Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenthuy_2603
#754343 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
KILOBOOKS.COM

ngµy 03/11/1998 vÒ viÖc Qu¶n lý vèn XDCB bæ sung, V¨n b¶n sè:
1363/BHXH-KHTC ngµy 10/7/2000 vÒ viÖc: TriÓn khai c«ng t¸c ®Çu t−
XDCB n¨m 2000…Tuy nhiªn, khi ®−a vµo triÓn khai thùc hiÖn th× vÉn cßn
nhiÒu bÊt cËp.
NhËn thøc ®−îc vÊn ®Ò nµy, cïng víi mong muèn t×m hiÓu vµ gãp
phÇn cung cÊp th«ng tin lý luËn vµ thùc tiÔn cho c¸c nhµ qu¶n lý ho¹t ®éng
®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n cña ngµnh B¶o hiÓm x· héi, t¸c gi¶ ®· chän ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn qu¶n lý vèn ®Çu t− X©y dùng c¬ b¶n cña B¶o hiÓm x· héi
ViÖt Nam“ mang ý nghÜa thùc tiÔn quan träng.

2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña luËn v¨n
-Kh¸i qu¸t ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n lý vèn ®Çu t−
XDCB nãi chung vµ qu¶n lý vèn ®Çu t− XDCB cña BHXH ViÖt Nam nãi
riªng.
-Nghiªn cøu thùc tr¹ng qu¶n lý vèn ®Çu t− XDCB cña BHXH ViÖt
Nam, ®Ó rót ra nh÷ng tån t¹i, ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn
qu¶n lý vèn ®Çu t− XDCB cña BHXH ViÖt Nam.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
LuËn v¨n tËp trung nghiªn cøu qu¶n lý vèn ®Çu t− XDCB cña BHXH
ViÖt Nam nh−: T¹o vèn, c«ng t¸c gi¶i ng©n cÊp vèn, kiÓm tra kiÓm so¸t viÖc
sö dông vèn ®Çu t− XDCB.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn v¨n chñ yÕu nghiªn cøu qu¶n lý vèn
®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n cña BHXH ViÖt Nam ®èi víi c¸c c¬ quan trong
ngµnh.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
LuËn v¨n sö dông tæng hîp c¸c ph−¬ng ph¸p : duy vËt biÖn chøng,
duy vËt lÞch sö, thèng kª, ph©n tÝch, hÖ thèng ho¸, so s¸nh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
BHXH là 2 trong những chính sách xã hội của tất cả các nước trên thế giới, liên quan trực tiếp đến an toàn xã hội. chính vị vậy, BHXH Việt NAm đã nhận được sự q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement