Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By giraffe_9591
#753658 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn TPHCM
KILOBOOKS.COM

2
V× vËy ®Ò tµi cña em tËp trung nghiªn cøu vÒ: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thu hót
FDI vµo c¸c KCN trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hå ChÝ Minh

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, do h¹n chÕ tÇm nh×n vµ hiÓu biÕt nªn kh«ng
thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong cã ®−îc sù chØ b¶o cña c¸c b¹n vµ h−íng dÉn cña thÇy c«
Nh©n ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña c« NguyÔn ThÞ Tø
– Gi¶ng viªn chÝnh bé m«n “Qu¶n trÞ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i” ®· gióp em hoµn thµnh
®Ò tµi nµy.
Sinh viªn
TrÇn ViÖt Th¾ng

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sau hơn 5 năm phát triển KCN, TPHCM đã đạt được những thành tựu quan trọng về thu hút vốn FDI, góp phần tăng trưởng nền kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement