Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pinky_mup
#1001744 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Về tính cấp thiết của đề tài
Trong môi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn tồn tại vững, phát triển
và củng cố uy tính của mình, mỗi doanh nghiệp phải vận dụng tích cực, phát huy
tìm tòi mọi biện pháp giảm thiểu chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh. Một biện pháp hiệu quả hiện nay đã đƣợc nhiều doanh nghiệp
quan tâm là tập trung vào hoạt động quản trị nhân lực sao cho đủ mạnh về cả số
lƣợng và chất lƣợng. Nếu làm tốt việc này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng
thời tạo điều kiện cho ngƣời lao động thỏa mãn nhu cầu về vật chất và tinh thần, từ
đó tích cực đóng góp cho công ty.
Đãi ngộ nhân lực là một nội dung quan trọng trong Quản trị nhân lực nói
chung. Nó có tác dụng thu hút những ngƣời tài giỏi về cho tổ chức, củng cố lòng
trung thành của nhân viên và giảm tối đa số ngƣời rời bỏ tổ chức, rời bỏ doanh
nghiệp. Giữa đãi ngộ nhân lực và các nội dung khác của quản trị nhân lực có mối
quan hệ và tác động qua lại lẫn nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Hệ thống
này đảm bảo mối quan hệ tác động qua lại giữa những ngƣời làm việc trong tổ chức,
tạo nên đòn bẩy, các kích thích phát triển tiềm năng sáng tạo của từng ngƣời, nối kết
những cố gắng của từng ngƣời thành những cố gắng chung cho mục tiêu chất lƣợng
và hiệu quả làm việc của tổ chức. Vì vậy việc nghiên cứu công tác đãi ngộ nhân lực
là rất hữu ích.
Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhân tố con ngƣời là một động lực
quyết định sự tồn tại, phát triển và hƣng thình của doanh nghiệp. Do đó việc nghiên
cứu công tác đãi ngộ nhân lực giúp doanh nghiệp có thể thu hút, duy trì và phát
triển nhân lực chính là “xƣơng sống” của toàn bộ hệ thống giải pháp trong sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù đãi ngộ nhân lực có tầm quan trọng là vậy
nhƣng ở đa số các doanh nghiệp hiện nay, trong đó có cả Công ty Cổ phần Kinh Đô,
công tác đãi ngộ nhân lực chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ đúng mức. Đồng lƣơng các
doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu cuộc sống, vẫn
còn tồn tại sự bất bình đẳng trong trả lƣơng. Phần lớn các doanh nghiệp đƣợc quản
trị không có những tri thức và kỹnăng về đãi ngộ nhân sự khoa học. Một sốlãnh đạo
doanh nghiệp chƣa nắm vững mối quan hệ nhân quả giữa chính sách đãi ngộ nhân
sự và hiệu quả kinh doanh. Đa số cho rằng, để cải thiện chế độ đãi ngộ nhân lực
phải chờ đến lúc đạt đƣợc kết quả kinh doanh tốt. Trong khi thực tế thì ngƣợc lại,
chỉcó đãi ngộ tốt thì kết quả kinh doanh mới đƣợc cải thiện…Vì vậy nghiên cứu về
công tác đãi ngộ trong doanh nghiệp là rất cần thiết.
Với kiến thức đƣợc trang bị trong suốt quá trình học tập tại trƣờng cùng với
thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần Kinh Đô, tui chọn đề tài “ Công tác
Đãi ngộ nhân lực tại Công ty cổ phần Kinh Đô” làm luận văn thạc sĩ của mình.
Trên cơ sở đó giúp ban lãnh đạo công ty xác định đƣợc những tồn tại trong việc đãi
ngộ nhân lực, từ đó có các đề xuất, giải pháp đúng đắn và kịp thời để khắc phục các
thiếu sót và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lƣợc và mục tiêu phát triển
của công ty trong các giai đoạn tiếp theo.
Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau:
 Cơ sở lý luận của công tác đãi ngộ nhân lực là gì?
 Thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty cổ phần Kinh Đô nhƣ thế
nào?
 Những giải pháp nào đƣợc đƣa ra nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực
tại công ty cổ phần Kinh Đô?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích : Đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại Công
ty cổ phần Kinh Đô.
Nhiệm vụ :
-Hệ thống hóa các lý luận về công tác đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp
-Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực tại Công ty cổ
phần Kinh Đô.
-Đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại Công ty
cổ phần Kinh Đô.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu :Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là lý luận và thực
tiễn về công tác đãi ngộ nhân lực tại Công ty cổ phần Kinh Đô.
Phạm vi nghiên cứu :
Phạm vi về không gian
Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác đãi ngộ nhân lực ở Công ty cổ phần
Kinh Đô.
Phạm vi về thời gian
Luận văn nghiên cứu các thông tin, dữ liệu thực tế về công tác đãi ngộ nhân
lực tại Công ty cổ phần Kinh Đôtừ 2012 đến 2014. Đề xuất giải pháp định hƣớng
đến năm 2020.
Phạm vi về nội dung:
Đề tài nghiên cứu các vấn đề về công tác đãi ngộ nhân lực gồm: xây dựng chính
sách đãi ngộ nhân lực, triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân lực và đánh
giá công tác đãi ngộ nhân lực tại Công ty Cổ phần Kinh Đô.
4. Những đóng góp mới của luận văn:
Về lý luận: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về đãi ngộ nhân lực nói
chung. Góp phần làm rõ các quan điểm về đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp sản
xuất nói riêng.
Về thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực tại Công ty
cổ phần Kinh Đô, chỉ ra các ƣu điểm, nhƣợc điểm qua đó rút ra nguyên nhân và bài
học kinh nghiệm cho công tác đãi ngộ nhân lực của công ty trong quá trình phát
triển bền vững. Vạch ra các quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu cho công tác đãi
ngộ nhân lực để Công ty cổ phần Kinh Đô có thể thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất
kinh doanh tới năm 2020.
Các phƣơng pháp nghiên cứu này đƣợc trình bày chi tiết tại chƣơng 2 của luận văn.
5. Kết cấu của luận văn: Luận văn gồm 4 chƣơng
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về công tác đãi ngộ nhân lực trong doanh nghiệp.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài
Chƣơng 3: Thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực tại Công ty cổ phần Kinh Đô
Chƣơng 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại Công ty cổ
phần Kinh Đô.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By mitvatit
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement