Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hhungcodon123
#924362

Download miễn phí Đề tài Bàn về vấn đề hạch toán các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Nội dung 2

Phần 1 : Các vấn đề cơ bản về dự phòng 2

1. Dự phòng phả thu khó đòi 3

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6

3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động tài chính 7

Phần 2 : Hạch toán các khoản dự phòng ở Việt Nam hiện nay 9

1. Dự phòng phải thu khó đòi 9

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 13

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động tài chính 15

Phần 3 : Một số ý kiến đóng góp 19

 Kết luận 22

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hßng ®­îc ph¶n ¸nh ë bªn tµi s¶n m¨c dï nã cã sè d­ cã vµ nã ®­îc ghi ©m . Nhê nh­ vËy mµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n. Ta cã c«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n nh­ sau :
Tæng gi¸ trÞ thùc = tæng gi¸ trÞ ghi - c¸c kho¶n dù phßng
tÕ cña tµi s¶n trªn sæ s¸ch kÕ to¸n ®· trÝch lËp
Ph­¬ng diÖn tµi chÝnh : Dù phßng gi¶m gi¸ cã t¸c dông lµm gi¶m l·i cña niªn ®é nªn doanh nghiÖp tÝch luü ®­îc mét sè vèn ®¸ng lÏ ®­îc chia . Doanh nghiÖp cã thÓ dïng sè vèn nµy ®Ó ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, sang n¨m sau , khi c¸c kho¶n gi¶m gi¸ tµi s¶n thùc sù ph¸t sinh doanh nghiÖp sÏ dïng sè vèn ®ã ®Ó bï ®¾p . Thùc chÊt , c¸c kho¶n dù phßng lµ nguån tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¹m thêi n»m trong tµi s¶n l­u ®éng tr­íc khi sö dông thùc thô .
Ph­¬ng diÖn thuÕ kho¸ : Dù phßng gi¶m gi¸ ®­îc ghi nhËn nh­ mét kho¶n chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc ph¸t sinh ®Ó tÝnh ra lîi tøc thùc tÕ, do ®ã lµm gi¶m thuÕ thu nhËp ph¶i nép cña n¨m b¸o c¸o .
ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n, tr­íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh . Trªn c¬ së c¸c b»ng chøng tin cËy vÒ sù gi¶m gi¸ cña tõng ®èi t­îng cô thÓ , kÕ to¸n sÏ tÝnh ra sè dù phßng gi¶m gi¸ cÇn lËp cho niªn ®é tíi víi ®iÒu kiÖn sè dù phßng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ sè lîi nhuËn thùc tÕ ph¸t sinh cña doanh nghiÖp .ViÖc lËp dù phßng ph¶i tiÕn hµnh riªng cho tõng lo¹i vËt t­ hµng ho¸ , tõng lo¹i chøng kho¸n bÞ gi¶m gi¸ , tõng kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi . Sau ®ã ph¶i tæng hîp toµn bé c¸c kho¶n dù phßng vµo b¶ng kª chi tiÕt dù phßng tõng lo¹i . §Ó thÈm ®Þnh møc ®é gi¶m gi¸ cña c¸c lo¹i vËt t­ hµng ho¸ , chøng kho¸n , vµ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi, doanh nghiÖp thµnh lËp héi ®ång víi c¸c thµnh viªn b¾t buéc lµ gi¸m ®èc , kÕ to¸n tr­ëng , tr­ëng phßng vËt t­ ( hoÆc kinh doanh ) .
Dù phßng gi¶m gi¸ tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®­îc chia lµm c¸c lo¹i nh­ sau :
1 . Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi .
Dù phßng ph¶i rthu khã ®ßi lµ dù phßng phÇn gi¸ trÞ bÞ tæn thÊt cña c¸c kho¶n nî ph¶i thu, cã thÓ kh«ng ®ßi ®­îc do ®¬n vÞ nî hoÆc ng­êi nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trong n¨m kÕ ho¹ch .
§èi t­îng lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi lµ c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi . Mét kho¶n nî ph¶i thu ®­îc gäi lµ nî ph¶i thu khã ®ßi khi nã tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau :
Nî ph¶i thu ®· qu¸ h¹n thanh to¸n tõ hai n¨m trë nªn , kÓ tõ ngµy ®Õn h¹n nî ®­îc ghi trong hîp ®ång kinh tÕ , c¸c khÕ ­íc vay nî hoÆc cam kÕt nî , doanh nghiÖp ®· ®ßi nhiÒu lÇn nh­ng vÉn ch­a thu ®­îc nî .
Tr­êng hîp ®Æc biÖt , tuy thêi gian qu¸ h¹n ch­a tíi hai n¨m , nh­ng ®¬n vÞ nî ®ang trong thêi gian xem xÐt gi¶i thÓ , ph¸ s¶n hoÆc ng­êi nî cã dÊu hiÖu kh¸c nh­ bá trèn , ®ang bÞ c¸c c¬ quan ph¸p luËt truy tè , giam gi÷ , xÐt xö … th× còng ®­îc ghi nhËn lµ kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi .
§Ó ®­îc trÝch lËp dù phßng th× c¸c kho¶n n¬ ph¶i thu khã ®ßi nµy ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu :
Ph¶i cã tªn , ®Þa chØ néi dung tõng kho¶n nî, sè tiÒn ph¶i thu cña tõng ®¬n vÞ nî hoÆc ng­êi nî, trong ®ã ghi râ sè nî ph¶i thu khã ®ßi .
§Ó cã c¨n cø lËp dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi doanh nghiÖp ph¶i cã chøng tõ gèc hoÆc x¸c nhËn cña ®¬n vÞ nî hoÆc ng­êi nî vÒ sè tiÒn cßn nî ch­a tr¶ bao gåm : hîp ®ång kinh tÕ , khÕ ­íc vay nî , b¸n thanh lý hîp ®ång , cam kÕt nî , ®èi chiÕu c«ng nî …
Trªn c¬ së nh÷ng ®èi t­îng vµ ®iÒu kiÖn lËp dù phßng vÒ nî ph¶i thu khã ®ßi doanh nghiÖp ph¶i dù kiÕn møc tæn thÊt cã thÓ x¶y ra trong n¨m kÕ ho¹ch cña c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi, kÌm theo c¸c chøng cø chøng minh c¸c kho¶n nî khã ®ß nãi trªn .
Møc lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®­îc x¸c ®Þnh theo hai ph­¬ng ph¸p :
Ph­¬ng ph¸p 1 : ¦íc tÝnh trªn doanh thu b¸n chÞu ( ph­¬ng ph¸p kinh nghiÖm )
Sè dù phßng ph¶i thu = Tæng sè doanh thu - Tû lÖ ph¶i thu khã
Ph¶i lËp cho n¨m tíi b¸n chÞu ®ßi ­íc tÝnh
Ph­¬ng ph¸p 2 : ¦íc tÝnh ®èi víi kh¸ch hµng ®¸ng ngê ( dùa vµo thêi gian qu¸ h¹n thùc tÕ )
Sè dù phßng cÇn ph¶i Sè nî ph¶i thu tû lÖ ­íc tÝnh kh«ng
lËp cho niªn ®é tíi cña = cña kh¸ch hµng * thu ®­îc ë kh¸ch
kh¸ch hµng ®¸ng ngê i ®¸ng ngê i hµng ®¸ng ngê i
Tæng møc lËp dù phßng c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi tèi ®a b»ng 20% tæng sè nî ph¶i thu cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m . §iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt kh¸ch hµng hoÆc tr­íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hÇu hªt kh¸ch hµng tr¶ nî lµm cho tû lÖ nî ph¶i thu khã ®ßi trªn tæng nî ph¶i thu lín h¬n 20% . PhÇn lín h¬n ®ã sÏ kh«ng ®­îc lËp dù phßng vµ nh­ thÕ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n sÏ kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ thùc cña tæng gi¸ trÞ tµi s¶n .
C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ®­îc quyÕt ®inh xo¸ sæ khi cã c¸c b»ng chøng sau :
§èi víi con nî lµ ph¸p nh©n : Ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n cho xö lý ph¸ s¶n hay quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ gi¶ thÓ doanh nghiÖp hoÆc c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
§èi víi con nî lµ thÓ nh©n : Con nî ®ang tån t¹i nh­ng cã ®ñ b»ng chøng chøng minh kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî hoÆc cã lÖnh truy n· hoÆc ®ang thi hµnh ¸n hoÆc con nî ®· chÕt ( kÌm theo x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng )
C¸c kho¶n nî ph¶i thu sau khi ®· cã quyÕt ®Þnh xo¸ sæ nî, doanh nghiÖp vÉn ph¶i theo dâi riªng trªn sæ s¸ch trong thêi h¹n tèi thiÓu lµ 5 n¨m vµ tiÕp tôc cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu håi nî . NÕu thu håi ®­îc nî sau khi trõ ®i c¸c chi phÝ liªn quan ®Ðn qu¸ tr×nh ®ßi nî phÇn cßn l¹i h¹ch to¸n vµo thu nhËp kh¸c .
2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho .
Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ dù phßng phÇn gi¸ trÞ bÞ tæn thÊt do gi¶m gi¸ vËt t­ , thµnh phÈm , hµng ho¸ tån kho cã thÓ x¶y ra trong n¨m kÕ ho¹ch .
§èi t­îng lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho lµ nguyªn vËt liÖu , dông cô dïng cho s¶n xuÊt , vËt t­ hµng ho¸, thµnh phÈm tån kho, mµ gi¸ trÞ trªn thÞ tr­êng thÊp h¬n gi¸ trÞ ®ang ghi trªn sæ kÕ to¸n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh .
VËt t­ hµng ho¸ ®­îc trÝch lËp dù phßng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau :
Cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh hoÆc c¸c b»ng chøng kh¸c chøng minh gi¸ vèn vËt t­ hµng ho¸ tån kho .
Lµ nh÷ng vËt t­ hµng ho¸ thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp tån kho t¹i thêi ®iÓm lËp baoc c¸o tµi chÝnh cã gi¸ trÞ thu håi hoÆc gi¸ trÞ thÞ tr­êng thÊp h¬n gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n .
VËt t­ hµng ho¸ tå kho bÞ gi¶m gi¸ so víi gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n bao gåm : vËt t­ hµng ho¸ tån kho bÞ h­ háng kÐm mÊt phÈm chÊt bÞ lçi thêi hoÆc gi¸ b¸n bÞ gi¶m theo mÆt b»ng chung trªn thÞ tr­êng .
Tr­êng hîp vËt t­ hµng ho¸ tån kho cã gi¸ trÞ bÞ gi¶m so víi gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n nh­ng gi¸ b¸n cña nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô ®­îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng vËt t­ hµng ho¸ nµy kh«ng bÞ gi¶m gi¸ th× kh«ng ®­îc trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ vËt t­ hµng ho¸ .
Khi lËp dù phßng gi¶m gi¸ vËt t­ hµng ho¸ tån kho doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh gi¶m gi¸ , sè l­îng tån kho thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt t­ hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh møc dù phßng .
Møc dù phßng cÇn lËp = Sè l­îng hµng tån Møc gi¶m gi¸ cña
N¨m tíi cho hµng tån kho i kho i cuèi niªn ®é * hµng tån kho i
Trong ®ã :
Møc gi¶m gi¸ cña = GÝa ghi trªn sæ cña - Gi¸ thùc tÕ trªn thÞ
hµng tån kho i hµng tån kho i tr­êng cña hµng tån kho i
GÝa thùc tÕ trªn thÞ tr­êng cña c¸c lo¹i vËt t­ hµng ho¸ tån kho gi¶m gi¸ t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m lµ gi¸ c¶ cã thÓ mua hoÆc b¸n ®­îc trªn thÞ tr­êng . VÊn ®Ò khã kh¨n hiÖn nay víi c¸c doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng ? §...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement