Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhnhoemnhieu8998
#752871 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vấn đề tiền lương trong các DNNN ở VN hiện nay
KILOBOOKS.COM

Ch−¬ng1: Kh¸i niÖm,vai trß cña tiÒn l−¬ng vµ néi
dung cña c«ng t¸c tr¶ l−¬ng

1.Kh¸i niÖm cña tiÒn l−¬ng:
Trong kinh tÕ thÞ tr−êng quan niÖm vÒ tiÒn l−¬ng còng cã nh÷ng thay
®æi c¨n b¶n ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lÝ míi.Kh¸i niÖm tiÒn l−¬ng cÇn ®¸p øng mét sè yªu cÇu sau:
- Quan niÖm søc lao ®éng lµ mét hµng ho¸ cña thÞ tr−êng yÕu tè s¶n
xuÊt.TÝnh chÊt hµng ho¸ cña søc lao ®éng cã thÓ bao gåm kh«ng chØ lùc l−îng lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc,lÜnh vùc SX-KD thuéc së h÷u nhµ n−íc mµ c¶ ®èi víi c«ng chøc,viªn chøc trong qu¶n lÝ nhµ n−íc,qu¶n lÝ x· héi.tuy nhiªn do nh÷ng ®Æc thï riªng trong viÖc sö dông lao ®éng cña tõng khu vùc kinh tÕ vµ qu¶n lý mµ c¸c quan hÖ thuª m−ín,mua b¸n,hîp ®ång lao ®éng còng kh¸c nhau.
- TiÒn l−¬ng lµ tiÒn tr¶ cho søc lao ®éng tøc lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ søc
lao ®éng mµ ng−êi sö dông(nhµ n−íc,c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi,c¸c doanh nghiÖp…)vµ ng−êi cung cÊp tho¶ thuËn víi nhau theo quy luËt cung cÇu,gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng lao ®éng.
- TiÒn l−¬ng lµ bé phËn c¬ b¶n(hoÆc duy nhÊt)trong thu nhËp cña
ng−êi lao ®éng(ngoµi ra trong thu nhËp cßn cã kho¶n th−ëng,¨n ca vµ c¸c kho¶n thu kh¸c)®ång thêi lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt-kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp.
Vãi ý nghÜa ®ã,tiÒn l−¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao
®éng lµ gi¸ cña yÕu tè søc lao ®éng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c cung,cÇu,gi¸ c¶ cña thÞ tr−êng vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ n−íc.
NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cµng ph¸t triÓn vµ d−îc x· héi ho¸ cao th× quan
hÖ cung øng vµ sö dông søc lao ®éng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trë nªn linh ho¹t h¬n,tæ chøc x· héi ho¸ cña lao ®éng ngµy cµng cao h¬n,tiÒn l−¬ng trë thµnh nguån thu nhËp duy nhÊt,lµ mèi quan t©m vµ ®éng lùc lín nhÊt víi mäi ®èi t−îng cung øng søc lao ®éng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Lương bổng là 1 trong những động lực kích thích con người làm việc hăng hái, kích thích người lao động làm việc có năng suất chất lượng và hiệu quả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement