Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By windcloud2047
#918014

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty Xây dựng số 3

MỤC LỤC

Trang

 

Lời nói đầu:.1

CHƯƠNG I:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU

TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI.2

I.Tổng quan về công ty .3

A.Khái quát chung về công ty Xây dựng số 3 Hà Nội .3

1. Chức năng, nhiệm vụ các vị trí .5

1.1/ Giám đốc công ty .5

1.2/ Phó giám đốc Công ty phụ trách kỹ thuật (QRM) .6

1.3/ Phó giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh khác: 5

1.4/ Phó giám đốc Công ty phụ trách dự án: .7

1.5/ Trưởng phòng Dự án Đầu tư .7

1.6/ Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp: .8

1.7/ Trưởng phòng Tổ chức lao động: 8

1.8/ Trưởng phòng Hành chính quản trị: .8

1.9 Trưởng phòng Tài chính Kế toán: 9

1.10/ Trưởng phòng Kỹ thuật - Chất lượng . 10

B.Khả năng của công ty .11

II.Thực trạng công tác đấu thầu ở công ty xây dựng

số 3 hà nội .13

A.Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác

tham gia thầu .13

1.Năng lực tài chính 13

2. Nguồn nhân lực .14

3.Năng lực thiết bị xe máy của công ty 16

B. Nguyên nhân trúng thầu và không trúng thầu của

công ty .18

1.Nguyên nhân trúng thầu .18

2.Nguyên nhân không trúng thầu .19

C. Quy trình tham gia thầu 20

v Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng 22

v Xem xét yêu cầu của khách hàng 22

v Ký kết hợp đồng 26

v Thi công, nghiệm thu, bàn giao 26

v Thanh toán và thanh lý hợp đồng. 26

v Sửa đổi hợp đồng. 26

v Xử lý yêu cầu sửa đổi 27

v Lữu trữ 28

v Phụ lục 28

D. Quá trình lập hồ sơ tham gia thầu 30

E. Thanh quyết toán công trình 32

1.Mục đích 32

2. Phạm vi áp dụng 32

3. Tài liệu tham khảo: 32

4. Nội dung: 32

5. lữu trữ: 36

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG

THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI 37

A. những thuận lợi và khó khăn 38

1 thuận lợi 38

2. khó khăn 38

B. những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại 39

1.những kết quả đạt được 39

 

2.những mặt còn tồn tại 39

① Đặc điểm chung của các công trình Công ty tham gia 40

② Những nhân tố ảnh hưởng tới giá dự thầu: 40

③ Các kết quả đạt được 41

④ Một số tồn tại của Công ty 41

 

C. Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của

công ty xây dựng số 3 hà nội 43

I. Giải pháp nâng cao năng lực của công ty 43

1. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực 43

2. Nâng cao năng lực tài chính 43

3. Nâng cao uy tín của công ty 44

II.Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu

 xây lắp của công ty 45

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


lắm,việc lựachọn máy móc trang thiết bị thi công công trình không phù hợp .....
Nguyên nhân thứ hai là không đáp ứng đầy đủ các thông tin bên mời thầu yêu cầu như:
Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có đủ các hợp đồng của các công nhân thi công công trình thì nhà thầu không đáp ứng được vì có những công nhân thi công công trinh công ty không ký hợp đồng trực tiếp mà chỉ thiếu nhân công thì các giám đốc phân xưởng tuyển vào theo hợp đồng ngắn hạn.
Bản bảo lãnh hợp đồng không đúng, vì không đáp ứng được đúng số tiền mà hồ sơ mời thầu yêu cầu.
Và các nguyên nhân khác...
Số lượng những công trình trúng thầu
Năm
Đơn vị
2002
2003
2004
2005
GTTB
Số công trình tham gia thầu
Ctrình
25
30
35
43
33
Số công trình trúng thầu
Ctrình
10
12
14
17
13
Tỷ lệ trúng thầu
%
40
40
40
40
40
Giá trị trúng thầu
Trđồng
20740
21480
21790
25700
23542
Tốc độ tăng liên hoàn của giá trị trúng thầu
%
-
3,7
2,5
18
-
Giá trị trung bình một gói thầu
Trđồng
1220
1174
988
978
-
Trong đó:Công trình giao thông trúng thầu
Ctrình
1
1
2
3
-
Công trình thuỷ lợi
2
3
4
3
-
Công trình dân dụng
6
7
6
8
-
Công trình công nghiệp
1
1
2
3
-
Quy trình tham gia thầu
Khách hàng, Chủ đầu tư
Gửi yêu cầu, thông báo mời thầu.
Nhận yêu cầu
Xem xét
Lập và gửi hồ sơ năng lực cho
Chủ đầu tư
Nhận chỉ định thầu
Ký hợp đồng
Đấu thầu
Thi công
Nghiệm thu
Bàn giao
Thanh toán
Mua hồ sơ mời thầu
Thanh lý hợp đồng
Kế hoạch chuẩn bị HSĐT
Lập HSĐT
Giám đốc duyệt và nộp HSĐT
tham gia mở thầu
Trúng thầu
Lưu hồ sơ
Kết thúc
Gửi thông báo từ chối
C. Quy trình tham gia thầu:
Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng:
_Các yêu cầu của khách hàng ( có thể thông báo mời thầu, chỉ định thầu,...) được chuyển đến công ty dưới mọi hình thức. Các yêu cầu của khách hàng được thể hiện dưới dạng Fax, công văn, điện thoại hay giao dịch trực tiếp. Người nhận yêu cầu của khách hàng phải ghi vào Sổ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
(BM-72-01).
_Sau khi nhận yêu cầu của khách hàng, người nhận phải thông báo lại nội dung cho trưởng phòng KHTH xem xét.
Xem xét yêu cầu của khách hàng:
_Trưởng phòng KHTH xem xét các yêu cầu của khách hàng về:
Hình thức nhận thầu: giao thầu trực tiếp ( chỉ định thầu) hay đấu thầu
Loại công trình
Khối lượng
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiến độ thi công
Giá cả
cách thanh toán
_ Kết quả xem xét được người xem xét ghi và ký vào Sổ nhận yêu cầu của khách hàng
_Trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu, trưởng phòng KHTH lập hồ sơ năng lực của Công ty trình Giám đốc phê duyệt và gửi cho Chủ đầu tư xem xét
Không chấp nhận: trưởng phòng KHTH thông tin với khách hàng về lý do không chấp nhận để có thể đàm phán lai với khách hàng.
Chấp nhận: thông thường xảy ra 2 trường hợp:
Nhận chỉ định thầu:
Trường hợp Tổng Công ty ký hợp đồng, sẽ giao xuống Công ty thông qua hình thức Hợp đồng giao khoán hay Công ty có thể nhận chỉ định thầu trực tiếp từ Chủ đầu tư. Giám đốc Công ty là người trực tiếp nhận chỉ định thầu và giao cho phòng KHTH triển khai thực hiện. Nếu hai bên thống nhất thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng (theo 5.1.3).
đấu thầu
Với những trường hợp khách hàng có yêu cầu đấu thầu, trưởng phòng KHTH báo cáo Giám đốc Công ty và tiến hành tham gia đấu thầu. Quá trình đấu thầu được thực hiện theo trình tự sau:
Bước 1 :Mua hồ sơ mời thầu
Trưởng phòng KHTH ( hay người được uỷ quyền) tiến hành mua hồ sơ mời thầu theo địa chỉ trong thư mời thầu hay thông báo mời thầu.
Bước 2: Lập kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Trưởng phòng KHTH ( hay người được uỷ quyền) lập kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu (BM-72-02). Trong kế hoạch phải nêu rõ:
Nội dung cần thực hiện
Người thực hiện
Thời gian hoàn thành
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp trình Phó giám đốc phụ trách duyệt kế hoạch và phân phối các đơn vị liên quan để thực hiện.
Bước 3: Thực hiện kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Các cá nhân và đơn vị tiến hành việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo đúng nội dung và thời gian nêu trong kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần thiết có thể báo cáo Giám đốc hay Phó giám đốc phụ trách để giải quyết.
Bước 4: Tổng hợp bộ hồ sơ dự thầu
Căn cứ vào kế hoạch, trưởng phòng KHTH đôn đốc các đơn vị hoàn thành công việc theo đúng thời hạn được giao. Sau đó trưởng phòng KHTH tiến hành thu thập tát cả hồ sơ của các đơn vị, tổng hợp, xem xét.
Bước 5: Kiểm tra, hoàn chỉnh đóng quyển và phê duyệt
Các tài liệu của hồ sơ dự thầu sau khi hoàn thành được trưởng phòng phòng KHTH phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, soát xét và trình Giám đốc ký duyệt. Trường hợp Phó giám đốc ký duyệt phải có giấy uỷ quyền của Giám đốc.
Đóng bộ hồ sơ dự thầu: sau khi Giám đốc công ty ký các tài liệu của hồ sơ dự thầu, phòng KHTH tiến hành sao các bộ bản sao với số lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các bộ bản sao và bản gốc phải được đóng riêng thành từng bộ và ngoài bìa phải ghi rõ “ bản gốc” hay “ bản sao”.
Trình bày hồ sơ dự thầu:
Hồ sơ dự thầu được đóng thành quyển. Có thể đóng thành nhiều quyển nếu tài liệu quá dày, hay theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Hồ sơ được sắp xếp theo đúng thứ tự quy định của hồ sơ mời thầu. Trường hợp hợp trong hồ sơ mời thầu không quy định thì sắp xếp theo thứ tự sau: Danh mục tài liệu - Đơn dự thầu – Bảo lãnh dự thầu – Tài liệu về pháp lý – Thông tin về Công ty – Tài liệu về năng lực – Giá dự thầu – Biện pháp thi công – Tiến độ.
Các hồ sơ phải có trang bìa chính cho từng quyển, ngoài ra các tài liệu bên trong đều phải có bì phân phai.
Nội dung trang bìa: Bìa chính ghi tiêu đề quyển chữ “ Hồ sơ dự thầu” cỡ lớn, “ bản sao” hay “bản gốc”, tên công trình, tên nhà thầu, địa chỉ nơi nhận. Các bìa phân phai của các tài liệu trong hồ sơ chỉ ghi tên tài liệu.
Yêu cầu hồ sơ phải đầy đủ các nội dung theo chỉ dẫn của hồ sơ mời thầu, trình bày đẹp , rõ ràng. Trước khi niêm phong hồ sơ phải được kiểm tra kỹ các nội dung tránh nhầm lẫn và sai số.
Hồ sơ sau khi đóng quyển được tiến hành bao gói. Các quyển hồ sơ được bọc kín trong túi hay để trong hộp. Ngoài bao gói được ghi tên hồ sơ, tên nhà thầu, nơi nhận. Tiến hành niêm phong hồ sơ bằng giấy niêm phong có đóng dấu của công ty.
Bảo mật hồ sơ: Hồ sơ dự thầu chỉ những người được phân công thực hiện biết được các số liệu. Các thành viên tham gia soạn thảo không được để lộ các số
liệu ra bên ngoài. “Thư giảm giá” là tài liệu duy nhất không sao và chỉ do Giám đốc công ty hay người được uỷ quyền ghi giá, được đưa vào phong bì dán kín trước khi đưa bộ phận đóng gói hồ sơ.
Bước 6: Nộp hồ sơ dự thầu:
Hồ sơ dự thầu khi đã đóng gói được gửi đến địa chỉ nơi nhận theo hồ sơ mời thầu.
cách nộp:
Nộp trực tiếp tại nơi nhận: Cán bộ phòng KHTH đưa hồ sơ đến nơi nhận theo đúng thời gian và địa điểm ghi trong hồ sơ mời thầu. Khi nộp hồ sơ cần lập biên bản giao hồ sơ.
Gửi qua đường bưu điện: áp dụng trong tr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement