Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zenie_love
#918044

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty phát triển nhà Thanh trì

MỤC LỤC

Trang

Phần I: Quán trình hình thành và phát triển Công ty

cổ phần kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà nội . 1

1. Quá trình phát triển qua các thời kỳ 1

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 3

1/ Cơ cấu tổ chức . .3

2/ Chức năng nhiệm vụ . 4

 3/ Nhiệm vụ cụ thể từng tổ chức . 4

3.1 Hội đồng quản trị . 4

3.2 Ban kiểm soát . 7

3.3 Ban giám đốc Công ty 8

3.4 Quy chế hoạt động của các phòng quản lý 16

3.5 Quy chế hoạt động của các Ban quản lý dự án 28

Phần II: Thực trạng đầu tư và công tác quản lý

 hoạt động đầu tư ở công ty . 33

1. Tổng quan về hoạt động đầu tư . 33

2. Thực trạng đầu tư . 36

3. Thực trạng quản lý đầu tư 36

a. Công tác lập dự án 36

b. Công tác thẩm định . 37

c. Công tác đấu thầu . 38

d. Công tác quản lý dự án . 38

Phần III: Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả

đầu tư của Công ty 39

1. Giải pháp . 39

2. Tồn tại và kiến nghị . 39

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng tác quản lý xây lắp, quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý sử dụng thiết bị, đánh giá sản phẩm…. trong xây lắp, thi công các công trình của Công ty ký kết.
+ Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học kỹ thuật, nắm bắt công nghệ mới, tập huấn an toàn lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CBCNV.
+ Tổ chức chỉ đạo các buổi ký kết các hợp đồng, nghiệm thu thanh quyết toán từng phần, giai đoạn hay toàn bộ dự án, công trình.
+ Được Giám đốc Công ty uỷ quyền tham gia các hội nghị, hội thảo mà Tổng Công ty tổ chức khi Giám đốc đi vắng.
b2. Phó Giám đốc quản lý các dự án, tư vấn đầu tư kinh doanh nhà và đô thị:
Được ban Giám đốc phân công giúp Giám đốc Công ty các hoạt động kinh doanh, phát triển dự án, Đầu tư kinh doanh nhà và quản lý đô thị. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và liên đới trách nhiệm trước Nhà nước, UBND Thành phố, Tổng Công ty và Hội đồng Quản trị Công ty về lĩnh vực mình phụ trách.
* Trách nhiệm và quyền hạn:
-. Quản lý dự án:
Quản lý theo dõi tất cả mọi diễn biến của các dự án trong công ty đã, đang, sắp triển khai thực hiện theo kế hoạch của Công ty và Tổng Công ty.
+ Chịu trách nhiệm đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan của các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
+ Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra các nội dung dự án đầu tư xây dựng; Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán của các công trình, các hạng mục trong dự án và các thủ tục pháp lý liên quan khác trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Chỉ đạo các phòng Quản lý chức năng phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án và chính quyền nơi có dự án, lập phương pháp đền bù, giải phóng mặt bằng, nhận đất, giao đất theo đúng quy định của Nhà nước, địa phương và của Công ty.
+ Lập kế hoạch tìm kiếm, khai thác các nguồn dự án về đầu tư nhà ở, đất ở, hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, đô thị.
+ Trực tiếp điều hành chỉ đạo phòng QLDA Công ty, phối kết hợp với các phòng, ban chức năng khác quản lý các hoạt động nghiệm thu, thanh quyết toán các hợp đồng xây lắp, những hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng.
+ Theo uỷ quyền của Giám đốc Công ty cùng với trưởng Phòng tài chính Kế toán Công ty, lập kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn đầu tư trong việc triển khai kinh doanh các dự án và chịu trách nhiệm trực tiếp về kế hoạch này.
+ Theo uỷ quyền của Giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban quản lý dự án soạn thảo các hợp đồng về mua bán: Nhà đất có hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở giá thống nhất trong Ban Giám đốc Công ty hay được Hội đồng quản trị định giá công ty lập tại phương án kinh doanh của dự án.
+ Chịu trách nhiệm trước giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của các Ban quản lý dự án trong: Quản lý quy hoạch,
quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản…đối với chủ đầu tư thứ phát. Đề nghị Giám đốc xác nhận các thủ tục pháp lý về quyền sở hữu công trình, sở hữu đất có hạ tầng kỹ thuật thuộc phân cấp quản lý của công ty.
+ Tổng hợp báo cáo và báo cáo trước Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Công ty về các hoạt động dự án được giao.
+ Chịu trách nhiệm soạn thảo và ra các văn bản có liên quan đến việc quản lý dự án, lưu giữ hồ sơ số liệu các dự án tham gia quản lý theo hệ thống quản lý ISO 9001-2000.
- Quản lý đầu tư kinh doanh nhà và đô thị:
+ Khai thác, lập dự án, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Thành phố, Tổng Công ty và Công ty.
+ Khai thác, lập phương án kinh doanh nhà.
+ Chỉ đạo tư vấn về đất và nhà ở.
+ Chỉ đạo thực hiện tư vấn xây dựng và giám sát thi công xây dựng dân dụng.
+ Chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng.
+ Khai thác và tư vấn quản lý đô thị và chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình.
+ Lập phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch Công ty và Tổng Công ty giao.
Tổng hợp báo cáo hoạt động về kế hoạch Đầu tư kinh doanh nhà và Quản lý Đô thị báo cáo Giám đốc Công ty theo định kỳ hay thường xuyên.
+ Chịu trách nhiệm soạn thảo và ra các văn bản liên quan đến công tác đầu tư kinh doanh nhà và quản lý Đô thị.
Ngoài ra được uỷ quyền của giám đốc tham gia các hội nghị, hội thảo, giao ban các cấp hay điều hành Công ty khi giám đốc yêu cầu.
Được Giám đốc Công ty uỷ quyền điều hành hoạt động của Công ty khi Giám đốc Công ty đi vắng 3 ngày trở lên.
b3. Phó giám đốc Phụ trách nội chính:
Được Ban Giám đốc phân công giúp giám đốc Công ty quản lý Nhà nước về mặt hoạt động nội chính trong Công ty. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, HĐQT Công ty và liên đới chịu trách nhiệm trước Nhà nước, UBND Thành phố, Tổng Công ty về các việc mà mình phụ trách.
* Trách nhiệm và quyền hạn:
- Về quản lý Nhà nước quản lý hành chính:
+ Xây dựng và chỉ đạo các Phòng quản lý chức năng, trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng quy chế Quản lý hành chính và các quy định nội bộ của Công ty .
+ Chịu trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo tinh thần điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh phát tiển nhà và Đô thị Hà nội.
+ Chịu trách nhiệm về quản lý:
Lực lượng cán bộ công nhân viên trong giờ làm việc
Toàn bộ cơ sở vật chất như vật tư, thiết bị, nhà cửa, kho tàng, ô tô, máy văn phòng.
Trật tự an ninh, nội vụ trong và ngoài công ty.
An toàn lao động trong công ty và ngoài công trường.
Quản lý về giao tiếp đối nội, đối ngoại….
Về phòng chống thiên tai, cháy nổ khi xảy ra.
Bảo đảm mọi quyền lợi và nghĩa vụ của CBCNV.
- Về quản lý tài chính nội bộ:
+ Tham gia quản lý tài chính của Công ty trong các lĩnh vực: Chi phí hội nghị, Hội thảo, giao ban, phát động các phong trào…Chi phí nghỉ chế độ, dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ, tham quan nghỉ mát, nghỉ phép và các ngày lễ tết,…Chi phí trong thi đua khen thưởng, Đề xuất quyết định các chi phí sửa chữa lớn: như trụ sở công ty, sân vườn, nhà gara ôtô, xe máy, đường đi nội bộ…. Thay thế phụ tùng ôtô và sửa chữa nhỏ.
+ Mua sắm vật tư văn phòng và thiết bị văn phòng trang bị phục vụ công tác quản lý, SXKD của Công ty.
- Tổng hợp báo cáo và báo cáo Giám đốc Công ty định kỳ về biến động nội vụ, tài sản thiết bị của Công ty.
- Thừa uỷ quyền của Giám đốc Công ty tham gia các buổi giao ban, hội nghị, hội thảo các cấp…khi Giám đốc Công ty yêu cầu.
* Ban Giám đốc Công ty là một khối thống nhất điều hành mọi hoạt động của Công ty có quan hệ mật thiết với Ban chấp Hành Đảng Uỷ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành đoàn thanh niên.
Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triền nhà và Đô thị Hà nội là thành viên của Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Nhà Hà hội. Do đó công ty chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về mặt nghiệp vụ của các Phòng, Ban của Tổng Công ty. Công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính theo quy định tại luật Danh nghiệp song không chịu sự ràng bu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement