Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jen_blue
#753832 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Đức Việt
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp


- 2 -
Tõ nhËn thøc trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cïng víi sù h−íng
dÉn cña thÇy gi¸o TrÇn V¨n B·o vµ CÊn Anh TuÊn, c¸c c« chó t¹i c«ng ty
cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®−îc häc em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH s¶n xuÊt, th−¬ng m¹i & dich vô §øc-ViÖt”. §Ò tµi nµy nh»m hÖ thèng ho¸ lý luËn vÒ thÞ tr−êng vµ ph¸t triÓn thÞ
tr−êng . Trªn c¬ së ®ã nghiªn cøa thùc tr¹ng thÞ tr−êng vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña c«ng ty , xem xÐt c¸c môc tiªu vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m
ph¸t triÓn thÞ tr−êng s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH §øc-ViÖt. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn chÝnh nh− sau:
Ch−¬ng I: ThÞ tr−êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp
Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH §øc-ViÖt
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm
cña c«ng ty TNHH §øc-ViÖt.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bất cứ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn, phải có biện pháp nghiên cứu, điều tra thị trường, mở rộng và phá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement