Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#967984 Chia sẻ link tải luận văn những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Phú

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1.Lý do chọn đề tài
Phát triển kinh tế hợp tác nói chung và HTX NN nói riêng là một trong
những vấn đề mang tính thời sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nó vừa mang tính
khách quan, vừa là yêu cầu bức xúc, thu hút sự quan tâm của nhiều cấp, nhiều ngành
và mọi tầng lớp dân cư trong cả nước, nhất là hiện nay nền nông nghiệp Việt Nam
đang bước sang giai đoạn của nền kinh tế thị trường và trên đường hội nhập với kinh
tế khu vực và thế giới.
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà Nước, tỉnh An Giang đã tập trung xây dựng và triển khai đề án thực hiện phát
triển HTX NN giai đoạn 2001-2005 và đã đem lại những bước chuyển biến đáng kể.
Tuy nhiên, trên thực tế quá trình chuyển đổi và thành lập mới HTX diễn ra còn khá
phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Để chuyển đổi, xây dựng HTX nông nghiệp thực
sự đem lại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện và giải quyết nhiều vấn đề, trong đó
việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTX NN là một
trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, để từ đó thấy rõ những hạn chế, tồn tại mà
đưa ra giải pháp xác thực hơn.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tui đã mạnh dạng chọn đề
tài “Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTX NN
Huyện Châu Phú”.
1.2.Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài được thực hiện, nhằm nghiên cứu các mục tiêu cụ thể sau:
 Xác định thực trạng hoạt động của các HTX NN ở huyện Châu Phú.
 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các HTX
NN huyện Châu Phú.
 Sau cùng là một số giải pháp nhằm làm nâng cao hiệu quả hoạt động cho
HTX NN ở huyện Châu Phú và làm cơ sở tham khảo cho các cấp chính
quyền, từ đó có những chính sách hợp lý cho sự phát triển HTX NN tại
huyện.
1.3.Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu các HTX tại Huyện Châu Phú và chủ yếu là
các HTX NN trên địa bàn huyện.
- Do hạn chế về thời gian nên đề tài chỉ nghiên cứu các nhân tố làm tăng chi phí
cho HTX NN, mà chủ yếu là các nhân tố làm tăng các khoản chi phí bất hợp lý trong
hoạt động của HTX NN.
1.4.Phương pháp nghiên cứu
1.4.1.Thu thập dữ liệu sơ cấp
- Thực hiện điều tra trực tiếp theo phương pháp (chọn mẫu ngẫu nhiên)
phỏng vấn bằng bảng câu hỏi đến tất cả các HTX NN huyện Châu Phú. Bảng câu hỏi được thiết kế dựa trên cơ sở khảo sát thực tế và các nội dung nghiên
cứu.( Sau đó bảng câu hỏi được phỏng vấn thử kiểm tra. Bảng câu hỏi được
chỉnh sữa một lần và tiến hành điều tra.).
- Đối tượng nghiên cứu: các chức danh chủ chốt trong các HTX NN ở huyện
Châu Phú.
1.4.2.Thu thập dữ liệu thứ cấp
- Các báo cáo, đề tài về HTX NN ở An Giang và Huyện Châu Phú
- Văn bản Luật về HTX
- Sách, báo, internet …
- Các đề tài nghiên cứu có liên quan
1.4.3.Phương pháp xử lý số liệu
- Bảng câu hỏi sau khi điều tra sẽ được chuẩn hóa và sau đó sẽ sử dụng phần
mềm SPSS 13.0 dùng để thống kê mô tả, phân tích tần số
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. Lý thuyết chung về HTX NN
2.1.1.Khái niệm về HTX NN
Định nghĩa HTX: Theo Điều 1 Luật HTX sửa đổi (26/11/2003): “HTX là
tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã viên)
có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật
này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia HTX, cùng nhau thực
hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Theo định nghĩa của
Liên minh HTX quốc tế (ICA) được thực hiện năm 1995: “HTX là một tổ chức
chính trị của những người tự nguyện liên hiệp lại để đáp ứng nhu cầu và nguyện
vọng chung của họ về kinh tế, xã hội và văn hoá thông qua một xí nghiệp cùng sở
hữu và quản lý dân chủ”. Định nghĩa này còn được hiểu như sau: “HTX dựa trên ý
nghĩa tự cứu mình, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, công bằng và đoàn kết, theo
truyền thống của những người sáng lập ra HTX, các xã viên HTX tin tưởng vào ý
nghĩa đạo đức về tính trung thực, cởi mở, trách nhiệm xã hội và quan tâm chăm sóc
người khác”.
Định nghĩa HTX NN: Theo Nghị định 43/CP của Chính phủ (29.4.1997)
về việc ban hành Điều lệ mẫu HTX NN thì: “HTX NN là tổ chức kinh tế tự chủ, do
nông dân và những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp
vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể và của
từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho
kinh tế hộ gia đình của các xã viên và kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến,
tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và kinh doanh các ngành
nghề khác ở nông thôn, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp”.
2.1.2.Quá trình hình thành và phát triển HTX ở Việt Nam
Ở Việt Nam, HTX, chủ yếu là HTX NN được bắt đầu xây dựng từ tháng
8/1955, tức sau khi Nghị Quyết TW 8 (khoá II) ra đời, Nghị quyết này chủ trương
xây dựng thí điểm các HTX từ năm 1955 đến nay, phong trào HTX ở Việt Nam có
thể chia ra làm 2 giai đoạn chính.
Giai đoạn 1: từ năm 1955 đến năm 1986
- Ở giai đoạn này, nhân thức được vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, mà
nồng cốt là HTX, Nghị quyết TW lần thứ 14 (khoá II) tháng 11/1958 Đảng ta xác
định: phong trào HTX ở nước ta mới xây dựng, vì vậy phải đi từ thấp đến cao. Quan
điểm này thể hiện rõ trong tư tưởng của Bác Hồ về hợp tác hóa nông nghiệp và được
đăng tải ở nhiều tác phẩm trong Hồ Chí Minh toàn tập.
- Trong 2 thập kỷ 60-70 của thế kỷ XX, phong trào xây dựng HTX ở Miền
Bắc nước ta trở nên rầm rộ. Tuy chúng đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã
hội miền Bắc và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng ở Miền Nam. Song, nhìn
chung trong giai đoạn này, phong trào HTX và những hoạt động của nó đã bộc lộ
nhiều khuyết điểm khó có thể khắc phục được.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement