Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thucle77
#752892 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu tại Công ty Giầy Thuỵ Khuê
KILOBOOKS.COM


2
PhÇn I
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu
t¹i c«ng ty GiÇy Thôy Khuª
I. Kh¸i niÖm vÒ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty GiÇy Thôy Khuª.
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty GiÇy Thôy
Khuª.
C«ng ty GiÇy Thôy Khuª lµ doanh nghiÖp Nhµ n−íc trùc thuéc Së c«ng
nghiÖp Hµ Néi, tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp Qu©n nhu x30, ra ®êi th¸ng 01/1957 chuyªn s¶n xuÊt giÇy v¶i vµ mò cøng cho bé ®éi tr¶i qua nh÷ng cuéc th¨ng trÇm, lóc nhËp vµo n¨m 1978 råi l¹i t¸ch ra n¨m 1989 doanh nghiÖp ®· gãp phÇn xøng ®¸ng cña m×nh vµo sù nghiÖp chèng Mü cøu n−íc vµ x©y dùng CNXH.
N¨m 1992, xÝ nghiÖp chuyÓn lªn thµnh c«ng ty GiÇy Thôy Khuª. Khi
míi t¸ch ra, c«ng ty cã 650 c¸n bé c«ng nh©n viªn, gi¸ trÞ tµi s¶n kho¶ng 0,5 tû ®ång. Trong nh÷ng n¨m ®Çu tiªn viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch. S¶n xuÊt ë trong n−íc tr× trÖ, thÞ tr−êng trong n−íc l¹i qu¸ nhá bÐ dÉn ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n. §Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn v−¬n lªn trong c¬ chÕ míi ph¶i nh¹i bÐn, n¨ng ®éng, ®Çu t− thiÕt bÞ vÒ c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt. ChÊt l−îng s¶n phÈm ph¶i n©ng cao ngang tÇm Quèc tÕ vµ cã thÞ tr−êng tiªu thô. §ã lµ nh÷ng suy nghÜ cña Ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty. Mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh hÕt søc t¸o b¹o, s¸ng suèt lµ c«ng ty ®· di chuyÓn toµn bé c¬ së s¶n xuÊt tõ néi thµnh ra ngo¹i thµnh.
C¬ së míi nµy gåm 3 x−ëng s¶n xuÊt chÝnh, khèi phßng ban phô trî, kho
tµng, nhµ ¨n víi gÇn 20.000m
2
nhµ x−ëng vµ ®−êng néi bé trªn mét khu ®Êt
h¬n 30.000m
2
t¹i khu A2 Phó DiÔn - Tõ Liªm - Hµ Néi.
Song víi nhiÖm vô x©y dùng va di chuyÓn tíi ®Þa ®iÓm míi c¸c chØ tiªu
kinh tÕ x· héi hµng n¨m ®−îc thùc hiÖn tèt, hiÖn t¹i s¶n xuÊt n¨m sau cao h¬n
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Thực trạng hoạt động marketing xuất khẩu tại công ty giầy Thuỵ Khuê. I. Khái niệm về sự hình thành, phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty giầy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement