Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngocduyen11597
#756327 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TPHCM đến năm 2010
KILOBOOKS.COM
Luaän vaên toát nghieäp
Hoïc vieân :Hoà Nhaät Höng2

- Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa cuïm caûng bieån TP. HCM töø ñoù ruùt ra nhöõng
vaán ñeà toàn taïi ñang ñaët ra hieän nay cuûa cuïm caûng cuõng nhöõng nguyeân nhaân cuûa noù.
- Ñaùnh giaù söï taùc ñoäng cuûa caùc nhaân toá vó moâ, vi moâ ñeán söï phaùt trieån cuûa cuïm
caûng bieån TP. HCM töø ñoù laøm roõ nhöõng thaùch thöùc cuõng nhö cô hoäi ñoái vôùi cuïm caûng. Treân cô sôû ñoù, ñeà xuaát giaûi phaùp ñeå phaùt trieån cuïm caûng bieån TP. HCM ñeán naêm 2010. 3. Phöông phaùp nghieân cöùu cuûa luaän vaên
Phöông phaùp nghieân cöùu ñöôïc söû duïng chuû yeáu trong luaän vaên naøy laø phöông
phaùp bieän chöùng, vaän duïng caùc quan ñieåm ñaùnh giaù khaùch quan toaøn dieän, lòch söû. Döïa vaøo phöông phaùp naøy, söï phaùt trieån heä thoáng caûng bieån TP. HCM ñöôïc ñaët trong moái quan heä vôùi caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán caûng. Ngoaøi ra do ñaëc ñieåm rieâng cuûa vieäc phaùt trieån caûng trong ñieàu kieän ñaëc thuø cuûa VN, luaän vaên coøn döïa treân nhöõng phöông phaùp luaän nhö: phöông phaùp phaân tích, toång hôïp, thoáng keâ ñeå suy ñoaùn caùc dieãn bieán phaùt trieån cuûa heä thoáng caûng. 4. Keát caáu cuûa luaän vaên
Luaän vaên goàm coù 3 chöông : Chöông 1: Moät soá vaán ñeà veà phaùt trieån caûng bieån Chöông 2: Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa cuïm caûng bieån TP. HCM. Chöông 3: Moät soá giaûi phaùp chuû yeáu phaùt trieån ngaønh caûng bieån ôû khu vöïc TP.
HCM ñeán naêm 2010.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
VN nằm ở bán đảo Đông Nam Á bên bờ Thái Bình Dương có vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế rộng lớn, với trên 1 triệu km2, gấp 3 lần so với diện tích đất liên. bở
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement