Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gerrell
#918041

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh

MỤC LỤC

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ TĨNH 1

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 1

1.1. Thời kỳ 1945 - 1954 1

1.2. Thời kỳ 1955 - 1975 1

1.3. Thời kỳ 1976 - 1985 2

1.4. Thời kỳ 1986 - 2000 3

1.5. Thời kỳ 2001 - 2005 4

2. Chức năng và nhiệm vụ. 5

2.1. Vị trí và chức năng 5

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 5

2.3. Cơ cấu tổ chức của Sở 7

II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 8

1. Vai trò của đầu tư với sự phát triển Kinh tế - xã hội ở Hà Tĩnh 8

2. Thực trạng của việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 9

2.1 Thực trạng cấp giấy phép đầu tư trực tiếp nước ngoài. 9

2.2. Kết quả hoạt động của các dự án Đầu tư trực tiếp nước ngoài. Error! Bookmark not defined.

2.3 Mặt trái của việc tiếp nhận các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh. 9

3. Phương hướng giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI. 10

3.1 Công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. 10

3.2 Tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. 10

3.3 Tích cực cải thiện môi trường đầu tư. 11

3.4 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư. 11

III. KẾT LUẬN 12

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i. giới thiệu chung về sở kế hoạch và đầu tư hà tĩnh
1. Lịch sử hình thành và phát triển.
Cách đây 60 năm, ngày 31/12/1945, khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà còn non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 78/SL thành lập Uỷ ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc - tiền thân của ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. Ngày đó được đánh dấu như bước mở đầu những mốc son trưởng thành của ngành Kế hoạch và Đầu tư qua từng thời kỳ đấu tranh dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ đó đến nay, gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của Tổ quốc, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ Chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra cho từng giai đoạn lịch sử của dân tộc.
Các thời kỳ hình thành và phát triển:
Thời kỳ 1945 - 1954
Sau khi thành lập, Uỷ ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc được đổi tên thành Ban Kinh tế Chính phủ vào ngày 14/5/1950 với nhiệm vụ là nghiên cứu, soạn thảo trình Chính phủ các chính sách, chương trình, kế hoạch kinh tế, xã hội,...và những vấn đề quan trọng khác nhằm động viên sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi.
Trong thời kỳ này, cấp tỉnh chưa có chủ trương thành lập Uỷ ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc và Ban Kinh tế Chính phủ.
Thời kỳ 1955 - 1975
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, hoà bình lập lại ở miền Bắc, đất nước ta bước vào giai đoạn mới. Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ xây dựng Chủ nghĩa xã hội cùng miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển; ngày 8/10/1955, Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Uỷ ban Kế hoạch Quốc gia và kể từ đó, hệ thống cơ quan kế hoạch từ Trung ương đến địa phương được hình thành.
Cách mạng Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn mới, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa lớn mạnh, trở thành hậu phương vững chắc chi viện đắc lực cho miền Nam hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Quán triệt những chủ trương lớn của Đảng, theo sự hướng dẫn của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ và Uỷ ban hành chính tỉnh, Uỷ ban Kế hoạch đã xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 - 1965. Kế hoạch này phải cùng một lúc hướng vào hai mục tiêu: Tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức để phát triển sản xuất, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho nhân dân miền Bắc và chi viện cho miền Nam; đồng thời phải bảo toàn lực lượng sản xuất trong điều kiện chiến tranh để phát triển lâu dài.
Với trọng tâm là phát triển kinh tế, trước hết là nông nghiệp và công nghiệp địa phương, đảm bảo hậu cần tại chỗ, nuôi dưỡng sức dân, giữ vững mạch máu giao thông vận tải trong cả nước, phát triển các mặt y tế, giáo dục, văn hoá, nâng cao dân trí, chống chiến tranh tâm lý của kẻ địch. Duy trì việc học tập của các trường học và gửi học sinh giỏi đi đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực cho các bước phát triển cao hơn khi chiến tranh kết thúc.
Thời kỳ 1976 - 1985
Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, nước nhà độc lập, mạng lưới cơ quan kế hoạch đã rông khắp cả nước, công tác kế hoạch chuyển sang nghiên cứu kế hoạch tái thiết kinh tế và phát triển các mặt văn hoá xã hội sau chiến tranh chống Mỹ cứu nước, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.
Thời gian từ 1976 - 1980
Đại hội IV đã có bước phát triển mới về tư duy lý luận cho thời kỳ công nghiệp hoá trong giai đoạn 5 năm đầu tiên của đất nước thống nhất: “ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng nông nghiệp và công nghiệp thành một cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp ”.
Để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới, Uỷ ban Kế hoạch tỉnh đã chú ý, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo kế hoạch tập trung thống nhất của Nhà nước, vừa đề cao tính chủ động và trách nhiệm kế hoạch hoá của các ngành, các huyện và cơ sở.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kế hoạch đã xảy ra những biến động sâu sắc như: thiên tai nặng nề, chiến tranh ở biên giới phía Bắc và Tây - Nam. Vì vậy, kế hoạch hàng năm phải điều chỉnh các chỉ tiêu bố trí cho phù hợp với yêu cầu. Bước đầu hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An hợp nhất tuy tạo được một số lợi thế nhưng khó khăn chồng chất do hậu quả chiến tranh còn rất nặng nề, cơ sở sản xuất công nghiệp cùng kiệt nàn lạc hậu, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 đạt được rất thấp.
Thời gian từ 1981 - 1985
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 3 (1981 - 1985) đã được tổ chức nghiên cứu với quy mô rộng hơn, chặt chẽ hơn. Với mục tiêu tổng quát là: Đáp ứng nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất, dần dần ổn định đời sống nhân dân, trước hết là giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Một trong những biện pháp lớn đề ra là tổ chức lại sản xuất trên địa bàn huyện, xây dựng huyện trở thành địa bàn kết hợp nông công nghiệp, mỗi huyện thành một đơn vị kinh tế cơ bản.
Thời kỳ 1986 - 2000
Đây được coi là thời kỳ đổi mới về Kinh tế. Có thể chia thời kỳ này thành 3 giai đoạn sau:
Thời gian từ 1986 - 1990
Đại hội VI được đánh dấu như một bước ngoặt lịch sử đổi mới tư duy và đường lối phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế; phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, xoá bỏ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp.
Kế hoạch 5 năm của tỉnh Nghệ Tĩnh tiến hành trong xu thế cả nước đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới quản lý kinh tế bằng các biện pháp kinh tế là chủ yếu, lấy ổn định để phát triển. Uỷ ban Kế hoạch tỉnh với chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, đã cùng với các ngành, các huyện và cơ sở triển khai thắng lợi kế hoạch 5 năm 1986 - 1990, tạo niềm tin cho xã hội, gây dựng được tiền đề và bài học kinh nghiệm của tiến trình đổi mới của tỉnh trong những năm sau.
Thời gian từ 1991 - 1995
Sau khi tách tỉnh, với kế hoạch 5 năm lần thứ năm (1991 - 1995), Uỷ ban Kế hoạch Hà Tĩnh thực sự bắt tay vào đổi mới công tác kế hoạch hoá. Trên tinh thần đó, kế hoạch 1991 - 1995 được vạch ra và chỉ đạo thực hiện thắng lợi. Nền kinh tế của Hà Tĩnh có bước phát triển khá: GDP tăng bình quân 8,7%/năm cao hơn mức bình quân cả nước cùng thời kỳ (8,2%)..
Qua những năm lăn lộn, trăn trở kể từ ngày tái lập (1991 - 1995) bộ mặt của Uỷ ban Kế hoạch Hà Tĩnh đã thật sự khởi sắc. Đảng bộ và cơ quan Uỷ ban Kế hoạch đoàn kết nhất trí, dốc sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh tin tưởng giao phó. Thông qua hoạt động sôi nổi, Uỷ ban Kế ho
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement