Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vitcoiyeu
#754113 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho công ty cổ phần thương mại Khánh Trang
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

2
C«ng ty Cæ phÇn Th−¬ng m¹i Kh¸nh Trang lµ mét doanh nghiÖp tuy ra ®êi
c¸ch ®©y kh«ng l©u nh−ng ®· cã mét vÞ thÕ nhÊt ®Þnh trong ngµnh thñ c«ng mü nghÖ ViÖt Nam. Víi mét phong c¸ch t− duy míi, mét h−íng ®i phï hîp c«ng ty ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu kh¸ Ên t−îng, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt ë mét sè n−íc trªn thÕ giíi.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn cïng víi sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh cña thµy
gi¸o h−íng dÉn, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p x©y dùng vµ ph¸t
triÓn th−¬ng hiÖu cho C«ng ty Cæ phÇn th−¬ng m¹i Kh¸nh Trang”

®Ó viÕt
luËn v¨n tèt nghiÖp.
KÕt cÊu luËn v¨n:
Ch−¬ng I: Nh÷ng lÝ luËn c¬ b¶n vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn th−¬ng m¹i Kh¸nh Trang. Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu cho C«ng ty Cæ phÇn th−¬ng m¹i Kh¸nh Trang.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Xây dựng thành công thương hiệu cho 1 hay 1 nhóm sản phẩm là cả 1 quá trình gian nan, một quá trình tự khẳng định mình với sự đầu tư hợp lý trên cơ sở thiểu cặ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement