Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#761788 Tải miễn phí luận văn


MỤC LỤC
Trang bìa.....................................................................................................................i
Lời cam đoan..............................................................................................................ii
Mục lục......................................................................................................................iii
Danh mục các chữ viết tắt.........................................................................................vi
Danh mục các bảng..................................................................................................vii
Danh mục các hình.................................................................................................viii
LỜI NÓI ĐẦU ii
CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.1.1.2. Các thành phần của vốn kinh doanh....................................................4
1.1.1.3. Đặc trưng của vốn kinh doanh.............................................................6
1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.1.2.1 Dựa vào quan hệ sở hữu vốn 4
1.1.2.2 Dựa vào thời gian huy động và sử dụng nguồn vốn 4
1.1.2.3 Dựa vào phạm vi huy động vốn 4
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.2.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 4
1.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 4
1.2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 4
1.2.3.1 Nhóm các nhân tố khách quan 4
1.2.3.2 Nhóm các nhân tố chủ quan 4
1.2.4 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.2.4.1 Đánh giá, lựa chọn và thực hiện tốt các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp 4
1.2.4.2 Xác định hợp lý nhu cầu vốn kinh doanh cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 4
1.2.4.3 Lựa chọn, bố trí cơ cấu vốn hợp lý 4
1.2.4.4 Xây dựng phương án quản lý thích hợp đối với từng loại vốn 4
1.2.4.5 Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, bảo toàn vốn kinh doanh 4
CHƯƠNG 2; THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG 4
2.1 Tổng quan về Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Cầu đường 4
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Cầu đường 4
2.1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 4
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường 4
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 4
2.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chính 4
2.1.2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 4
2.2 Thực trạng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường 4
2.2.1 Một số thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường 4
2.2.1.1 Thuận lợi 4
2.2.1.2 Khó khăn 4
2.2.2 Thực trạng cơ cấu vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường 4
2.2.3 Tình hình quản lý, sử dụng, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường 4
2.2.3.1 Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động 4
2.2.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định........................................60
2.2.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 4
2.2.4 Những kết quả đạt được và một số tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường. 4
2.2.4.1 Những kết quả đạt được 4
2.2.4.2 Một số tồn tại 4
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG 4
3.1 Phương hướng phát triển của công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường trong thời gian tới 4
3.2 Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý, sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Xây lắp và Cơ khí Cầu đường. 4
3.3 Một số kiến nghị 4
KẾT LUẬN 4


Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement