Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baby_yeuanh_9x_1516
#912954

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Hà Tĩnh

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG HÀ TĨNH. 3

1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển 3

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 5

2.1. Tổ Tổng hợp 5

2.2. Phòng kế toán thanh toán 6

2.3 Tổ kiểm tra nội bộ. 7

2.4 Phòng kinh doanh dịch vụ. 7

2.5 Phòng khách hàng. 8

2.6. Phòng ngân quỹ. 9

2.7. Phòng hành chính nhân sự 9

2.8. Các phòng giao dịch 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG - TMCP NGOẠI THƯƠNG HÀ TĨNH 12

I. Thực trạng các hoạt động co liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Hà Tĩnh. 12

1. Công tác huy động vốn: 12

2. Sử dụng vốn 14

3. công tác quản lý rủi ro tín dụng : 16

4 . Công tác thẩm định dự án. 21

4.1 các phương pháp thẩm định dự án đầu tư vay vốn 21

4.1.1 Thẩm định theo trình tự 21

4.1.2 Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu 22

4.2 Nội dung thẩm định dự án đầu tư vay vốn. 23

4.2.1 Thẩm định khách hàng vay vốn 23

4.2.2 Thẩm định dự án đầu tư và nhu cầu của khách hàng 25

5. Công tác đầu tư vào khoa học công nghệ. 30

6. Công tác đầu tư phát triên nguồn nhân lực 31

II. Đánh giá chung về hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Hà Tĩnh. 32

1. Những kết quả chung đã đạt được. 32

1.1 Công tác kiểm tra nội bộ và tiếp dân. 32

1.2 Công tác thống kê, thông tin báo cáo. 33

1.3 Công tác đời sống và phong trào thi đua. 33

2. Khó khăn và vướng mắc. 34

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG HÀ TĨNH 36

1. Mục tiêu trong năm 2010 36

2. Giải pháp thực hiện chung. 36

3. Giải pháp cụ thể cho các hoạt động đầu tư. 37

3.1 Đối với hoạt động huy động. 37

3.2 Đối với công tác thẩm định dự án. 38

3.3 Một số giải pháp hộ trợ cho các công tác đầu tư khác. 39

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


riÖu ®ång
ChØ tiªu
Thùc hiÖn
T¨ng/gi¶m so víi 31/12/2009
31/12/2009
31/12/2008
TuyÖt ®èi
+/-%
1. Huy ®éng vèn
1.284.845
940.864
343.981
36,6%
TiÒn göi Tæ chøc kinh tÕ
343.964
223.362
120.602
54%
TiÒn göi tiÕt kiÖm
927.868
682.545
245.323
35,9%
Sè d­ giÊy tê cã gi¸
13.013
34.957
-21.944
- 62,8%
VND
873.705
667.447
206.258
30,9%
Ngo¹i tÖ (quy VND)
411.139
273.417
137.722
50,4%
2. Vay vèn trung ­¬ng
829.822
478.538
351.284
73,4%
Ng¾n h¹n
715.000
285.000
430.000
150,9%
Trung, dµi h¹n (quy VND)
114.822
193.538
-78.716
- 40,7%
(nguồn: số liệu từ phòng tổng hợp NH-TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh)
Nguồn vốn huy động tăng khá là do Chi nhánh đã đưa ra các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho khách hàng như: chủ động và linh hoạt trong điều chỉnh lãi suất đối với cá nhân, tổ chức kinh tế cả VND và ngoại tệ, phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, trung hạn, triển khai chương trình “gửi tiết kiệm tặng bảo hiểm đối với VND và USD”. Ngoài ra, Chi nhánh còn triển khai chương trình huy động “Tiền gửi đặc biệt - đợt 2/2009” đối với khách hàng là tổ chức kinh tế, triển khai sản phẩm “Tiết kiệm linh hoạt lãi thưởng” cho khách hàng cá nhân. Trong năm 2009, Chi nhánh luôn triển khai chương trình khuyến mãi phát hành thẻ Connect24, tăng cường đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, mở rộng mạng lưới giao dịch và các sản phẩm dịch vụ một cách tốt nhất đến với từng tổ chức kinh tế, từng người dân trên địa bàn nên nguồn vốn luôn tăng so với năm trước. mặt khác, việc mở thêm 2 phòng giao dịch Tân Giang và Cẩm Xuyên cũng đã góp phần làm tăng nguồn vốn huy động.
2. Sử dụng vốn
Năm 2009 nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng với sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng, tổ chức tài chính, tập đoàn kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam. Nhận định tình hình tài chính trong nước sẽ diễn biến phức tạp gây bất lợi đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh, ban lãnh đạo chi nhánh Hà Tĩnh đã tích cực bám sát chỉ đạo của chính phủ. NHNN Việt Nam, NHNT Việt Nam để khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể linh hoạt: triển khai sớm nhất và hiểu quả trên địa bàn công tác hỗ trợ lãi suất theo quyết định 131 của chính phủ và thông tư 02 của NHNN đến tất cả các khách hàng. Với sự tín nhiệm của khách hàng dành cho chi nhánh nên trong năm 2009 đã phát sinh số lượng khách hàng lớn có quan hệ vay vốn tại chi nhánh, các dự án đồng tài trợ đã phê duyệt năm 2008 chuyển sang giải ngân năm 2009 rất lớn. Như vậy nếu cân đối các khoản giải ngân đã cam kết trước thời điểm 31/10/2009 đồng thời hạn chế tối đa nhu cầu mới của khách hàng và điều chỉnh phần dư nợ hiện tại thì chi nhánh vẫn vượt mức tăng trưởng cho phép.
Bảng 2.2 Bảng so sánh tổng dư nợ 2 năm 2008-2009
§¬n vÞ: Tû ®ång
ChØ tiªu
Thùc hiÖn
T¨ng/gi¶m so víi 31/12/2009
31/12/2009
31/12/2008
TuyÖt ®èi
+/-%
Tæng quy VN§
1.708.339
1.216.521
491.818
40,4%
VND
1.464.575
919.316
545.259
59,3%
Ngo¹i tÖ (USD)
243.764
297.205
-53.411
-18%
Ng¾n h¹n
845.448
597.542
247.906
41,5%
Trung, dµi h¹n
862.891
618.979
243.912
39,4%
Tû lÖ nî xÊu
0,94%
2,81%
(nguồn: số liệu từ phòng tổng hợp NH-TMCP Ngoại Thương Hà Tĩnh)
Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2009 quy VND ước đạt 1.710 tỷ đồng, tăng 40,6% (+ 493 tỷ VND) so với 31/12/2008. (tổng dư nợ năm 2008 đạt 1.216 tỷ đồng), bằng 100% so với kế hoạch trung ương giao. Dư nợ của chi nhánh tăng mạnh chủ yếu là do việc thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo chủ trương của chính phủ và hướng dẫn của NHNN. Tính đến 30/11/2009, dư nợ cho vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất của chi nhánh đạt 1721 tỷ đồng
Trong đó dư nợ cho vay VND ước đạt 1.481 tỷ đồng tăng 61,1%(+562 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 86,6% trong tổng dư nợ, nhưng dư nợ cho vay USD lại giảm khá mạnh với số dư ước đạt 229 tỷ quy VND giảm 22,9% so với 21/12/2008 (-68 tỷ quy VND) , chiếm tỷ trọng 13,4% trong tổng dư nợ
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh đã thực hiện cho vay đối với tất cả các thành phần kinh tế nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như chủ trương phát triển của tỉnh nhà. Với các hình thức cho vay đa dạng phục vụ cho nhiều nhu cầu, nhiều loại hình khách hàng như: cho vay vốn lưu động cho các phương án sản xuất kinh doanh như: Thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, v.v.. cho vay theo dự án đầu tư phát triển, cho vay tiêu dùng (với gói sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên, sản phẩm cho vay bán lẻ, cho vay cầm cố chứng chỉ có giá…). Trong năm qua với những nỗ lực của tập thể cán bộ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:
Tính đến 31/12/2009, tổng dư nợ cho vay tăng 40,4% (+492 tỷ đồng) so với 31/12/2008, trong đó dư nợ cho vay VND tăng 59,3% (+545 tỷ đồng) so với 31/12/2008, chiếm tỷ trọng 85,7% trong tổng dư nợ, nhưng dư nợ cho vay USD lại giảm khá mạnh 18% (-53 tỷ quy VND) so với 31/12/2008, tỷ trọng chỉ còn chiếm 14,3% trong tổng dư nợ.
Về cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn cũng có sự thay đổi rõ rệt tỷ trọng dư nợ ngắn hạn tăng từ 49,1% lên 49,5% trong tổng dư nợ, tăng 41,5% (+248 tỷ quy VND) so với 31/12/2008. Tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn quy VND chiếm 50,5% trong tổng dư nợ, tăng 39,4% (+244 tỷ quy VND) so với 31/12/2008.
3. công tác quản lý rủi ro tín dụng :
Theo số liệu chương trình phân loại nợ tự động nợ quá hạn đến 31/12/2009 là 16 tỷ quy VND, giảm 53,2% (-18 tỷ đồng) so với 31/12/2008, chiếm 0,94% trong tổng dư nợ.
Phân loại nợ:
Dư nợ nhóm 1 “Nợ đủ tiêu chuẩn”: 1.692 tỷ quy VND, chiếm 99,065% trong tổng dư nợ.
Dư nợ nhóm 2 “Nợ cần chú ý”: 3,9 tỷ quy VND, chiếm 0,228% trong tổng dư nợ.
Dư nợ nhóm 3 “Nợ dưới tiêu chuẩn”: kết chuyển sang nhóm khác và thu nợ hết.
Dư nợ nhóm 4 “Nợ nghi ngờ”: 63 triệu quy VND, chiếm 0,004% trong tổng dư nợ.
Dư nợ nhóm 5 “Nợ có khả năng mất vốn”: 12 tỷ quy VND, chiếm 0,703% trong tổng dư nợ.
Doanh số cho vay năm 2009 tăng 43,8% (+897 tỷ đồng) so với năm 2008, trong đó doanh số cho vay VND tăng 45,5% (+877 tỷ đồng) so với năm 2008. Doanh số cho vay ngoại tệ tăng 16,1% (+20 tỷ đồng) so với năm 2008.
Doanh số cho vay ngắn hạn tăng 44,1% (+787 tỷ đồng) so với năm 2008 và doanh số cho vay trung, dài hạn tăng 41,3% (+109 tỷ đồng) so với năm 2008.
Doanh số thu nợ năm 2009 tăng 45,5% (+768 tỷ quy VND) so với năm 2008, trong đó doanh số thu nợ VND tăng 38,8% (+632 tỷ đồng) so với năm 2008. Doanh số thu nợ ngoại tệ tăng 230,1% (+136 tỷ quy VND) so với năm 2008.
Doanh số thu nợ ngắn hạn tăng 45,5% (+727 tỷ quy VND) so với năm 2008 và doanh số thu nợ trung, dài hạn tăng 46,3% (+41 tỷ đồng) so với năm 2008.
Hoạt động đầu tư tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn của Chi nhánh trong năm 2009 chú trọng vào việc cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các ngành, các thành phần kinh tế quan trọng như: kinh doanh thương mại; dịch vụ - du lịch; thu mua, chế biến thuỷ sản xuất khẩu; xây dựng cơ bản; thu mua nguyên liệu nhựa và giấy, cho vay đồng tài trợ v.v.. công ty cổ phần xây dựng công trình 475; công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng & thương mại Kiêm Dung; công ty cổ phần muối Hà T
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement