Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By leo_nice2002
#753022 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở Coogn ty Giấy Bãi Bằng
KILOBOOKS.COM

Líp C«ng nghiÖp 40A
2
Môc ®Ých nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò lµ ®−a ra c¸c kiÕn nghÞ nh»m hoµn
thiÖn m¹ng l−íi ph©n phèi s¶n phÈm cña C«ng ty GiÊy B·i B»ng trªn c¬ së thùc tr¹ng hÖ thèng kªnh ph©n phèi cña c«ng ty.
§èi t−îng nghiªn cøu lµ viÖc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña kªnh ph©n phèi
t¹i c«ng ty GiÊy B·i B»ng, t×m ra c¸c mÆt m¹nh mÆt yÕu cña c¸c lo¹i kªnh.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm cã ba ch−¬ng.
Ch−¬ng I. Tæng quan vÒ kªnh ph©n phèi.
Ch−¬ng II. Tæ chøc m¹ng l−íi kªnh ph©n phèi ë c«ng ty GiÊy B·i
B»ng.
Ch−¬ng III.

Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn m¹ng l−íi kªnh ph©n
phèi ë c«ng ty giÊy B·i B»ng.

Chuyªn ®Ò ®−îc hoµn thµnh cßn cã mét vµi thiÕu sãt do h¹n chÕ vÒ thêi
gian vµ kinh nghiÖm. Em rÊt mong ®−îc c¸c thÇy c« chØ b¶o gióp ®ì ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt ®Ò tµi nµy.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Tø, gi¶ng viªn Khoa
QTKDCN&XD Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vµ c¸n bé nh©n viªn C«ng ty GiÊy B·i B»ng ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy!
Hµ néi, th¸ng 5 n¨m 2002.
Sinh viªn. H¸n Thanh Long.


Ch−¬ng I
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Các kênh phân phối mà công ty lựa chọn sẽ ảnh hưởng tới các quyết định khác trong chính sách marketing hỗn hợp của công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến hđsxkd của c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement