Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hangptt95
#929855

Download miễn phí Luận văn Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3

I. Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động 3

1. Vốn lưu động 3

2. Vai trò của vốn lưu động 4

3. Phân loại vốn lưu động 5

4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng 6

II. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 7

1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và công tác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 7

2. Quản lý và bảo toàn vốn lưu động trong kinh doanh 8

3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn lưu động 9

4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 12

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động 15

Chương II: Thực trạng về quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần đầu tư Hà Việt. 16

I. Một số khái quát về Công ty Cổ phần đầu tư Hà Việt. 16

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư Hà Việt. 16

2. Cơ cấu tổ chức 17

3. Hình thức sổ sách kế toán của Công ty 19

4. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2003 - 2004 21

II. Thực trạng về tình hình tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần đầu tư Hà Việt. 22

1. Đánh giá khái quát về tình hình quản lý sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cổ phần đầu tư Hà Việt. 22

2. Đánh giá khái quát về tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần đầu tư Hà Việt. 24

 

Chương III: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần đầu tư Hà Việt. 35

I. Đánh giá chung 35

1. Ưu điểm 35

2. Những tồn tại 36

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần đầu tư Hà Việt. 37

Kết luận 39

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ngắn hạn nghĩa là khả năng đáp ứng các nhu cầu thanh toán dước một năm cuả các khoản tài sản lưu động của doanh nghiệp. Nếu hệ số này lớn hơn 1 chứng tỏ các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp có tài sản lưu động bảo đảm.
Hệ số khả năng
=
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
thanh toán hiện thời
Tổng nợ ngắn hạn
3.4.6 Hệ số thanh toán nhanh
Hệ số này cho biết khả năng thanh toán của tiền và các khoản phải thu nghĩa là các tài sản có thể chuyển nhanh thành tiền đối với các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.
Hệ số khả năng
=
Tài sản lưu động - hàng tồn kho
thanh toán nhanh
Tổng nợ ngắn hạn
3.4.7 Hệ số sinh lời vốn lưu động
Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động có thể tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này càng cao càng tốt. Mức doanh lợi vốn lưu động càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao.
Hệ số sinh lời vốn lưu động =
Lợi nhuận thuần
VLĐ bình quân
4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
Trong vốn lưu động thì vốn bằng tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản vốn lưu động đóng vai trò quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn vì thế quản lý vốn lưu động được nghiên cứu trên các góc độ:
Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
Việc sử dụng hợp lý tiết kiệm vốn lưu động được biểu hiện trước hết ở tốc độ luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp nhanh hay chậm. Vốn lưu động luân chuyển càng nhanh thì hiệu suất sử dụng vốn lưu động càng cao và ngược lại.
Tốc độ luân chuyển vốn lưu động có thể đo bằng hai chỉ tiêu là số lần luân chuyển( số vòng quay vốn) và kỳ luân chuyển vốn (số ngày của một vòng quay vốn). Số lần luân chuyển vốn lưu động phản ánh số vòng quay vốn được thực hiện trong thời kỳ nhất định, thường tính trong một năm. Công thức tính như sau:
L
=
M
VLĐ
Trong đó:
L: Số lần luân chuyển( số vòng quay) của vốn lưu động trong kỳ.
M: Tổng mức luân chuyển vốn trong kỳ
VLĐ: Vốn lưu động bình quân trong kỳ.
Kỳ luân chuyển vốn lưu động phản ánh số ngày để thực hiện một vòng
quay vốn lưu động
Công thức được xác định như sau:
K
=
360
L
hay
K
=
VLĐ* 360
M
Trong đó:
K: Kỳ luân chuyển vốn lưu động
M,VLĐ: Như công thức trên
Vòng quay vốn lưu động càng nhanh thì kỳ luân chuyển của vốn càng được rút ngắn và chứng tỏ vốn lưu động càng được sử dụng có hiệu quả
Mức tiết kiệm vốn lưu động như sau:
Vtk
=
M1
x (K1- K0)
360
Trong đó:
Vtk: Vốn lưu động có thể tiết kiệm (-) hay phảI tăng thêm (+) do sự thay đổi của tốc độ luân chuyển vốn lưu động của kỳ này so với kỳ trước.
M1: Tổng mức luận chuyển vốn năm kế hoạch.
Ko, K1: Kỳ luân chuyển vốn năm báo cáo và năm kế hoạch
Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
Hệ số đảm nhiệm VLĐ
=
VLĐ bình quân trong kỳ
Doanh thu thuần thực hiện trong kỳ
Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu dộng
Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động trước thuế và lãi vay: chỉ tiêu này phản ánh mức sinh lời của vốn lưu động chưa có sự tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp và chưa tính đến vốn lưu động được hình thành từ nguồn nào
Công thức tính như sau:
Tỷ suất VLĐ trước thuế và lãi vay
=
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
x 100%
VLĐ
Trong đó:
VLĐ: Vốn lưu động bình quân trong kỳ.
- Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động tính với lợi nhuận trước thuế
Chỉ tiêu này phản ánh mức sinh lời của vốn lưu động chưa có sự tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp. Công thức tính như sau:
Tỷ suất VLĐ trước thuế
=
Lợi nhuận trước thuế
x 100%
VLĐ
- Tỷ suất lợi nhuận thuần: Chỉ tiêu này phản ánh mức sinh lời của vốn lưu động, một đồng vốn lưu động có thể đạt được bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần. Chỉ tiêu này phản ánh mức sinh lời của vốn lưu động đã chịu sự tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi vay.
Công thức tính như sau:
Tỷ suất VLĐ sau thuế
=
Lợi nhuận sau thuế
x 100%
VLĐ
Trên đây một số chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp giúp cho nhà quản lý tài chính đánh giá đúng đắn tình hình của kỳ trước, từ đó có nhận xét và nêu ra những biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý vốn cho kỳ tiếp theo.
5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
5.1. Nhân tố khách quan
Do những rủi ro không lường trước phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt... hay những rủi ro kinh doanh làm thiệt hại vốn của doanh nghiệp.
Do sự phát triển của nền kinh tế: Với tình hình thị trường giá cả ổn định, doanh nghiệp có điều kiện sử dụng vật tư, phương tiện kỹ thuật hiện đại vào quá trình sản xuất kinh doanh, ngược lại nếu điều kiện tăng trưởng thấp, lãi suất và tỷ giá không ổn định, thất nghiệp, lạm phát, sức mua đồng tiền giảm sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
5.2. Nhân tố chủ quan
Do việc bố trí cơ cấu bất hợp lý: Nếu vốn lưu động đầu tư vào các tài sản không cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì sẽ làm cho hiệu quả sử dụng vốn lưu động bị giảm sút.
Do lựa chọn phương án đầu tư: Đây là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp lựa chọn dự án đầu tư tốt: đầu tư ra các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hạ thì hiệu quả kinh doanh sẽ lớn. Ngược lại, doanh nghiệp lựa chọn dự án đầu tư sai lầm dẫn tới sản phẩm hàng hoá doanh nghiệp sản xuất ra kém chất lượng, không phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng sẽ khó tiêu thụ. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ứ đọng vốn, hiệu quả sử dụng vốn thấp.
Do công tác quản lý vốn chưa tốt: Quản lý vốn không tốt dẫn đến tình trạng sử dụng vốn lãng phí, đặc biệt là vốn lưu động trong quá trình mua sắm, dự trữ vật tư sản xuất sản phẩm.
Do cơ cấu tổ chức lao động của doanh nghiệp: việc bố trí lực lượng lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sẽ giúp họ phát huy hết năng lực của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chương II: Thực trạng về quản lý và hiệu quả
sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt
I. Một số khái quát về Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt.
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt.
* Giai đoạn từ năm 1994 đến năm 1995
Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt được thành lập theo giấy phép số 1168/GP-UB ngày 9 tháng 5 năm 1994, quyết định số 3989/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội và đăng ký kinh doanh số 044084 ngày 12 tháng 5 năm 1994 của Trọng tài kinh tế Hà Nội cấp.
Khi mới thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt có trụ sở tại: Số 50 Đặng Tiến Đông - Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, có hai thành viên góp vốn với số vốn điều lệ là 250.000.000đ (Hai trăm năm triệu đồng chẵn./.)
* Giai đoạn từ năm 1996 đến nay
Sau hai năm hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt đã phát triển, trưởng thành và khẳng định sự tồn tại của Công ty trên thị trường. Ban lãnh đạo Công ty đã dưa ra nhi
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement