.00
b,What time do they finish ?
à They finish at 11.15
c, For how many hours a day does Hoa do her homework ?
à Hoa does her homework 2 hours a day.
d, What will Hoa do during her vacation ?
à She will visit her parents on their farm during her vacation.
e, What about you ? Do your classes start earlier or late ?
à Our classes start earlier
- Do you work fewer hours than Hoa ?
à No, I don’t.
f, When does your school year start ?
à The school year starts on September 5th
g, When does it finish ?
à It finishes on May 22nd
Model sentences:
- It + take + N + period of time + infinitive...........: được dùng diễn tả thời gian cần để làm điều gì.
Ex: That takes about two hours each day.
I’m usually early
That takes about 2 hours each day
Structure:
+)S + take about + time: Mất bao nhiêu thời gian
+) to be late for smt: muộn làm việc gì
+) For how many hours a day.....?: bao nhiêu thời gian 1 ngày làm việc gì?
c. Consolidation: (3’)
- T summarizes knowledges in period:
+ Vocabulary: hard, quite, vacation, last, almost
- Structure: The present simple
d. Home work: (2’)
- T demands sts to:
+ Learn by heart new words by writing 3 lines for each.
+ Do exercise 3 page 44 in workbook.
+ Prepare A2-3
4. Đánh giá, nhận xét sau tiết day:
Thời gian:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Nội dung:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phương pháp giảng dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
****************************************
Date of preparing:12 /11/2011 Date of teaching:15 /11/2011( class 7A)
16/11/2011(class7C)
16 /11/2011( class 7D)
17 /11/2011( class 7B)
17 /11/2011( class 7E)
Tuần 14:
Period: 41 UNIT 7: THE WORLD OF WORK
Lesson 2: Part A2-3. A student’s work.
1. The aims:
a. Kiến thức:
- Học sinh biết cách nói về các hoạt động, công việc học tập và các ngày nghỉ, ngày lễ ở Mỹ và Việt Nam qua việc ôn lại thì hiện tại đơn và so sánh hơn của danh từ.
- Học sinh được học sâu hơn về một công việc của một học sinh qua bài đọc về Hoa một học sinh Việt Nam điển hình. Giới thiệu các kì nghỉ cho mọi người ở Mĩ
- Vocabulary : comparative of Adjective, celebrate, to spend time with, public holiday, turkey, firework display.
- Structure: The present simple
b. Kĩ năng:
- Học sinh luyện kĩ năng nghe và luyện tập đoạn hội thoại, củng cố kĩ năng đọc hiểu qua bài đọc về các ngày nghỉ, lễ ở Việt Nam và Mỹ dưới dạng một bức thư. Luyện kỹ năng nghe lấy thông tin.
c. Thái độ:
- Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê với môn học.
2. Preparations:
a. Teacher: Book, workbook, plan of action, reference book.
b. Students: Book, workbook, learn old lesson, prepare new lesson…
3. Procedures:
a. Checking the old lesson:(5’)
? Question: - T asks Sts to talk about their class and work day
+ Key:
Our classes start at 1.30 and finish at 5.35. We have some vacations in a school year. After school hours I do my homework that takes four hours a day.
- T asks Sts to answer the questions:
? How many vacations do you have in a school year ?
à We have 4 vacations in a school year.
b. New lesson:
Teacher’s activities
Students’ activities
Content
- T asks sts some questions
? How many vacations have in a year ?
- T presents the letter A2 page 73
- T asks sts to read the letter
- T presents some new words
- T guides sts to play game:What and Where
T asks sts to read the letter
- T presents grammar
- T asks sts to read the letter again and answer the questions:
a, Which American vacation is the longest?
b,What does Tim do during his vacation ?
c, Do VietNamese students have more or fewer vacation than American ?
- T asks sts to ask and answer in pairs in class
T asks sts to practice in pairs
- T asks sts to look at the pictures and guess
- T turns on the radio.
T asks sts to listen to tape and write the name of the public holiday in each of these pictures
- T aks sts to give the answer
- T gives the correct answers
Sts listen to and answer
à They have four vacations in a school year.
Sts listen to
Sts read the letter
- Sts read the letter
- Sts play game:What and Where
Sts read the text
Sts listen to and takenote
- Sts read the letter and answer the questions
à Summer vacation is the longest in American.
à Summer vacation is the longest in American.
à VietNamese students have fewer vacations than American students.
Sts practice in pairs
- Ss ask and answer in pairs in class.
- Sts look at the pictures and guess the name of the pictures
- Ss listen and write the name ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement