Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By a3_hq
#1001355 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT LUẬN VĂN BẰNG TIẾNG VIỆT
Tên luận văn: Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ.
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Bảo vệ năm: 2015
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Bình
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích của luân ̣ văn là đ ề xuất đƣợc một số giải pháp nhằm đẩy mạnh
hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ ở thị trƣờng
trong nƣớc.
Để hoàn thành mục đích của đề tài đã đặt ra nhƣ trên, nhiệm vụ của đề tài
cần tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm và thị
trƣờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hƣởng hoạt động
tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
Từ những lý luận trên, luận văn sẽ phân tích đánh giá một cách khách
quan có hệ thống về thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần
chế tạo điện cơ. Nghiên cứu sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học nhƣ:
phƣơng pháp chọn mẫu, phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, phƣơng
pháp phân tích dữ liệu để thấy đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm. Đồng thời, phát hiện
những thuận lợi và khó khăn để làm cơ sở xây dựng các giải pháp đẩy mạnh hoạt
động tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Từ những vấn đề thực tiễn đặt ra, luận văn sẽ đánh giá những điểm mạnh,
điểm yếu trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ và
mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ của Công ty
cổ phần chế tạo điện cơ.
Những đóng góp mới của luận văn:
Những đóng góp chủ yếu của luận văn là:

- Tổng kết một cách có hệ thống cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm, ý nghĩa,
vai trò, nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm, các nhân tố có ảnh hƣởng đến
tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp.
- Đi sâu vào luận giải và vận dụng lý luận vào thực tiễn tiêu thụ sản phẩm tại
Công ty cổ phần chế tạo điện cơ, đánh giá thực trạng, từ đó chỉ ra các hạn chế cũng
nhƣ nguyên nhân của các hạn chế đó trong công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty.
- Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản
phẩm tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ. Nó có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh
kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt nhƣ hiện nay.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN .......4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài..........................................................4
1.2. Khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm ..................................................7
1.2.1. Khái niệm ......................................................................................................7
1.2.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm .........................................................................9
1.3. Một số lý thuyết về tiêu thụ sản phẩm........................................................11
1.3.1. Quan điểm kinh tế........................................................................................11
1.3.2. Quan điểm quản trị bán hàng.......................................................................11
1.3.3. Quan điểm marketing ..................................................................................11
1.4. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp ............................12
1.4.1. Nghiên cứu thị trƣờng..................................................................................12
1.4.2 Phân loại khách hàng mục tiêu .....................................................................14
1.4.3 Chính sách Marketing trong doanh nghiệp công nghiệp..............................17
1.4.4. Tổ chức hoạt động tiêu thụ và dịch vụ sau bán ...........................................22
1.5. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .24
1.5.1 Nhân tố bên trong ........................................................................................24
1.5.2. Nhân tố bên ngoài......................................................................................25
1.6. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp......27
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................29
2.1. Nội dung và quy trình nghiên cứu..............................................................29
2.1.1. Thu thập dữ liệu sơ cấp................................................................................30
2.1.2. Thu thập dữ liệu thứ cấp..............................................................................30
2.1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................30
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu điều tra khảo sát..................................................31
2.2.1. Chọn mẫu.....................................................................................................31
2.2.2. Thiết kế câu hỏi chi tiết cho từng mục ........................................................31
2.2.3. Lựa chọn cấu trúc trả lời cho từng câu hỏi ..................................................32
2.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu ...........................................................................32
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ..................................................34
3.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần chế tạo điện cơ và các chi nhánh....34
3.1.1. Quá trình hình thành phát triển, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ
máy của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ ............................................................34
3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ .......38
3.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ....47
3.2. Phân tích đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần chế
tạo điện cơ...........................................................................................................50
3.2.1. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng...............................................50
3.2.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm theo vùng địa lý ...........................................56
3.2.3. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm theo kênh phân phối.....................................65
3.2.4. Chính sách giá bán của công ty ...................................................................71
3.3. Phân tích các công cụ Marketing tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ.......73
3.3.1. Chính sách thông tin quảng cáo...................................................................73
3.3.2. Chính sách đại lý .........................................................................................75
3.3.3. Tổ chức hoạt động sau bán hàng .................................................................76
3.4. Đánh giá chung về thực trạng tiêu thụ sản phẩm của các chi nhánh thuộc
Công ty cổ phần chế tạo điện cơ.........................................................................76
3.4.1. Những thành công đạt đƣợc.........................................................................76
3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân...................................................................78
CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẤY MẠNH TIÊU THỤ
SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ ............................81
4.1. Định hƣớng phát triển của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ ......................81
4.1.1. Những thuận lợi của công ty cần đƣợc phát huy .........................................81
4.1.2. Những khó khăn, thách thức của công ty trong thời gian tới ......................81

4.1.3. Định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chế tạo
điện cơ trong thời gian tới. ....................................................................................82
4.1.4. Định hƣớng phát triển thị trƣờng.................................................................83
4.2. Một số giải pháp chủ yếu phát triển thị trƣờng tiêu thụ của Công ty cổ phần
chế tạo điện cơ. ...................................................................................................84
4.2.1. Đầu tƣ phát triển sản phẩm mới...................................................................84
4.2.2. Đối với khách hàng......................................................................................85
4.2.3. Phân phối sản phẩm.....................................................................................86
4.2.4. Quảng cáo, xúc tiến bán hàng......................................................................87
4.2.5. Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, coi chất lƣợng sản phẩm là yếu tố hàng đầu.......88
4.2.6. Giải pháp hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm ra các nƣớc trong khu vực
và thế giới. .............................................................................................................89
4.3. Kiến nghị đối với Nhà nƣớc ........................................................................90
KẾT LUẬN...............................................................................................................92
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................93
PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp
khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi các doanh nghiệp đó hoạt động trong nền
kinh tế thị trƣờng, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh
nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là khâu cuối cùng trong
hoạt động sản xuất và cũng là khâu đầu tiên của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp,
theo đó các doanh nghiệp sau mỗi quá trình sản xuất phải tiến hành việc bán sản phẩm để
thu lại những gì đã bỏ ra và có lãi. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp mới có điều
kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
Hoạt động tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá từ hàng sang tiền, nhằm thực
hiện đánh giá giá trị hàng hoá sản phẩm trong kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động
tiêu thụ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau và có liên quan chặt chẽ với nhau: nhƣ
hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trƣờng, xây dựng mạng lƣới tiêu thụ, tổ chức và
quản lý hệ thống kho tàng, xây dựng chƣơng trình bán,... Muốn cho các hoạt động này
có hiệu quả thì phải có những biện pháp & chính sách phù hợp để đẩy nhanh tốc độ
tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo cho hàng hoá của doanh nghiệp có thể tiếp xúc một cách
tối đa với các khách hàng mục tiêu của mình, để đứng vững trên thị trƣờng, chiến thắng
trong cạnh tranh và đƣa doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh.
Trong thực tế hiện nay, việc phát triển thị trƣờng tiêu thụ chƣa đƣợc các doanh
nghiệp chú ý một cách đúng mức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nƣớc. Các
doanh nghiệp nhà nƣớc vẫn chƣa hoàn toàn xoá bỏ đƣợc các ý niệm về tiêu thụ
trƣớc đây, việc tiêu thụ hoàn toàn do Nhà nƣớc thực hiện thông qua các doanh
nghiệp thƣơng nghiệp. Trong nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp không thể
dựa vào Nhà nƣớc giúp đỡ cho việc thực hiện hoạt động tiêu thụ, các doanh nghiệp
phải tự mình xây dựng cho mình chƣơng trình thích hợp nhằm đảm bảo cho tiêu thụ
đƣợc tối đa sản phẩm mà mình sản xuất.
Nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng của vấn đề tiêu thụ sản phẩm đối với
doanh nghiệp, tui đã quyết định chọn đề tài: “ Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của

Công ty cổ phần chế tạo điện cơ” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản trị
kinh doanh.
2. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu
Đâu là kênh tiêu thụ mang lại hiệu quả cao nhất của doanh nghiệp?
Đâu là thị trƣờng tiềm năng mà doanh nghiệp cần tập trung khai thác trong
thời gian tới?
Mặt hàng nào là tiềm năng đối với doanh nghiệp?
3. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất đƣợc một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm
của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ ở thị trƣờng trong nƣớc.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm và thị
trƣờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hƣởng hoạt động
tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
Từ những lý luận trên, luận văn sẽ phân tích đánh giá một cách khách
quan có hệ thống về thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần
chế tạo điện cơ. Nghiên cứu sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học nhƣ:
phƣơng pháp chọn mẫu, phƣơng pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, phƣơng
pháp phân tích dữ liệu để thấy đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm. Đồng thời, phát hiện
những thuận lợi và khó khăn để làm cơ sở xây dựng các giải pháp đẩy mạnh hoạt
động tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Từ những vấn đề thực tiễn đặt ra, luận văn sẽ đánh giá những điểm mạnh,
điểm yếu trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ và
mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ của Công ty
cổ phần chế tạo điện cơ.
5. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
* Về đối tƣợng nghiên cứu: tập trung nghiên cứu họat động tiêu thụ sản phẩm
của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ.
* Phạm vi nghiên cứu

+ Về không gian: nghiên cứu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ
phần chế tạo điện cơ (giới hạn nghiên cứu thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trong nƣớc).
+ Về thời gian nghiên cứu: trong khoảng thời gian từ năm 2012 – 2014.
6. Đóng góp của luận văn
Những đóng góp chủ yếu của luận văn là:
- Tổng kết một cách có hệ thống cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm, ý nghĩa,
vai trò, nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm, các nhân tố có ảnh hƣởng đến
tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp.
- Đi sâu vào luận giải và vận dụng lý luận vào thực tiễn tiêu thụ sản phẩm tại
Công ty cổ phần chế tạo điện cơ, đánh giá thực trạng, từ đó chỉ ra các hạn chế cũng
nhƣ nguyên nhân của các hạn chế đó trong công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty.
- Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản
phẩm tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ. Nó có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh
kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt nhƣ hiện nay.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc bố cục thành 4 chƣơng.
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.
Chƣơng 3: Phân tích đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần
chế tạo điện cơ.
Chƣơng 4 : Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công
ty cổ phần chế tạo điện cơ.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng và sự cạnh giữa các doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh ngày càng gay gắt thì việc nghiên cứu để đƣa ra giải pháp thúc đẩy
tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp nào cũng phải quan
tâm hàng đầu. Vì có tiêu thụ đƣợc sản phẩm thì doanh nghiệp mới nhanh chóng thu
hồi đƣợc vốn, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển và tái đầu tƣ sản xuất. Chính vì
ý thức đƣợc tầm quan trọng của tiêu thụ sản phẩm mà ở Việt Nam đã rất có nhiều
công trình nghiên cứu về tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm,
chiến lƣợc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp theo các góc độ khác nhau. Qua thời
gian tìm hiểu, tham khảo một số công trình nghiên cứu có liên quan tui xin đƣa ra
một vài công trình khoa học cụ thể sau đây :
1. Michael.E.Porter viết cuốn “ chiến lược cạnh tranh”, có đề cập đến những
chiến lƣợc cạnh tranh tổng quát giúp cho các doanh nghiệp có định hƣớng, lựa chọn
hƣớng đi đúng đắn, hợp lý. Tác giả giới thiệu một trong những công cụ cạnh tranh
mạnh mẽ nhất: ba chiến lƣợc cạnh tranh phổ quát - chi phí thấp, khác biệt hóa và trọng
tâm, những chiến lƣợc đã biến định vị chiến lƣợc trở thành một hoạt động có cấu trúc.
Tác phẩm chỉ rõ lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở bản thân mỗi hoạt động, mà còn ở
cả mối liên kết giữa các hoạt động với nhau, với các hoạt động của nhà cung cấp và cả
các hoạt động của khách hàng nữa. “Lợi thế cạnh tranh” cũng là cuốn sách đầu tiên
mang đến cho chúng ta công cụ để phân đoạn chiến lƣợc một ngành kinh doanh và
đánh giá một cách sâu sắc logic cạnh tranh của sự khác biệt hóa. Đồng thời, tác giả còn
chỉ ra phƣơng pháp định nghĩa lời thề cạnh tranh theo chi phí và giá tƣơng đối và trình
bày một góc nhìn hoàn toàn mới về cách thức tạo và phân chia lợi nhuận. Tác phẩm
giúp cho nhà lãnh đạo có thể đánh giá tình huống kinh doanh trong thực tiễn, xây dựng
chiến lƣợc và phát triển chiến lƣợc một cách nhanh chóng hiệu quả hơn.
2. Philip Kotler viết cuốn “quản trị Marketing” có đề cập đến tiến trình quản
trị marketing bao gồm các công việc: phân tích các cơ hội thị trƣờng, lựa chọn thị
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022888 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement