Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bichop32h
#752317 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng về sử dụng vốn và những giải pháp sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển DNVVN ở nước ta hiện nay
KILOBOOKS.COM

3

3.

§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
a.

§èi t−îng nghiªn cøu: Kho¸ luËn ®i s©u vµo nghiªn cøu c¸c ph¹m trï
doanh nghiÖp võa vµ nhá, vèn kinh doanh, c¸c gi¶i ph¸p sö dông vèn cã
hiÖu qu¶ ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá.
b.

Ph¹m vi nghiªn cøu: C¸c vÊn ®Ò lý luËn, thùc tiÔn vÒ vèn vµ sö dông
vèn ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá khu vùc kinh tÕ t− nh©n ë ViÖt
Nam vµ cã nghiªn cøu kinh nghiÖm sö dông vèn ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp
võa vµ nhá ë mét sè n−íc ®Ó so s¸nh vµ ®èi chiÕu. C¸c quan ®iÓm, chñ
tr−¬ng, chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ®Ó ph¸t triÓn doanh
nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam g¾n víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt n−íc.
4.

Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
Kho¸ luËn sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu duy vËt biÖn chøng, duy vËt
lÞch sö kÕt hîp víi ®iÒu tra ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó ®−a ra nh÷ng luËn cø
khoa häc cho nh÷ng gi¶i ph¸p sö dông vèn cã hiÖu qu¶.
5.

Nh÷ng ®ãng gãp cña kho¸ luËn.
-

HÖ thèng ho¸ vµ lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ doanh nghiÖp
võa vµ nhá ë ViÖt Nam.
-

Kh¼ng ®Þnh vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ nhá trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ ë n−íc ta.
-

Lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n cña vèn kinh doanh trong doanh
nghiÖp.
-

HÖ thèng ho¸ ®−îc t×nh h×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá ë
n−íc ta trong thêi gian qua.
-

§¸nh gi¸ s¸t thùc vÒ t×nh tr¹ng sö dông vèn ®Ó ph¸t triÓn doanh
nghiÖp võa vµ nhá khu vùc kinh tÕ t− nh©n vµ nguyªn nh©n chñ yÕu doanh
nghiÖp dÉn ®Õn thùc tr¹ng ®ã.
-

§−a ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ
nhá ë ViÖt Nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
DNVVN là công cụ góp phần khai thác toàn diện mọi nguồn lực kinh tế, đặc biệt những loại nguồn lực tiềm tàng sẵn có với khả năng có hạn ở mỗi người
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement